בהז םתוח
Goldenseal
(Hydrastis canadensis)

ץופנה ,ךומנ יתנש-בר חמצ אוה בהז םתוח
.םירעוימ םייררה םירוזיאב ,תינופצה הקירמאב
טבש ינב ,םינאידניאהמ ויתונוכת תודוא ודמל םינושארה םיבשייתמה
תעיבצל םג וב ושמתשהש םוקמה ידילי ,(Cherokee) יקורי'צה
.ריהב בוהצה ,שרושה עבצמ עבונ בהז םתוח םשה .םפוג


לודיג יאנת
.לודיגל השק בהז םתוח חמצה
.בטיה תזקונמו תיבובקרב הרישע ,החל ,תיעלס עקרק
.תלצומ הביבס
.םינש שולשכ רחאל ,שומיש םשל ,תולשבל עיגמ שרושה


תיאופר תוליעפ
רחאל ,(גנסני'גל המודב םיינשל לצפתמה) שרושב םישמתשמ
.ריואב םשובי
ןיטסארדיה םידיאולקלאה םניה םהב םיליעפה םירמוחה רקיע
.(Canadine) ןידאנאקו (Berberine) ןירברב ,(Hydrastine)

בהז םתוחב םישמתשמ ב"הרא ידילי םינאידניאה
המישנה יכרדב םיירירה םימורקב תוקלדב לופיטל
.ןתשה יכרדו לוכיעה תכרעמ ,תונוילעה
.ימוהיז לושלישבו םייניע תוקלדב לופיטל םלצא שמשמ אוה ןכ

...אוה .ןוסיחה תכרעמ קזחמ תא בהז םתוח
תכרעמ תושרפה תא ריבגמ
ץימ ,קור :לוכיעהו המישנה    
.םירחא לוכיע ימיזנאו הרמ    

.ילאירטב יטנא
.ילאריו יטנא
.ץווכמ

םיירירה םימורקב לופיטל תושמשמו תולעופ ולא תונוכת
.ףוג לכב (Mucous membranes)

...ב לופיטל שמשמ בהזה םתוח
.ןילוסניאה תעפשה תרבגה ידי-לע (1) 
תא ריבגמ בהז םתוח םע םירחא אפרמ-יחמצ בוליש (2) 
.ףירח לפלפ םע םבולישל המודב ,םתעפשה      
לופיטל שמשמ האצניכא םע בהז םתוח בוליש      
תעפשו תוננטצהב      

םייניע תפיטשל תשמשמ בהז םתוח לש תללודמ הטילח
.םייכינח תקלדמ וא הפ יעצפמ םילבוסל הפ תפיטשלו

תקבאמ םרג 6 דע 4 :רגובמל ץלמומ ןונימ
ג"מ 5 דע 4 :תילזונ תיצמתבו םויב שרושה
.םויב

...ב לופיטל בהז םתוח עייסמ ךכ

...רוע תויעבבב לופיטל בהז םתוח שמשמ ינוציח םושייב
.(Athlete's foot) םילגר תזזג
.הטושפ תקבלש

.סיזאירוספ
.המזקא
.תזזג

תורהזא
,תוקינמ ,ןוירהב םישנל ץלמומ וניא בהז םתוחב שומישה
.םיינורכ םילוחו םייתנש ליגל תחתמ םידלי    
ךכ-רחא .תועובש 3 לעמ תופיצרב בהז םתוחב לפטל ןיא
.תוחפל םייעובש ךשמל וב לופיטה תא קיספהל שי    
םייעמהו הביקה תכרעמב תוקוצמ םורגל הלולע רתי תכירצ
.םיבצעה תכרעמ לע עיפשהלו    
,תואקה ,תוריצע ,הביק לוקלק :תוליער לע תודיעמה תועפות
.המישנ יישקו תונבצע ,רתי תויתבוגת ,ןואכיד    
תופורת תלועפ לע עיפשהל לולע בהז םתוחב שומישה
.אפורב וצעוויה .(השירק תודגונ) םדה תא ללדל ודעונש    
.ףוגב B הצובקמ םינימטיו תגיפסב עוגפל הלולע ותכירצ