הזיבוח/הלודג תימלח
Mallow, common
(Malva sylvestris
)

חמצ והז .היסאו הפוריא םורדב תימלחה רוקמ
םיממוש תומוקמ ,הערמ תודשב ץופנה ,יתנש-וד
.הטוש חמצל בשחנו םיכרד ידיצלו
.הילכ תרוצ ילעב םילעה .מ"ס 90 דע הבוגל אשנתהל יושע חמצה
םילע
םה .םילשובמ וא םייח (יחמצה רירה יריתע) םילעה תא לוכאל ןתינ
.טלסב הסחל ףילחתכ םיבוט םיריעצה םילעה .םיקרמ יוביעל םישמשמ
.ףדה תיתחתב הרהזא ואר
םיחרפ
.רוטיעכו טלסל םתוא םיפיסומ .לושיב אלל םיחרפה תא לוכאל ןתינ
.ברע םמעט
םיערז
.זוגא םעטכ םמעט .הליכאל םיבוט ולשב םרטש םיערז


לודיג יאנת
.עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.תינוניב היקשה תומכ
.הקולח ידי-לעו (ומצע תא עירזמ חמצה) םיערזמ וניה יובירה


תיאופר תוליעפ
םיירט םהב שמתשהל ןתינ .םיחרפבו םילעב רקיעב םישמתשמ
.דיתעב שומיש םשל םשביל וא
(תוככשמו תועיגרמ תונוכת ול הנקמה) יחמצ רירב רישע חמצה
.םידיאונובלפו

תונוכת

.רועה תא עיגרמ
.ןתשמ
.(םידליל בוט) לשלשמ
.יתקלד-יטנא
.תמצמ/ץווכמ
.חייכמ
.יללכ עיגרמ
.חמצה יקלח ללכל תוסחייתמ ולא תונוכת   

...ב לופיטל (המח היטרב םישמשמ םיחרפהו םילעה

...ב לופיטל םישמשמ םה ,(הת) ימינפ שומישב
.ןורג יבאכו תוננטצה ומכ ,המישנה יכרד תולחמ
.לוכיעה תכרעמב תויעב

םיחרפו םילע הת
,ל"מ 150 ןב לפסב םישבוימ םיחרפו םילע תויפכ 4 דע 2 ולשב
.םויב םילפס 3 דע ותש .תוקד 15 דע 10 ךשמב

הל וחינה ,םחה התב דב תסיפ ולבט (ימוקמ) ינוציח שומישל
.רועה תקלד םוקמ לע התוא וחינהו ררקתהל
-ןיפוליחל וא-
הרק הטילח
.הלילה ךשמ םירק םימ רטיל 1-ב שבוימ רמוח תויפכ 6 ורשה

...ב לופיטל םיבוט הטילחהו התה ,סוטפילקא בולישב
.לועיש

שומיש הרשיא (German Commission E) תנימרגה תושרה
.שבי לועישו ןורג יבאכ לע הלקהל (רוגריגב) םיחרפבו םילעב

הרהזא
.םיטארטינ ןהילעב תורבוצ ,ןקנחב הרישע עקרקב תולדגה תוימלח