ןטק סטגט
Tagetes/Marigold
(Tagetes minuta)

םיצרופמ םילע לעב ,יתנש-דח חרפ סטגטה
.רטמ 1 דע אשנתמ אוה .םיננושמו
,םיעבצ ןווגימו ףירח ינייפוא חיר חמצל
.םהיניב םיבר םיבולישו בוהצ ,םותכ ,םוח ,םודא םהב
.ךשוממ ןמז דימע ףטקנש סטגט חרפ

.זרוא תונמל ןילבת תימורדה הקירמאב שמשמ סטגטה
.תוקריו םיקרמ לש ינחיר לוביתל םישמשמ םישבוימה םילעה
.חופת חיר ריכזמ םחוחינ
דיימ ,םילועבגהמו םילעה ןמ םיקיפמ ותוא יטמוראה ןמשה
.םימשבה תיישעתבו םיקרח החוד שמשמ ,החירפה םויס םע    
.םיקרח החדת תיבה ךותב שבוימה חמצה תיילת
םיחרפה בוליש .תולוגנרת לכאמ שמשמ חמצה
.ההכ בוהצ םיציבה ןומלח תא השעי ןנוזמב  


לודיג יאנת
.םיקזח םימשגו תוחורב דימע ךא ,הרקל שיגר סטגטה
.האלמ שמש
.בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס ןווגמ
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םיקרח ידי-לע    
תכרוא הטיבנה) םיערזמ ותוא םילדגמ .לודיגל לק סטגטה
.(םייעובש דע    
תכרעמ הרתונ םא םג ומוקממ חמצה תא קיתעהל ןתינ
.הנטק םישרוש    
,תודוטמנ החוד רשא רמוח םישרושהמ שירפמ רגוב חמצ
.ותביבסמ םיקיזמ םיקרחו םיקדייח ,תוירטפ ,םיעלות    
.ותביבס םימיוסמ םיחמצ לש םתוחתפתה םג ענומ אוה
דדועת ,םיערזל וכפהש ינפל ,ולמקש םיחרפ לש םתקחרה
.תפסונ החירפ    
םתצצה תא תיתועמשמ ןיטקי סטגטה ילעמ הקבא רוזיפ
.םיטוש םיחמצ לש    


תיאופר תוליעפ
שומישל ותוא םישביימ .החירפה ןמזב ,חמצה לכב םישמתשמ
.דיתעב

,םינינאט ,(Terpenoids) םידיאונפרט ,םינינופס שי סטגטב
.םידיאונובלפו םידיאולקלא

,(Limonene) ןנומיל םניה סטגטה ירפב םיירקיעה םיביכרמה
,(B-Ocimene) ןמיצוא-הטב ,(B-Phellandrene) ןרדנלפ-הטב
(Tagetone) ןוטגט ,(Dihydrotagetone) ןוטגטורדיהיד
.(Tagetenones) םיננוטגט

סטגטה תונוכת

.תותיווע דגונ
.העזה דדועמ
.לוכיעל עייסמ
.ןתשמ לשלשמ
.םייעמ יעלות לטוק
(1).ילאירטקביטנא
(1).תוילראיו-יטנא
(1).יתיירטפ-יטנא

.יטמוראה ןמשה (1)

...ב לופיטל שמשמ סטגטה

.םייעמ יעלות
.דבכ תויעב
.(Gastritis) הביק תקלד
.לוכיע תוערפה

סטגט הקשמ
.תוקד 5 ךשמב םימח םימב םישבוימ סטגט ילע ורשה
.וננס
.רכוס/שבדב וקיתמה
.םח וא רק ושיגה

...ב לופיטל שמשמו עיגרמו םיעט הז הקשמ

.תונותחתהו תונוילעה המישנה יכרדב תוקלד

...ב לופיטל ינוציח שומישבו

.רוע ימוהיז.םירוחט

הרהזא
.רוע תקלד םורגל לולע חמצהמ רגינה ץימה