םיחרפ-תנבל תיצרח
Daisy, Ox-Eye
(Chrysanthemum leucanthemum
Leucanthemum vulgare)

,ןבל רב-חרפ איה םיחרפ-תנבל תיצרח
םילע ול ,ערתשמ יתנש-בר ,(ולוכ בוהצ חרפ וא) בוהז זכרמ לעב
.מ"ס 60-ל 30 ןיב ענ ההבוג .םיננושמ םינטק

.הערמ תומדאב הצופנ תיצרחה

.יח ,שרושה תאו (םילשובמ וא םייח) םילעה תא לוכאל ןתינ
םישבוימ םיחמצ ולת .תיעבט םיקרח תחוד הווהמ תיצרחה
.םתקחרהל תיבה תביבסב   
,תורפ ומכ ,םייח-ילעבל שק-יעצמ תבורעתב תשמשמ איה
.םהמ םיקרח תייחדל    

םעט םורגת ,תיצרח יחרפב תורפ תסבאה
.הנוש בלח
..םיבלכמ םישוערפ תייחדל תשמשמ תיצרחה


לודיג יאנת
.הרקבו תוקזח תוחורב הדימע םיחרפ-תנבל תיצרחה
.בטיה תזקונמו הירופ ,(תיצמוח הניאש) עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.טסוגוא דע ינוימ החירפה
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.תויישופיחו םירפרפ ,םישע ,םירובד ידי-לע    
.ומצע תא הרפמ חמצה
.(ויתסב) הקולח ידי-לעו (ביבאב) םיערזמ יובירה
.הלודג םיערז תומכ קיפמ חמצה    


תיאופר תוליעפ
.ולוכ חמצבו שרושב ,םישבוימה םיחרפב םישמתשמ
.רירמ םעט שבוימה חמצל

...םיחרפה דחוימבו ולוכ חמצה

.רוזחמ דדועמ
.םיעצפ יופירב עייסמ
.ןנערמו קזחמ

.תותיווע דגונ
.לועיש לע לקמ
.העזה דדועמ
.ןתשמ

.ידיתע שומישל ותוא םישביימ .ינוי שדוחב השענ ףוסיאה

...ב לופיטל תשמשמ תינניחה

.תונבצע.המתסא.תלעש.תותיווע

םילועבגהו םיחרפהמ המח תיצמתב ושמתשה רבעב
.תוקודס םיידי תפיטשל

...ב לופיטל םיבוט ,םיחרפה ורשוה םהב ,םיקקוזמ םימ

הליל תועזהמ םילבוסל הת
(תפחש ילוחל דחוימב םיאתמ)
לפסל תופיט 60 דע 15 ופטפטו שרושהמ תיצמת וניכה
.אלמ םימ

תלעש לע הלקהל הטילח
םילעה ללוכ.,תיצרח יחמצ םיאצמנ וב ,לפסב םימ וחיתרה
.שבד טעמב וקיתמהו לועבגהו

םיינוציח םישומיש
...יופירב תעייסמ/הליקמ תיצרחה

.רוע תולחמ רפסמ.םיכתחו םיביכ ,םיקלדומ םיעצפ
.רועה לע םילעה ץימ תא וחרמ תויוחיפנב לופיטל

.(Jaundice) תבהצ יופירל ,הריבב תירשומ ,תיצרח השמיש רבעב