יאופר ןימסי
Jasmine
(Jasminum officinalis)

,האנ ספטמ רישנ חיש יאופרה ןימסיה
לבת ירוזיאב חמוצ םבורש םינז 150-כ תללוכה הפנע החפשמ ןב
.יונל םיחפטמ םהמ 40 .םימח
תעל םילמקו העשב רקוב ידמ םיחתפנה םינבל םיחרפ ןימסיל
.לטה עגמ םע ,תרחמה רקוב

ותוא דחיימה חוחינה ביכרמ .םימשבה תיישעתב שמשמ ןימסיה
.(Benzyl ester) ליזנב רטסא אוה   
ינמש תנכהב ןימסי יחרפו םושמוש תבורעת םישמשמ ודוהב
.הפיפחלו הפיטשל םימשובמ רעיש   
.הת לש ומעט םהב ןווגלו לוכאל ןתינ םיינחירה םיחרפה תא
.התל ףילחת םישמשמ םישבוימה םיחרפה
ינימל ןילבת שמשמ ,םיחרפהמ םיניכמ ותוא ,יטמוראה ןמשה
םיקיטסמו תודילג ,םיקתממ ,הפאמ ירבד םהב ,םילכאמ   
.םינבדוד רקיל םהב ,תואקשמו   


לודיג יאנת
.ריהמ החימצ בצקו םיענו קתקתמ חוחינ לעב ןימסיה
ספטמכו םיתבל תוסינכב לודיגל דחוימב םיאתמ אוה
.םיגרוסו תורדסכא לע    
.ערתשמ ןימסיה עקרק יחטש תוסכל םג ןתינ
.הכימתל ןכל קוקזו רטמ 10 דע הבוגל אשנתהמ חישה
.םיידימת בוציעו םוזיגל קוקז אוה החימצה דודיעל
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.בטיה תזקונמו היירופ עקרק יגוס ןווגמ
.תוחורמ הנגהל קוקז אוה
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
הינשה הנשה ףוסב אישל םיעיגמ חוחינהו החירפה
.(רבוטקוא-ילוי)   
חטש ותואב םיימעפ תופיצרב ןימסיה תא לדגל ןתינ אל
.םיתיז וא םידרו לודיג תרזעב ורזחמל שיו לודיג   
םירוחיימ ,םיערזמ ,ויתסה דע ץיקה עצמאמ השענ יובירה
(ויתסב) םיצועמ םירוחיימו (ץיקב) הצחמל םיצועמ   
.הכרבה תועצמאבו   


תיאופר תוליעפ
(3)ויחרפב ,(2)וישרושב ,(1)ןימסיה ילעב םשמתשמ
.םיחרפהמ םיקיפמ ותוא (4)יטמוראה ןמשבו

.(Salicylic acid) תיליצילס הצמוח שי םילעב
,(Methyl anthranilate) טלינרתנא ליתמ שי ףידנה ןמשב
טטצא ,(Benzyl alcohol) ליזנב לוהוכלא ,(Indol) לודניא
(Terpenes linalol) לולניל ינפרט ,(Benzyl acetate) ליזנב
.(Linalyl acetat) לילניל טטצאו

ןימסיה תונוכת

(3)(4).היפרתמוראב שמשמ
(3).םא בלח תשרפה םיריבגמ
.םיבאכ ךכשמ
(3).קזחמ
(1)(3).אטחמ/יטפסיטנא
(3).תותיווע דגונ
.(3)תינימ הקושת ררועמ
.םייעמב םיליפט לטוק

...ב לופיטל שמשמ םילעה ץימ
.תולבי/רוע ילולבת

...ב לופיטל שמשמ שרושה
.תזזג

לופיטל שמשמה םיעט פוריס םיניכמ םילעהמ וא םיחרפהמ
...ומכ ,המישנ תויעבב

.תודירצ.לועיש

...ב לופיטל שמשמ יטמוראה ןמשה

.תינימ תורירק
.רוזחמ תויעב
.לוכיע תויעב
.ןואכיד
.ישפנ חתמ
.תונוא ןיא
.םא בלח תשרפה תרבגה

ןימסי פוריס
.רכוס תובכשו ןימסי יחרפ תובכש ןיגוריסל תנצנצב וחינה
.חל גיראב וסכ
.רירק םוקמב ורמש וננס

לועישל הפורת
.םיחתור םימ רטיל 1-ב םילע םרג 170 דע 140 וטלח
.ןימסי פוריסבולשבו וננס
.ותשו שבד טעמ ופיסוה