הרסורד/הלעה תלוגע תיללט
Sundew, Roundleaf
(Drosera rotundifolia)

ןוזינ רשא ףרוט יתנש-בר חמצ איה תיללטה
.דכול אוה םתוא (Insectivorous) םיקרחמ

םיקרחה תא ךשומה קיבד רמוח תשרפה ידי-לע תאז תעצבמ איה
תרזעב .ותביבסב הנוזת ירמוחב רוסחמה לע תוצפל ידכ ,םתוא דכולו
.םיקרחה תא לכעמ אוה ,םינובלח קרפמה ,הז רמוח

םימגאב ,םייצוב םירוזיאב ,(Peat) לובכ תועקרקב הצופנ תיללטה
דחוימב) הפוריא םהב ,םלועב םיבר תומוקמב תורהנו תוציב ,םינטק
דנליז-וינ ,הילרטסוא ,תינופצה הקירמא יפוחל ,ןיס ,ודוה ,(סלוו
.םינז 100-כ תללוכ תיללטה תחפשמ .תימורדה הקירמאבו

וז הנוכתב ושמתשה רבעב .בלח תשרקהל שמשמ תיללטה ץימ
.הניבג תנכהל הידבשב  


לודיג יאנת
.ןחרזו ןקנח הליכמה ,דאמ תיצמוח דע תילרטינ עקרק
.חמצל ליער היהי עקרקב ןדיס זוכיר  
.דאמ החל לודיג תביבס
.םויב שמש תנירק תועש רפסמ
.םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
.ריואב שבוי רשא חרופה חמצב םישמתשמ
םה (ברוצהו רמה) חמצה ץימב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
.םיחופת תצמוחו ןומיל תצמוח

...המישנה תכרעמב תויעבב לופיטל אוה תיללטב שומישה רקיע
.תינורכ ,טיכנורב
.המתסא
.תלעש
(Phthisis) האירה תפחש
.םימדקומה היבלשב  

...תרסהל םג שמשמ תיללטה ץימ
.תוישושבג/רוע ילולבת.(Warts) תולבי
.ליעוי תיללטה ילעב ףושפש םג

םיטקיליס/הקיליס יקיקלח ףיחרת תפסותב חמצה תיצמתב שומיש
...ב לופיטל שמשמ (Colloidal Silicates) םילדיולוק
.תינדיס םיקרוע תשרט

תיללטה תעייסמ ןלופיטבש תופסונ תויעב

שאר
.םיחותפ תומוקמב תרוחרחס .תרוחרחס/וגיטרו
ןמזב ובו םיינצקוע םיבאכב הוולמה םינפה לש דחא דצב רוק
.רחאה דצב שבויו םוח  

הביק
.תויצמוח תעפשהב (Nausea) הליחב

תווצקה ירביא
.לגרה ףכ יקרפמב תוחישק
.הטימה תוישקל רתי תושיגר
קרפמב םיקתשמ םיבאכ
.ךריה םצע  

םוח
רוק לש תידימת תשוחת
.(הטימב םג)  
.ימינפ רוק
תורומרמצ

תורהזא
.תויתפורת-ןיב תועפשהל עגונב אפורב וצעוויה