םשובה ץע / גנלי גנלי
Ilang Ilang
(Cananga odorata)

החירפ לעב יפורט ץע אוה גנלי גנלי
,(Annona) הנונאה תחפשממ ,הבוהצ
היזנודניאבו היזלמב ורוקמש

.רטמ 25 דע הבוגל אשונתהל יושע ץעה
םנירוסו רקסגדמב ,םיניפיליפב םג חמוצו

,םימשבה תיישעתב םישמשמ גנלי גנליה יחרפ לש תרתוכה ילע
דועו םיבילחתה ,הקיטמסוקה 


לודיג יאנת
חל םילקא
החל עקרק
שמשל האלמ הפישח
םישדוח רפסמ תכרוא הטיבנה .םיערזמ יובירה
(Frost) הרק ינפמ הנגהל קוקז ץעה


תיאופר תוליעפ
,(Eugenol) ןרופיצ תצמוח םניה גנלי גנליב םיליעפה םירמוחה
לולניל '(Geraniol) לוינרג ,(Benzoic acid) תיאוזנב הצמוח
(Pinene) ןניפו (Benzyl acetate) טטצא ליזנב ,(Linalool)

היפרתמוראב שמשמ גנלי גנליה יחרפ לש דחוימהו םחוחינ
...ב לופיטל (Aromatherapy)
(Tachypnea) הריהמ המישנ
(Tachycardia) תוריהמ בל תומיעפ

םיצממ (רקובב םדקומ ףוטקל שי םתוא) םיירטה םיחרפהמ
תועיגרמ תונוכת לעב ןמש

...ב לופיטל שמשמ ןמשה
ישפנ חתמ / סרטס
(Anxiety) תודרח
םד-ץחל רתי
רעיש תחימצ דודיע

םושייה ןפוא
םישוחה דודיחו חורה בצמ רופיש ,העיגרל בוט לופיטה
טבמאה-ימ / יוסיעה רמוחל תופיט רפסמ ופילזה
!תבורעתה תא בטיה ללדל שי שומישל םדוק הרהזא 

...ןונעירל םג שמשמ ןמשה
ינונמש רועב לופיט ללוכ ,רועה
םישקשקב לופיט ללוכ ,רעישה

ןימ תויעבב לופיטל םישמשמ דחוימה וחוחינו ןמשה
(Sexual coolness) תינימ תורירק
(Erectile Dysfunction / Impotence) תונוא ןיא


תורהזא
...םורגל לולע ןמשה לש רתי זוכיר
שאר יבאכ
תוליחב
רועב תוחירפ
םידלי לש םדי גשיהמ גנלי גנלי ירצומ וקיחרה

.