התבה תינניח
Southern daisy
Gaensebluemchen :תינמרג
(Bellis sylvestris)

לעב יתנש-בר חמצ איה התבה תינניח
.םיכומנ םיחיש ירוזיאב חמוצה ,האנ החירפ
.מ"ס 30 דע הבוגל אשנתהל יושע חמצה
.םילוגס תרתוכ ילע תוצק םע ןבל וא ןבל אוה םיחרפה עבצ

,םילשובמ וא םייח ,םיחרפה תא לוכאל ןתינ
.טעמ ףירח םמעט .קרמב וא טלסב    
החוד סיסרת תנכהל תשמשמ םילעה תטילח
.םיקרח   


לודיג יאנת

ןלוגה תמרמ הצופנ התבה תינניח
.םורדב בגנה דע ןופצב    
.סרמ דע רבמבונמ חרופ חמצה

המאתהב םירגסנו םיחתפנ םיחרפה
.שמשה רוא תומכ םע    
.םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
.םישרושבו םילעב ,תשבוימ וא היח ,תחרפתב םישמתשמ
,ןינאט ,(Triterpenoid saponin) םינינופאס ליכמ חמצה
.יחמצ רירו רמ רמוח ,(Flavones) םינובלפ ,יתמורא ןמש

התבה תינניח לש (תונותמה) היתונוכת

.תחייכמ
.תרהטמו תלשלשמ
.םייניעל הבוט
.תררועמו תקזחמ

.םיבאכ תככשמ
.תותיווע תדגונ
.םילודיג תדגונ
.רועה תא העיגרמ
.לוכיעל תעייסמ

םיימינפ םישומיש
...ב לופיטל תשמשמ תחרפתה תטילח םיינוציח םישומיש
...ב לופיטל תשמשמ םילעהמ הנכוהש החשמ 

...אפרל הרומא םיירטה םילעה תסיעל 

(1) ...ב לופיטל תשמשמ םישרושהמ המח תיצמת 

.C ןימטיוב רוסחמ/הנידפצ.המזקא
.תכשוממ הכירצב (1)  

...לע הלקהל תשמשמ תללודמ המח תיצמת