םיחרפ-תנבל תיצרח
Daisy, Ox-Eye
(Chrysanthemum
leucanthemum &
Leucanthemum vulgare)

רב-חרפ איה םיחרפ-תנבל תיצרח
,ערתשמ יתנש-בר ,(ולוכ בוהצ חרפ וא) בוהז זכרמ לעב ,ןבל
תיצרחה .מ"ס 60-ל 30 ןיב ענ ההבוג .םיננושמ םינטק םילע ול
.הערמ תומדאב הצופנ

.יח ,שרושה תאו (םילשובמ וא םייח) םילעה תא לוכאל ןתינ
םישבוימ םיחמצ ולת .תיעבט םיקרח תחוד הווהמ תיצרחה
.םתקחרהל תיבה תביבסב 
,תורפ ומכ ,םייח-ילעבל שק-יעצמ תבורעתב תשמשמ איה
.םהמ םיקרח תייחדל 
םורגת ,תיצרח יחרפב תורפ תסבאה
.הנוש בלח םעטל 
..םיבלכמב םישוערפ תייחדל תשמשמ תיצרחה


לודיג יאנת
.הרקבו תוקזח תוחורב הדימע םיחרפ-תנבל תיצרחה
.בטיה תזקונמו הירופ ,(תיצמוח הניאש) עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.טסוגוא דע ינוימ החירפה
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.תויישופיחו םירפרפ ,םישע ,םירובד ידי-לע 
.ומצע תא הרפמ חמצה
.(ויתסב) הקולח ידי-לעו (ביבאב) םיערזמ יובירה
.הלודג םיערז תומכ קיפמ חמצה 


תיאופר תוליעפ
.ולוכ חמצב ףאו שרושב ,םישבוימה םיחרפב םישמתשמ
.רירמ םעט שי שבוימה חמצל
.ידיתע שומישל ותוא םישביימ .ינוי שדוחב השענ ףוסיאה

םיחרפה רקיעבו ולוכ ,חמצה תונוכת
רוזחמה תא דדועמ
םיעצפ יופירב עייסמ
ןנערמו קזחמ
תותיווע דגונ
לועיש לע לקמ
העזה דדועמ
ןתשמ

...ב לופיטל תשמשמ תינניחה
המתסא
תונבצע
תותיווע
תלעש

...השמיש רבעב
םילועבגהו םיחרפהמ המח תיצמת
תוקודס םיידי תפיטשל

הריבב התרשוהש תיצרח
(Jaundice) תבהצ יופירל


םיקקוזמ םימב ורשוהש םיחרפ
...ב לופיטל םישמשמ
תימחלה תקלד


הת
הליל תועזהמ םילבוסה תרזעל
...תפחש ילוחל-דחוימב םיאתמ
אולמל תופיט 60 דע 15 ופטפטו תיצמת שרושהמ וניכה
םימ לפסה 

הטילח
םילעה ללוכ ,תיצרח יחמצ םנשי וב ,םימ לפסב וחיתרה
שבד טעמב וקיתמהו לועבגהו
...תלעש לע הלקהל

םיינוציח םישומיש
...יופירב תעייסמו הליקמ תיצרחה
םיכתחו םיביכ ,םיקלדומ םיעצפ

םילעה ץימ
רועה ינפ לע החירמב ,תורובחב לופיטל שמשמ

.