הפורטא'ז
Jatropha/Physic nut
(Jatropha curcas)

הבוגל אשנתמה ,חיש/ץע הפורטא'זה
.םילעה תרישנ רחאל ,ףרוחב תוריפ אשונ אוה .םירטמ 10 דע
.ןבל ימימ ףרש ץעה ריגמ ,וב העיגפ םע
.הקירפאב םג ותוא םילדגמו ץופנ אוה .ודוהב ץעה רוקמ

םישדוח 4-כ םילישבמה ,תוריפ 10-כ וב ,לוכשא רצונ תחרפת לכמ
יערזל םימוד םיערזה .םיבוהצל םיקורימ םיכפוהו היירפהה רחאל
.םינטק ןויקיק

םיערזה תלוכת
.17.5% םיביס
.5.3% רפא

.38% ןמוש
.17% תומימחפ

.6.2% תוחל
.18% ןובלח

.(םיזוחא 60 דע 50 ערזה ןיערגב) ןמש יזוחא 40 דע 35 ליכמ ערזה
.תויוור יתלב ןמוש תוצמוח 79%-ו תויוור ןמוש תוצמוח 21% ןמשב
.ןוזמב הכירצל םיאתמ וניא אוהו םיליער םיביכרמ רפסמ ןמשב

.םינובס רוצייל רתויב םיאתמ ןמשה
.ןשע טלופ וניאו הרואתל שמשמ אוה
תורישע םיערזהמ ןמשה יוצימ רחאל תורתונה תויראשה
.ינגרוא לבז תושמשמו ןגלשאו ןחרז ,ןקנחב    
.םידגב תעיבצל שמשמה ,ההכ לוחכ עבצ םיקיפמ עזגה תפילקמ
.םיקרח החודו םימסרכמו םילולבש ,תונוזלח תליטקל שמשמ

לזיד קלדל ףילחתכ הפורטא'ז ןמש
ףילחת שמשמ ךא ,לכאמ ןמש תויהל םיאתמ וניא הפורטא'ז ןמש
ןמשמ טעמב קר הנוש אוה .(Diesel oil) לזיד ןמש/קלדל ןייוצמ
.קלדכ שמשל ומיאתהל ידכ הנטק העקשה ךירצמו לזידה
.לזיד םוהיז :ואר


לודיג יאנת
םירוזיאב םג בטיה חתפתת הפורטא'זה ךא ,םח םילקא ףידע
.תוירבדמב םג ולדגל ןתינ .םימח תוחפ    
.החולמ עקרקב ףאו תילוח ,תיעלס : תועקרק רחבמ
,תרוצבב הדימע אוה .תילמינימ הייקשה
.םילעה תרשה ךות    
.ביבס הבבג תרצוי ףרוחב םילעה תרישנ
םימיאתמ םוחו עקרק תוחל לש םיאנתב
.הנשב םימעפ רפסמ ץעה ביני    
.לוביה תא לידגי ןושיד
.תונויד תדידנתו עקרק ףחס תעינמב הליעומ הפורטא'זה
,ותעירזמ 120-לע 30 ןיב טובני ערזה .םיערזמ יובירה
.'צ תולעמ 23 דע 17 הרוטרפמטב    
.הנש 50-כ ץעה ייח ךרוא


תיאופר תוליעפ
ןיפורטא'ג דיאולקלאה יוצמ וב ,הפורטא'זה ףרשב םישמתשמ
.תוינטרס יטנא תונוכת םיסחיימ ול ,(Jatrophine)

ינמימ דינאיצ שי הפורטא'זה שרושבו ירפב ,םילעב ,הפילקב
:(Toxalbumin) ןימובלסקוט ץעב שי ןכ .(Hydrogen cyanide)
יטנא תונוכת םיסחיימ ול ,(Curcin) ןיצרוקו ליער יחמצ רמוח
.(Diterpenoid) דיאונפרטיד שי ןמשב .תוינטרס

...ב לופיטל שמשמ ףרשה
.תיבה קשמ תויחב תועיצפ.רוע תולחמ
.ןורגיש/םזיטמואיר

...ב לופיטל םישמשמ םישרושהו
...ב לופיטל שמשמ םילעה ץימ

...ב לופיטל םיערזה םישמשמ ליזרבב
...ל םש שמשמ םילעה תפירש ןשע
.הטימ ישפשפ דגנ ,תיבה יוטיח 

תורהזא
.רוע ייוריג םורגל לולע אוה .םדאל ליער ןמשה
.םיזיעלו םירבכעל דחוימב ,םיליער םיערזה