...תיז-ילע ואר
 
2007 יאמ
סדייאה ףיגנ דגנ תלעופ תיז-ילע תיצמת
תיז-ילע תיצמת יכ וליג ב"הרא New York University-ב ינויסנ רקחמ
ףיגנה לש ותסינכ תא תענומ איהש ךכב סדייאה ףיגנ דגנ תוליעפ הארמ
.םיחראמה םיאתל
(Oleuropein) ןיאפורואלוא תבוכרתה הניה ךכל תיארחאה יכ ררבתמ
gp41 ןובלחה תא םיפטוע רשא הלש םיטילובטמו תיזה-ילע תיצמתב
.אתל ףיגנה תרידח ךילהתב בלש ךכב םימלובו

PubMed


2008 טסוגוא
(1) בלל הבוט תיז-ילע תיצמת
...רקחמ


2008 טסוגוא
(2) םד-ץחל םידירומ ןכא תיז-ילע
...םירקוח