ןטק ץיצמח
Yellow Sorrel
Sauerklee תינמרג
(Oxalis corniculata)

,יתנש-דח ,ריעז חמצ אוה ןטק ץיצמח
תומוקמב ץופנ אוה .ערתשמה ךומנ
תולתשמב ,םיתב תוניגב ,םיממוש
בשחנו תוממחבו (םיציצעב דחוימב)
.ןתלת תרוצ םילעל .ער חמצ
.תליא דע ןלוגה תמרמ :ץראה לכב ןטקה ץיצמחה ץופנ לארשיב

(םייח) םיחרפה תאו (םילשובמ וא םייח) םילעה תא בלשל ןתינ
ליבגהל שי םילעב תילסקואה הצמוחה תלוכת ללגב ךא ,טלסב 
.תוצימח טלסל הנקת םתפסוה .םתכירצ תא 
.םהב תילסקואה הצמוחה תלוכת תא תיחפי םילעה לושיב
.םוח דעו םודאמ :םינוש םיעבצ קיפהל ןתינ םיחרפהמ
.בוהצ עבצ םילבקמ ולוכ לשובמה חמצהמ


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס ןווגמ
האלמ שמש
דחאכ םייבקנו םיירכז םיחרפה
רבוטקוא דע סרממ החירפה
םיקרח ידי-לע השענ קוביאה
.ומצע תא עירזמ חמצה .םישרוש תוחולשו םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
,(Oxalic acid) תילסקוא הצמוח םיליכמה .םילעב םישמתשמ
הצמוחה ידי-לע ןדיסה תרישק ללגב .ףירח םעט םהל הנקמה
םתכירצמ ענמיהל שי ,ףוגב ןדיסה לולידל ששחו תילסקואה
.הלודג תומכב

ותוליעפ תא וקדב ודוה University of Mysore ירקוח
(Pathovars) םירבותפ דגנ ןטקה ץיצמחה לש תילאירטקביטנאה
ימרוג) םינגותפו (דבלב םימיוסמ םיחמצל םיקיזמה םיקדייח)
המצוע בר ילאירטקביטנא חכ םילעל יכ וליגו (םישנאב הלחמ
.םהב (Phenolic) תוילונפה תובוכרתב ורוקמש

םילעה תלוכת
C ןימטיו
ןיטורק אטב
תוילונפ תובוכרת
(7-12%) טלסקוא
ןדיס
ןחרז
לזרב
B3 ןימטיו
86% םימ
2.3% ןובלח
0.8% ןמוש
8.2% תומימחפ

ולוכ חמצה תונוכת
רוזחמ זרזמ
םוח דירומ
לוכיעל עייסמ
םומיד רצוע
ילאירטקביטנא
םייעמ יעלות דימשמ
תוקלד דגונ
הנידפצ דגונ
ץווכמ
םד רהטמ
ןתשמ

...ב לופיטל שמשמ ןטקה ץיצמחה
תונוש תוקלד
לושליש
(Sprains) םיעקנ
תעפש
םוח
ןתשה יכרדב תוקלד
(Enteritis) םייעמה תקלד
.(Traumatic injuries) תושק תולבח
.(Poisonous snake bites) םייסרא םישחנ תושכה

...ב לופיטל (שבוימה) ןטקה ץיצמחה שמשמ ודוהב
(Aphthae) הפה תקלד

...ב לופיטל שמשמ ,האמחב ברועמ ,חמצה ץימ
(Muscular swelling) םיחופנ םירירש
םילקנורופ / תויוחיפנ
(Pimples) םיקלדומ רוע ינועצפ

...ב לופיטל תשמשמ חמצה תטילח
(םידליב) ץרכ תעלות

...ב לופיטל שמשמ ,C ןימטיוב ורשועל תודוה ,ולוכ חמצה
C ןימטיוב רוסחמ :(Scurvy) הנידפצ

...מ הלערה בקע (דגנ םס) םישמשמ םילעה
תיפסכךינרז / ןסרא(Datura) הרוטד יערז

...ב לופיטל שמשמ םילעה ץימ
תויווכרוע תוחירפםיקרח תוציקע

תורהזא
בקע םילעה תכירצמ ענמיהל תואבה תולחמב םילוחה לע
...םבצמב הרמחהל תורשפאה
הילכ ינבא
(Hyperacidity) תויצמוח רתי
םיקרפמ תקלד
הרגדופ / טואג

.