ןוקאי
Yacon
(Polymnia sonchifolia)

.החימצ ריהמ ,יתנש-בר חמצ אוה ןוקאי
:תימורדה הקירמאב םידנאה ירהב ורוקמ
אבוה אוה .הניטנגרא דע הלאוצנומ
םג ותוא םילדגמ םויכו תופסונ תונידמל
ליזרבו האירוק ,ןפי ,דנליז-וינ ,ב"הראב

.םירטמ 3 דע הבוגל אשנתמ אוהו םילודג םישלושמ םילע ןוקאיל
20 דע 4 שי הב .םיפעוסמו םיקד םייביס שי םישרושה תכרעמב
10-כ ןייבוע ,מ"ס 25-כ ןכרוא .תוטטבל תומודה ,תוינרשב תועקפ
תחאה ,ג"ק 2.5 דע ןלקשמו מ"ס

תוכירפו תויסיסע ,תוקותמ תועקפה
תוסורפ ,תימלוגה ןתרוצב ןתוא םיכרוצו
תויופא ,תולשובמ ,טלסב ביכרמכ ,קד
תונגוטמ וא
םשל ,שמשב ןשבייל גוהנ ,ןתכירצ ינפל
םיריסמ התוא ,הפילקב םיטמק םרוג שובייה .ןתוקיתמ תלדגה
הכירצה ינפל

,םילשבמ םה םתוא ,םישרושה תא םג םילצנמ רוזיאה יבשות
םהמ ץימ תקפהל ,גירא ךרד םיטחוסו םיררגמ 
םישדוח 12 דע 7 רחאל םילישבמ םישרושה
תוגועו םיזיכרת ,תואקשמ תקתמהל שמשמ ןוקאיה
(Livestock) יחה קשמ תנזהל םישמשמ ןוקאיה ילע


לודיג יאנת
.םינוש תועקרקו םילקא יאנתב תולקב םלקאתמ ןוקאיה
.גזוממ וא יפורט-בוס םילקא ןהב תוצראב םג ולדגל ןתינ 
רטמ 3,500 דעו םיה ינפ הבוגמ חתפתי אוה
.בטיה תזקונמו הרישע ,הקומע תויהל עקרקה לע
הלק תיסיסב דע תיצמוח עקרקמ תויהל היושע איה 
'צ תולעמ 25 דע 18 ןיב הענ תילמיטפואה הרוטרפמטה
ןוקאיל השורד ,הבוט םישרוש תכרעמ תוחתפתהל
הלילב הכומנ הרוטרפמט 
הייקשה שרדית בורלו ,םיעקשמ מ"מ 800-ל קוקז חמצה
המילשמ 
ולחה םהמ ,שרושה ינק תקולח תועצמאב השענ יובירה
.מ"ס 12 דע 8 ךרואב ,(Shoots) םירצנ ץבצבל 
החל הביבסב ,השרשהל תולקב םינתינ (Stems) םילועבגה 
(Slope drifts) תונורדמ ףחס ינפמ הרימשל םיאתמ ןוקאיה


תיאופר תוליעפ
,(Fructose) הזוטקורפ םיליכמ תועקפהו ןוקאיה ישרוש
םידירכסוגילוא ,(Sucrose) זורקוסו (Glucose) הזוקולג
הלודג ןילוניא תומכו ןלימע ץוצמק ,(Oligosaccharides)
.לכעל לגוסמ וניא םדאה ףוג ותוא ,(20%)
.םילרנימו םינימטיו ,םיביס טעמ םג םישרושב

,םידיאונובלפ ,(Catechin) ןי'צטאקב םירישע ןוקאיה ילע
.ןגלשאו ןדיס ,םינימטיו ,(Polyphenol) לונפילופ

ןוקאיה תונוכת
הניאש ,ןוקאיב (Oligofructose)הזוטקורפוגילואה תלוכת
הניא ותכירצ תאז םעו קותמ ותוא השוע ,ףוגב תגפסנ 
םדב רכוסה תמר תא הלעמ 
סודיפיב היירטקבה תוליעפ תא הצירממ הזוטקורפוגילואה
םתואירב לע תרמושו םייעמב היוצמה (Bifidus

ןוקאיה ירפ
...רשאכ ליעוהל יושעש רבד ךומנ ירולק ךרע ירפל
תומימחפ לש תוהובג תומר םיכרוצ
הטעומ הזוזת ,(Sedentary) ינבשוי אוה םויחה חרוא

...ב לופיטל ןוקאיה שמשמ ויתונוכתל תודוה
תרכוס
תרכוסמ םילבוסל הת תנכהל םישמשמ םישבוימ ןוקאי ילע 
(Digestive problems) לוכיע תויעב
רתי לקשמ

הרהזא
והוז םרטש (Toxic substances) םיליער םירמוח שי םילעב

.