הרעי
Honeysuckle
(Lonicera periclymenum /
japonica/caprifolium)

םיחיש ינז 300-כ הרעיה תחפשמב
םינוש םירוזיאב םילדגה םיספטמו
םלועה יבחרב

לעב ,רישנ ,ספטמ חמצ איה הרעיה

םרק ןבלמ (ןזה יפל) ענ םעבצש דחוימב םיינחירו םיאנ םיחרפ
היושעו םיחיש יכבשבו תורעיב ,תושרוחב הצופנ איה .דורו דע
םירטמ 4.5 דע הבוגל אשנתהל

קזח חוחינ ילעב ,םיינימ-וד םיחרפה
לכאמל םייואר םניא ךא ,םירופיצ םיכשומ םיירגרגה תוריפה
םדא  
ויתסב רחואמ םירשונו ביבאה תליחת םע םיעיפומ םילעה
הרעיה חמצ ךבסב םהיניק תא תונוב תובר םירופיצ
(Goats) םיזיע לע דחוימב הבוהא הרעיה
.םדאל ליכא חמצ איה (Japonica) תינפיה הרעיה
קריל המודב הצחמל םילשובמ ,םילעה תא הב םילכוא 
גנידופו פוריס םיניכמ םיחרפהמו םינצינהמ


לודיג יאנת
הקוזחתל הקוקז הניאו טעמכ הרעיה
(Hedge) היח רדגכ ,תוריקו תורדג יוסיכל תשמשמ איה
ערתשמ חמצכ ,םיחטש יוסיכל ןכו םוחיתלו 
תולוגנרתל םירגרגהו םיזיעל לכאמ םישמשמ םילעה

בטיה תוזקונמ (תיריג עקרקל טרפ) עקרק יגוס ןווגמ
לצב ויהי םישרושהש יוצר .אלמ לצ דע שמשל האלמ הפישח
(Drought) תרוצבבו (Frost) הרקב הדימע הרעיה
עפשב הייקשהל הקוקז איה ץיקב
םירפומ םה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
םישעו םירפרפ ,(Honey bees) שבד ירובד ידי-לע 
(Self pollination) ומצע תא קיבאמ חמצה
ץיקב וא םיכר (Cuttings) םירוחיימ ביבאב יובירה
םיערזה תלשבה םע דיימ ,עורזל ןתינ .םיצועמ םירוחיימ 
םיפנע (Kneeling) ךירבהלו 


תיאופר תוליעפ
לועבגה תפילקבו םיערזב ,תוריפב ,םילעב ,םיחרפב םישמתשמ

תיאופרה הרעיה תונוכת
(5) םוח הדירומ
(1) תחייכמ
(1)(2) העזה תדדועמ
(3) האקה תררועמ

םיערזה (4)
לועבגה תפילק (5)

(1) תותיווע תדגונ
(1)(2) תצווכמ
(1)(4) תנתשמ
(2)(3) תלשלשמ

םיחרפה (1)
םילעה (2)
תוריפה (3)


םייוצמה ,םינינאט םה הרעיב םייקיעה םיליעפה םיביכרמה
(Chlorogenic acid) תינגורולכ הצמוח הב שי .םיחרפה ןמשב
לוטיסוניאו ץבא ,ןגלשא ,םויזנגמ ,ןדיס ,(Luteolin) ןילואטול


םיחרפהמ ןכוהש פוריס
....ב לופיטל שמשמ
המישנה יכרדב תולחמ
רוגריגב ,ןורג באכ
המתסא
(Fever) םוח


םילעהמ המח תיצמת
...ב לופיטל תשמשמ
(Liver) דבכ תולחמ
(Spleen) לוחט תולחמ
הפיטשב ,הפ יעצפב


םילעהמ החשמ
...ב לופיטל תשמשמ
(Freckles) םישמנ ומכ ,רוע ימגפ
(Burns) תויווכ
(Skin rash) רועב תוחירפ


המח תיצמת
...ב לופיטל תשמשמ הרעיה יחרפמ
(Convulsions) תותיווע
סרטס / חתמ בקע המתסא


הרעיה יחרפ ורשוה םהב םימ
...ב לופיטל םישמשמ
סרטס / חתממ האצותכ שאר יבאכ


תיתרוסמה תיניסה האופרב
...ל תשמשמ הרעיה
תודבכ תוכתמו םימס ,ןוזמ תלערה בקע םילער תקחרה
(Spleen) לוחטב לופיטלו (Liver) דבכהמו םדהמ 
תויוחיפנו תורובחב לופיט


תורהזא
הליער הרעיה תולודג תויומכב
םידליל םיליער תויהל םילולעש םינינופאס שי םילעב

.