קיבד ןויט
False yellowhead\Lesser elecampane
(Dittrichia viscosa/Inula viscosa)

דאמ ףעוסמ ,יתנש-בר חיש אוה קיבד ןויט
ץופנ אוה .רטמ 1 דע הבוגל אשנתמה
ללכב ,ןוכיתה םיה ןגא תוצראבו הפוריאב
.תוחל תועקרקבו םיממוש םירוזיאב ,םיכרד ידיצב ,לארשיב הז
םרטוקו םיבוהצ םיחרפה .םיננושמו תינח ייומד קיבדה ןויטה ילע
.קתקתמ טעמ חיר ףידמ ולוכ חמצה .מ"ס 2-כ

.תיבה קשמ תויחל ליער חמצה
.בוהצ עבצ קיפהל ןתינ םישרושהמ


לודיג יאנת
.החל עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
ידי-לע םירפומו דחאכ םייבקנו םיירכז ,םיינימ-וד םיחרפה
.ראורבפ דע ילוימ החירפה .םיקרח   
.הקולח תרזעב ביבאבו חורב םיאשינה ,םיערזמ יובירה
.ינשלופ תויהל חמצה לולע הלודגה םיערזה תומכ ללגב   
םירחא םיחמצ תטיבנ םיענומה םירמוח שירפמ חמצהה
.ותביבסב   


תיאופר תוליעפ
.קיבדה ןויטה לש וילעבו תחרפתה םע םילועבגב םישמתשמ

ןויטב םיליעפה םיביכרמה
ןפרט תורזגנ םיללוכ קיבדה
,(Terpene derivatives)
,(Azulenes) םינלוזא
,(Hispidulin) ןילודיפסיה
לורטססקרט-יספ טטצא
,(Psi-Taraxasterol acetate)
(Carvacrol) לורקברק ,(Thymol) לומית ,(Camphor) רופמק
.(Eucalyptol) לוטפילקאו

...ב לופיטל םישמשמ תחרפתה םע םילועבגה

...ב לופיטל שמשמ םהב יוסיע ,ןמשב םילשובמ
.(השיבחב) םייטמואיר םיבאכ

.תורובח
.תויוחיפנ

...ב לופיטל םישמשמ םה הניח ילע םע ףסונבו
.(Sunstroke) שמש תכמ 

...ב לופיטל שמשמ קיבדה ןויטה ילעמ הת
.C ןימטיוב רוסחמ/(Scurvy) הנידפצ
.רכשמ הקשמ תייתש תאצות ,(Hangover) האיבס תבנז

לופיטל קיבד ןויטב םישמתשמ לארשי-ץרא ייברע
...םיממדמ/םימהוזמ/םיחותפ םיעצפב
.תימימ תיצמתב
.לוהוכלא תסימתב

.םיירטה םילעב
.םישבוימה םילעה תקבאב

...ל םג םתוא םישמשמ םישבוימה םילעה
.םיקרח תקחרה.םיעצפ יוטיח

.דוי תסימת לש וזל המוד ולא םיעצמא תוליעי םהירבדל
.םיירט םילעמ הנכוהש השיבחב םישמתשמ םה םוריח ירקמב

...ב לופיטל םתוא תשמשמ םילעה תטילח

.ןתש ןתמב תויעב.םד-ץחל רתי
.תרכוס

...ב לופיטל םתוא שמשמ םילעה תטילחב טבמא

...ב לופיטל םתוא שמשמ הטילחב רוגריג
.תוממדמ/תוחופנ םייכינח 

...ב לופיטל םתוא תשמשמ םילעהמ החשמ
.םירוחט 

הרהזא
רוע תקלד םורגל לולע רועב (םילעב ןמשה) חמצה עגמ
.תועובבו קזח יוריגב הוולמ (Contact dermatitis)  

תושדח
2001 רבמטפס
תודלוחב הלפה לע קיבד ןויט ילע תיצמת תעפשה
תיצמת תעפשה ןחבש ,ןדרי University of Jordan-ב רקחמ
הקיספמ איהש הליג ,תודלוח לע קיבדה ןויטה ילעמ תימימ
.ןוירהה ךילהת תא ןהב


2001 רבוטקוא
ירוליפ .ה קדייחה לע קיבדה ןויטה ינמש תעפשה
ןויטה ילועבגמ וצימ םה םתוא ,םינמשה תעפשה תקידבב
ירוליפ רטקבוקילהה קדייח לע ,תחרפתה םע קיבדה
םינמשש םיילגוטרופ םירקוח וליג ,(Helicobacter pylori)
.קדייחה תוחתפתה ךילהת תא ןיטולחל ומלב ולא

International Society for Horticultural Science


2002 ראורבפ
הסח יערז תוחתפתה לע קיבד ןויט טילפת תעפשה
,קיבדה ןויטה ילע לש תינוציחה הבכשה (תשרפה) טילפת
.עקרקל םשגה ידי-לע תולקב ףטשנה םימב סיסמ רמוח אוה
דועב ,הסח יטבנ לש םתוחתפתה תעינמ איה האצותה
.ךכ לשב ,בר ןמזל תיהשומ קר םירחא םיחמצ לש םתטיבנש

רועיש תא ןיטקמ טילפתהש הליג תאז קדבש ינמרג רקחמ
םישרושה ךרוא תא ןיטקמ ,םיערזה לש יפוסה הטיבנה
םיאתה תקולח תורידת תא ןיטקמ ,וטבנש םיערז םתוא לש
םישרושה תוחתפתה לע עיפשמ ,חתפתמה שרושה הצקב
.שרושה תורעש תוחתפתה תא ןיטולחל אכדמו םיידיצה

ScienceDirect


2002 רבמצד
ויחרפו קיבדה ןויטה ילע לש תיתיירטפ-יטנא תוליעפ
ואצמנ ,קיבדה ןויטה ילעב םייוצמה םינמשה יביכרמ תקידבב
םינפרטיווקסס ,(Azulenes) םינלוזא ,םידיאונובלפ םהב
.םיפידנ םינמשו (Sesquiterpenes)
תיתיירטפ-יטנא תוליעפ וליג ,םיכומנ םיזוכירב ,םילעה ינמש
תומרוגה תוירטפ :(Dermatophytes) םיטיפוטמרד דגנ
.הדידנק דגנו רוע תולחמ
תיתיירטפ-יטנאה תוליעיה תא וניגפה םילעה תויצמת
הובגה זוכירה אוה וז הנוכת םרוגש הארנ .רתויב הלודגה
.םילעב םינפרטיווקסס לש

Lombardo, Rome Italy