סקמור/הבוהצ העמוח
Yellow dock/Curled dock
(Rumex crispus)

איה .תמסוכה תחפשמל תכייש הבוהצה העמוחה
םלועה יבחרב הצופנ ,מ"ס 60 דע הבוגל תאשנ
,הערמ תומדא ,תורעיב :םוקמ לכב טעמכ תחמוצו
.םינגו םיכרד ידיצ

םיטלסב םבלשל גוהנ .םילשובמ וא םייח לוכאל ןתינ םילעה תא
.םימעפ רפסמ םימה תא ףילחהל שי םלושיב ןמזב .םיקרמבו
.ויתסה דע ביבאהמ םתוא םיפסוא
רשא ,חמצב הובגה (Oxalic Acid) תילסקואה הצמוחה תלוכת
.יצמוח ןומיל םעט ול הנקמ ,לושיבה ןמזב תתחופ
.םילשובמ וא םייח ,לוכאל ןתינ םיערזה תא םג
.תויתיבח תנכה תעב חמקל הפסוהל םתוא םינחוט
.הפקל ףילחת םישמשמ םייולקה םיערזה

.ההכ רופאו םוח דע ההכ קורימ :םיעבצ םיקיפמ םישרושהמ


לודיג יאנת
,עקרקה יגוס תיברמב בטיה חתפתת הבוהצה העמוחה
.בטיה תזקונמו הירופ ,טעמ החל וז םא    
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.ער חמצ תבשחנ איה ,הריהמה התוטלתשהו התודימע בקע
.חורה ידי-לע םירפומ םיינימ-ודה םיחרפה
.תולודג תויומכב ,ומצעב עירזמ חמצה .העירזב יובירה
.םיבר םירפרפ ילחזל בושח ןוזמ רוקמ תשמשמ איה
.וקוריפ ךילהת תא זרזת טסופמוק תמרעל חמצה תפסוה


תיאופר תוליעפ
םיפסוא םתוא ,הבוהצה העמוחה שרושב םישמתשמ
.ביבאב םדקומ
ידיסוקילג םניה וב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
,(Anthraquinone glycosides) ןוניווקרתנא
.םיטלסקואו ,םיפרש (Rumicin) ןיצימור ,םינינאט
,םוינלס ,םויזנגמ ,ןחרז הב שי .לזרבב הרישע הבוהצה העמוחה
.C ןימטיוו B2 ןימטיו ,A ןימטיו ,ןדיס

תונוכת
ףוגה לש יעבטה רוהיטה ךילהתב עייסמ ולא תונוכת בוליש
.ףוגה תושרל ותדמעהו דבכב רוגאה לזרבה רורחישבו

...לש םהידוקפית תא תרפשמ הבוהצה העמוחה
.הפמילה תוטולב
.םייעמה
.תוילכה
.דבכה

...ב לופיטל תשמשמ איה
.ןימ תולחמ
.המלחה זורז
.המזקא
.(Emphysema) תחפנ
.(Jaundice) תבהצ
.תוטולב תוחיפנ תדרוה
סוקוקוליפטס קדייחב המחלמ
.(Staphylococcus)   
 
.תורגב יעצפ
.הימנא
.תויוחיפנ
.תוריצע
.סיזאירוספ
ףוגה רוהיט
תודבכ תוכתממ    
.(ןסראו תרפוע)    

םושייה
הת
(לפס 1) רטיל-ילימ 250-ב (םרג 5) תיפכ 1 ולשב
.םויב םילפס 3 דע ותש .תוקד 10 ךשמב ,םימ

המח תיצמת
.םויב 3 ,תוקד 15 דע 5 ךשמב ,םימ םרג 170-ב תיפכ 1 לשב

הסימת
.םויב םימעפ 3 ,תופיט 30 דע 5

פוריס
.םויב םימעפ 4 דע 3 ,תחא תיפכ

(תוסומכ) הקבא
.םויב םימעפ 3 ,םירגרג 60 דע 30

.דפרסה ילע ייוריג ךוכישל םישמשמ םישותכה םילעה
םייכינחב לופיטל שמשמ םייניש תחשמל הקבא תפסוה
.םייבובקנ    
.(Laryngitis) ןורג תקלדל בוט הת רוגרג
,(Hives) תלרח ,המזקאב לופיטל תושמשמ תויטרו החשמ
.תזזגו תדרג ,רוע ייוריג    
.הייאר רפשת לושיב בשעכ הבוהצ העמוח תפסוה

תורהזא
עוגפל לולעש ,(Oxalate) טלסקוא לש הלודג תומכ םילעב
.רתי שומיש תעב הילכ ינבא םורגלו ןדיס תגיפס תלוכיב    
:הקינימב בלחה תבונת לע עיפשהל הלולע הבוהצ העמוח
וב התחפה ןכתית ,עגפת תיתנוזתה תוכיא ,לקלקתי ומעט    
.ותקספה וא    
.הקנהב םילער רפסמ םהב ,םילקימיכ-וטיפ תשרפה ןכתית    
.רוע תקלד םורגל לולע םיירט םילעב עגמ
.לק לושליש םורגל לולע הבוהצ העמוחב שומישה םצע