הסח
Lettuce
(Lactuca sativa)

.היסאב ואצומש ,יתנש-דח חמצ הסחה
.יבלח ףרש םיליכמ םינושה הסחה יקלח
.שאר תרוצב םיחתפתמ םהו ריהב קורי םעבצ ,םיקלח םילעה
.םיריהב םיבוהצ םיחרפה
תוצובק 5-ל םיקלחנה ,(םודא דע ריהב קורימ) םינז תואמ הסחל
(Crisphead Lettuce) הכירפ הסח ןהב תוצופנהשכ ,תוירקיע
.(Leaf Lettuce) םילע תסחו

האנ טושיק תשמשמ איה .דבלב היח םילכוא הסחה תא
.םינוש םילכאמ ביבס (הלוגסו המודא הסח דחוימב)   
.םי'ציודנסבו תוקרי יטלסב םישמשמ םילעב
.טלסה תא רישעת (ףלוקמ) ךירפה לועבגה תפסוה
לובט אוהשכ ,יופא וא ןגוטמ ,יח םילכוא לועבגה תא
.תכתומ הניבגב   


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תיצמוח טעמ ,הירופ עקרק
.(העובק עקרק תוחל השורד) הרידס הייקשה
.שמשה תחירז ינפל ,רקובב תוקשהל ץלמומ    
םילע תמודא הסחל .יקלח לצ דע האלמ שמש
.האלמ שמש השורד    
.הלילה רופכב הדימע הסחה
ףרוחה תארקל םיערוז .םיערזמ יובירה
.מ"ס 30 יחוורמב ,מ"ס 1/2 קמועב    
היושע ,םתעירז ינפל המ ןמז ,שמשל םיערזה תפישח
וטבני םה םיילמיטפוא םיאנתב .הטיבנה תא זרזל    
.םימי 5 דע 3 ךות    


תיאופר תוליעפ
,ןומיל תצמוח ,(Aspartic acid) תיטרפסא הצמוח שי הסחב
תוינויח ןמוש תוצמוח ,(Glutaminic acid) תינימטולג הצמוח
תיאלוא הצמוחו (Linoleic acid) תיאלוניל הצמוח :גוסמ
,(Oxalic acid) תילסקוא הצמוח ,םיחופת תצמוח ,(Oleic acid)
.(Stearic acid) תיראטס הצמוחו (Palmitic acid) רמת תצמוח

,(Lactucin) ןיצוטקל ,ןיטקפ ,םיביס ,ןיטורק הטב שי םילעב
.ונימא תוצמוח רחבמ םג הב שי .םילרנימו םינימטיו רפסמו

תימינפ הכירצב שומיש/תונוכת
.ףוגהמ םילזונ תקחרה תדדועמ הסחה :תנתשמ
.םדב רכוסה תמר תא התיחפמ
םייעמב םיזג תככשמ איה :לוכיעה יכרד תא העיגרמ
.לכואה רחאל תואלמ תשוחת התיחפמו    
תעינמב תעייסמ הסחהה :םדה רוזחמ תא הצירממ
.לורטסלוכ תתחפהו םיקרוע תשרט    
.הנישל תעייסמו םיבצע עיגרהל תעייסמ איה :העיגרמ
.םדרהל ועייסי הנישה ינפל תיז ןמשב הסח ילע
ןמזב תעייסמ הסח ילעמ המח תיצמת :המישנה תכרעמ
.תוילאיכנורב תותיוועו המתסא יפקתה    
לועישל פוריס
.העש 1/4 ךשמ הסח ילע םרג 150 וחיתרה
.רכוס ףיסוהל ןתינ    
.םוטא תיכוכז ילכב וקיזחה
.םמוחמ ,םויב םימעפ רפסמ ותש
העפשה היחרפו הסחה לועבגמ המח תיצמתל
!הסחה ילעל רשאמ המכ יפ הקזח    
,םימ רטיל 1-ב ,םיכר םילע םרג 100 וטלח :רוזחמ יבאכ
.רוזחמ יבאכ :ואר .םויב םילפס 3 דע ותש .העש 1/2 ךשמ    

תינוציח הכירצב שומיש/תונוכת
,םיעקנ ,תוטבח לש םירקמב הלקה :םיבאכ ךוכיש
.םיבאכ :ואר .'דכו תולבח    

םיבאכ ךכשמ
.םיכר םילעמ המח תיצמת ,תוקד 15 ,ולשב
.ולוכ חמצה תא שותכל םג ןתינ    
.ררקתהל וחינה
.באכה םוקמ לע השיבחב ומשי
תופיט רפסמ תפסוה ךות העפשהה תא וריבגה
.תיז ןמש    

,תימחל תקלדל (Eyewash) הפיטש ימ :םייניע תויעב
.'דכו תופייע םייניע ,(Rheum) תימימ השרפה    

הפיטש ימ
תפסותב ,םימ רטיל 1/2-ב םילע םרג 50 ולשב
.תוקד 6 ךשמ ,תיז ןמש תופיט רפסמ    
.םייניעה לע תויטר תועצמאב וחינהו וררק

הסח ילע םרג 100-ב םייתנוזת םיכרע

,לכאמ שמשל ידכמ הרירמ (Lactuca canadensis) רבה תסח
.םיבאכ תלקהלו העגרהל שמשמו המצוע בר הב ףרשה ךא