(םיעבצה םטרוק) עירח
Safflower
(Flos Carthami)
.רטמ 1.5 הבוגל אשנתהל יושעש ,יתנש-דח םילע בחר חמצ עירחה
.םילעב םיבר םיכורא םיצקוע לעב ,ףעוסמ ץוק יומד

.לכאמ ןמש רוצייל םישמשמה ,היערז לשב רקיעב התוא םילדגמ
.םירצמו ןיס ,ודוהב השענ לודיגה רקיע
.םודא וא םותכ ,קיהבמ בוהצ םיחרפה עבצ
 םירחא םישומיש
.ןוזמל טושיק םישמשמו םיליכא םיחרפה
,(םודאו בוהצ) םיעבצ רוצייב ושמש םה רבעב
.ישמה תיישעתב    
קלט תקבאב ברועמ ,עירחה חרפ
רופיא תיישעתב שמשמ ,הנידע    
.(Rouge) קמוסה    
וא ףילחת םיתיעל שמשמ אוה
.ןרפעזב בוברעל    
.םיביסב רישע אוהו ןובלח 24% עירחה חמקב
.תופועלו יחה קשמל ןובלח ףסות שמשמ אוה    
.תובר םירופיצ לע םיבוהא עירחה יערז לודיג יאנת
.האלמ שמשל הקוקז עירחה
.בטיה תזקונמ ךא ,השביו הלד עקרקב קפתסת איה
.םיערז 20 דע 15 דחא לכבו םיחרפ 5 דע 1 ףנע לכב
עיגהל יושע) ךורא יזכרמ שרוש חמצל
דרשיהל ול עייסמה ,(םירטמ 3-ל    
.השבי הביבסב    
.םיערזמ השענ יובירה
.ולוכ שבי חמצה רשאכ השעי ףוסיאה
 


תיאופר תוליעפ
ךפוה םעבצ רשאכ ,ץיקב השענ םפוסיא .םיחרפב םישמתשמ
חרפל םינקמה ,(Carthamin) ןימתרק םיליכמ םה .םודא
.םודאה ועבצ תא

תויוור יתלב תוינויח ןמוש תוצמוח לש הובג זוחא עירחב
ינמש ראשל סחיב ,תויוור ןמוש תוצמוח לש ךומנ זוחאו
.םייחמצה לכאמה
.דוי ןכו E ןימטיו לש ההובג הלוכת הב שי
 

םיחרפה תונוכת
.םדה רוזחמ תא םיצירממ
.ישדוחה רוזחמה תא (םישיחמ) םילמרנמ
.(Stasis) םד תמירז תטאה םיענומ
.םילשלשמ
.העזה םיברמ
.םדב לורטסלוכ םיתיחפמ
 
תטאהב ןרוקמש ,תואבה תויעבב לופיטל שמשמ חרפה
...םדה תמירז
.הדיל רחאלש םיבאכ .רוזחמ רדעה
.ללכב באכ .רוזחמ יבאכ


עירח ןמש
םעט רסח  (Safflower Oil) עירחה ןמש
.עבצו
םהב ,עירחה יערזמ השיבכב רצוימ אוה
.ןמש יזוחא 45 דע 30
 
תונורתי
םייור יתלב-ברה םינמושה רפסמ תא ליכמ עירח ןמש
.םינמשה לכ ןיבמ לודגה   
ילאידיא אוה ןכלו ההובג ןשע תרוטרפמט ןמשל
.קומע ןוגיט יכרוצל   
.רורקב קצמתמ וניאש ןוויכ ,טלסב שומישל בוט אוה
 
םירחא םישומיש
שמשמ ,הגיפס ריהמו לק ,חיר לוטנ אוהש ןוויכ
.רועב לופיטה תיישעתב שמשמ אוה עירחה ןמש   
 

תורהזא
...לש ןשומישל הרוסא עירחה
.ןוירהב םישנ
.רוזחמה לש ףטש רתימ תולבוסה