תרזח
Horseradish
(Meerrettich :תינמרג)
(Armoracia rusticana)

,רתויו רטמ 1 הבוגל עיגמה ,יתנש-בר חמצ תרזחה
םינטק םינבל םיחרפ תרזחל .םלועה יבחרב חמוצה
.ביבאב םיחרופה

ררועמה) ףירח םעט לעב ףסות שמשמ תרזחה לש רמה שרושה
.םי-יגדו רשב ומכ ,םינוש םילכאמל יח ותוא םיפיסומ .(ןובאית
.םיטלסו ,םיחרממ ,םילבטמ ,םינבאתמ ,םיבטרב שמשמ םג אוה

.טלסב םרזפלו םיערזה תא טיבנהל ןתינ
הנקתו םתוא השקת ,םיצומח תנכהל לזונל תרזח תפסוה
.תדחוימ תופירח םהל     
,םוחב םידימע םניא היתונוכת תרזחל םינקמה םירמוחה
.תורק תונמב ,בורל ,הב שומישה היהי ןכל     
.השגהה ינפל דיימ ,המח הנמל הפיסוהל ןתינ ,תאז םע     
.ץע-חופתלהמודב ,םיחשי ףלוקמ שרוש
.ררקמב ,ץמוחב ותוא רומשל ןתינ ,העינמל     
ץע חופת םע תבברועמ ,תררוגמ תרזח תשמשמ הירטסואב
.ןגוטמ וא לשובמ רשבל ןילבת ,ןומיל ץימ/ררוגמ ץומח     
.םוי ךות וז תבורעת ךורצל שי     יעצמא תשמשמ ,בלחב תרזח תוסורפ תטילח
.ונונעירו ותרהבה ,רועה ןויקנל ןיוצמ יטמסוק    
.םישמנ תרסהל שמשמ ןבל ץמוח םע תרזח ץימ


לודיג יאנת
(הלודג טסופמוק תומכ ופיסוה) הירופ ,הקומע עקרק
.בטיה תזקונמו     
.האלמ שמש
.לוביה תא לידגת ,ביבאב הבבג תפסוה
.תחא םישרוש תכרעממ ,לודיג ירוזחמ השולש דע לבקל ןתינ
.םיסג תוחפ םיחלק בינת עפשב הייקשה
.םירוחיי תועצמאב וא הקולחב ,םיערזמ השענ יובירה
.עקרקב הססבתהש תרזחמ רטפיהל רתויב השק :בל ומיש     
.רירק םוקמב הקזחהו שבי לוחב יוסיכ ידי-לע ונסחא
תיפותיש הייחמצ 
.המדא-יחופתו ירפ יצע תברקב תרזח ולדג
.תיפותיש הייחמצ :ואר .תולחמ תעינמב עייסי רבדה


תיאופר תוליעפ
.תרזחה לש ירטה ,ןבלה ינרשבה שרושב םישמתשמ
טניאצויתוזילילא ירמוח רורחישו ותחיתפ םע הליחתמ ותוליעפ
.ונממ (Butylthiocyanate) טניצויתיטובו (Allylisothiocyanate)
לדרח ןמש ידיסוקילגו (Mustard oil) לדרח ןמש םג שי שרושב
תילאיבורקימ-יטנא תוליעפ םהל ,(Mustard oil glycosides)
.תירפוגו

:תויטויביטנא תונוכת תרזחלש וליג םירקחמ
םיקדייח יגוס המכ תוחתפתה תענומ איה
.תעפשב לופיטל םג הבוטו

,ןטב יבאכב לופיטל הישרושו תרזחה ילע ושמיש רבעב
תישנ יבאכ לע הלקהל ,םידליב םייעמ יעלותב לופיטל
.תופסונ תולחמ רפסמב לופיטלו (Sciatica)

תאכדמו תותיווע לע הלקמ תרזחהש ,וליג םייח-ילעבב םייוסינ
.םילודיג תוחתפתה

...ב לופיטל תשמשמ תרזחה
הביק תותיוועב לופיט םשל תרזחה תשמשמ היטפואמוהב
תינוציח תשמשמו המישנה תויעב לכבו (Stomach cramps)
.םירירשב םילק םיבאכב לופיטל

...ב לופיטל םויה דע ,תרזחה תשמשמ תיממעה האופרב
.ןתשה יכרדב תוקלד
.ןתש ןתמ דודיע
.הרגדופ
.ןורגיש
.חיכו םילזונ תקחרה
.ןובאיתה דודיע
.לוכיע תויעב
.תעפש
.דבכ תולחמ
.הרמ סיכ תויעב
.תורחא המישנ תולחמו לועיש לע הלקה
.המישנה תכרעמב םימוהיזב המחלמב עויס

ןונימו םושיי
.הייטרכ וא טוחס-,ןוחט-,סורפ אוהשכ שרושב םישמתשמ

דע תיפכ 1/2 ,(תויפכ 4) םרג 20-כ :ץלמומ ימוי ןונימ
.םויב םימעפ 3 ,(םרג 5 דע 3) המלש תיפכ     
.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 3 דע 2 :תרזח תיצמת

.םח הקשמל השותכ תרזח ופיסוה :המישנ תויעבל
.סרית חמקב הנוחט תרזח ובברע :הייטר תנכה
םיבצעה תכרעמ תא ררועי תרזח שרוש הרשוה וב ןיי
.העזה דדועיו     
,רוזיאל םדה-תמירז תא ריבגי רועה לע תרזח םושיי
.םירירש יבאכ לע לקיו םיעצפ יופיר זרזי     
.תודירצב לופיטל בוט תרזחמ פוריס

תורהזא
םימורקו הביקה תונפד יוריג םורגל לולע תרזחב שומיש
םייעמ יביכ ,הביק יביכמ םילבוסה לע .םירחא םייריר    
.תרזח תכירצמ ענמיהל תוילכב תויעב וא    
.4-מ תוחפ ינב םידלי לע הרוסא תרזחה
ןגמה תטולב תוליעפ תתמ םילבוסה לע הרוסא תרזחה
.(Thyroxine) ןיסקורית ומכ ,תופורת םילטונה לעו    
.רתי תעזהו לושליש םורגל הלולע רתי תכירצ
.הבירצ תשוחת םורגל לולע רועה לע תרזח םושיי