תויצומח
Cranberries
(Vaccinium macrocarpon)

קורי ךומנ חיש ירפ איה תיצומח
חרזמ תוציבב חישה רוקמ .דע
ב"הרא

ומעטו םודא ועבצ ,ןבדבודכ ולדוג .ןדעמ בשחנ תיצומחה ירפ
ץמצמח-רירמ

ץימו יל'ג / אפקמ תנכהל תושמשמ תויצומחה
בר ןמז רמשי לוהוכלא וא רכוסב בברועמ תויצומח ץימ
ףוגה םוח תא דירומו אמצ ךכשמ ,םיעט םימב לוהמ ץימ
ץימ תרזעב דיצ רשב ב"הראב םינאידניאה ורמיש רבעב
רשבה לע וחרמ ותוא תויצומח 
הביר תנכהל תושמשמ רכוסו דרוה ירפ תסיע םע תויצומח
הניזמו המיעט לודיג יאנת
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
(Peat) לובכב הרישע הצחמל היירופ ,תיצמוח-תיתציב עקרק
תוחור ינפמ הנגהל קוקז חמצה
תרזעב תידדה הירפה ךא ,ומצע תא תורפהל יושע אוה
רתוי לודג לובי בינת םיקרח 
הנש 100 דע ירפ ןתיו םינש 5 ליגב בינהל לחי חמצה
הקולחו םירוחיי ,הכרבה ,םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
הז ללכב םידיאונובלפ ליכמה לשבה תיצומחה ירפב םישמתשמ
(Benzoic A.) תיאוזנב הצמוח ,(Anthocyanins) םינינאיצותנא
(Hippuric Acid) תירופיה הצמוחחו

...כ / תעינמל תויצומחה ושמיש רבעב
C ןימטיוב רוסחמב תנייפאתמה הלחמ ,(Scurvy) הנידפצ
ןתשמ רשא םרוג


תויצומחה לש ןהיתונוכת
(Urinary Tract) ןתשה יכרד תכרעמ תביבס תא תוצימחמ ןה
ןתשה תיחופלש תקלד רקיעב ,תורזוח תוקלד תעינמל תושמשמו 
(Gallstones) הרמ ינבאו הילכ ינבא לש ןתווהתה תא תוענומ ןה
תוקלדל ירקיעה םרוגה) E-Coli יקדייחמ ענומ תויצומח ץימ
לע ךכב השקמו ןתשה תיחופלש ןפודל דמציהלמ (ןתשה יכרדב 
תקלד תוחתפתה 

יכרדב רבכ תמייק רשא תקלד תואפרמ ןניא תויצומחה
הקיטויביטנא השורד ךכל ,ןתשה


תפסותכ ליעוהל םייושע רשא אפרמ-יחמצ
תויצומחה ץימל
ןוסיחה תכרעמב םינוש םידוקפית הליעפמ
תוקלד לש ןתונשיה תעינמב םיעייסמה
האצניכא
E-Coli קדייחב המחלמב דחוימב ליעיסיריברב
תוילאיבורקימ-יטנא תונוכת לעב
תויטפסיטנאו
בהז םתוח
תוקלדב שמשמ .תויטפסיטנא תונוכת לעב
הילכ ינבא תעינמבו ןתשה יכרדב
בהז טומ
.םיירירה םימורקה תונפד תא עיגרמ
הריהמ הלקה קפסמה תוקלד דגונ הווהמ
-שרוש
תימטוחה


תורהזא
לושליש םורגל הלולע תויצומח ץימ לש הלודג תומכ תייתש
תשוחת תרתונו םיבאכ ןיידע שי תויצומח תכירצ רחאל םא
ךרוצ שי םאה רוריבלו הקידבל אפורל תונפל שי ,הבירצ 
הקיטויביטנא תליטנב 

...'דח - תויצומח ואר

.