תיבורכ
Cauliflower
(Brassica oleracea)

םיעט ,ךירפ לכאמ קרי איה תיבורכ
.ןיזמו (קתקתמ טעמו יזוגא)
חמצכ םילדגמ ותוא יתנש-וד חמצו בורכ לש ןז איה תיבורכה
אוה ,םילע תפטעמ זכרמב אצמנה ,תיבורכה שאר .יתנש-דח
.חתפנ םרטש חרפה ןצינ השעמל
.םילעה ללוכ ,חמצה לכ תא לוכאל השעמל ןתינ
םהב ,לוגסו קורי,(1) ימרק ןבל :םיעבצב םינז רפסמ תיבורכל
.הנוזת ירמוח לש תופסונ ואתונוש תויומכ
ןיתנסקותנא ןעבצ/טנמגיפה ידי-לע תיבורכל הנקומ הז עבצ (1)
.(Anthoxanthin)

.היחו הדואמ ,תנגוטמ ,תלשובמ ,היולק תיבורכה תא םילכוא
.המעט תא רפשי לק לושיב
(2) .יתירפוג חירו רירמ םעט הל הנקי ידמ ךשוממ לושיב   
.ומעט תא ןווגתו דאמ רפשת קרמל תיבורכ תפסוה
הלעמ הנפומ לועבגה דצ רשאכ ,תולק תיבורכה שאר תפיטע
תורבטצה ענמת ,ררקמב ותקזחה תעב ,םוינימולא ריינב   
.ריהמה ולוקלקו הצקב םילזונ   
.דיחא ןפואב ותוא הלקת ,רטסוטל התסנכה ינפל התפיטע
ופיסוה ,לושיבה רחאל םג ךירפ ראשי תיבורכה שארש ידכ
.ץמוח תיפכ 1/2 םימל   
,ולושיב ינפל ,םינטק םישאר רפסמל תיבורכה שאר תדרפה
.הנכהה ןמז תא רצקי   
וענמיה ,בוהצל תיבורכה עבצ יונישו םיענ אל חיר עונמל ידכ
(3) .םוינימולא ריסב הלושיבמ   
תיבורכה תא תודאל ץלמומ ,הנוזת ירמוח ןדבוא עונמל ידכ
.תוקד 5 ךשמב ,םיחתור םימ לעמ ,הסוכמ תבחמב   
.םימ לש תילמינימ תומכב שמתשהל שי הלושיב ןמזב
תאו C ןימטיו תא הב סורהי תיבורכה לש ךשוממ לושיב (2)  
.תילופה הצמוחה   
לושיבה ימל ופיסוה ,תיבורכה לש ןבלה העבצ רומישל ידכ (3)  
.בלח וא ץמוח ,ןומיל ץימ ףכ   


לודיג יאנת
. םיינגרוא םירמוחב הרישע עקרק
.דחוימב םיאתמ תופוע לבז .בטיה ונשד
לכה-ךסו לישבהל ידכ ,םירק םיישדוחל הקוקז תיבורכה
.םימי 100 דע 55-ל    
הרוטרפמט .םיערזו םיחרפ תוחתפתה ענמי ידמ םח םילקא
.םינטק םישאר רפסמ תוחתפתה םורגת ידמ הכומנ    
.תועובש 6-כ תכרוא הטיבנה .םיערזמ יובירה
,תיבורכה ישאר תבטרהמ ענמיהל ךא בטיה תוקשהל שי
.קזנ תעינמל    
.םילודיג בבס ועצב םיקיזמ םיקרח תוססבתה תעינמל
.'גארובו םוינרגל ךומסב תיבורכה תא ולדג םיקרח תייחדל
.תיפותיש הייחמצ ואר    


תיאופר תוליעפ
תילופ הצמוח ,םייתנוזת םיביסב הרישע ,ןמושב הלד תיבורכה
תבוכרת :(Sulforaphane) ןפארופלוס הב שיו C ןימטיובו
רמוח ,התסיעל וא הצוציק ןמזב תררחתשמה תינטרס-יטנא
(Indole- 3-carbinol) לוניברק-3-לודניא ארקנה ינגורטסא-יטנא
.תינומרע ןטרסו דש ןטרס לש םילודיג טאמ וא ענומה
םייושעש םירמוח :(Glucosinolates) םיטלוניסוקולג הב שי
.םינטרסמ םירמוח ףוגהמ קיחרהל דבכל עייסל
.ןטרסב םחולה יעבט לכאמל תבשחנ תיבורכה

היח תיבורכ שאר םרג 100-ב םייתנוזת םיכרע

.1.9 ןמושמ (1) 

הליגר/הנבל תיבורכל סחיב ,עבצ יפל ,םייתנוזת םיכרע
.25 יפ הלודג A ןימטיו תומכ המותכ תיבורכב
.לוגס עבצ הל םינקמה ,םינינאיצותנא שי הלוגס תיבורכב


תושדח
2005 ינוי
דש ןטרסל תיבורכ ץימ
םילכ ףוגל וז ךרדב תוקפסמ תיבורכ תועיבקב תוכרוצה םישנ
.דש ןטרסב םוחלל ול םיעייסמה ,המצוע יבר
והמ וליג םה ,הילטיא University of Urbino ירקוח ירבדל
דש ןטרסמ ןגהל תיבורכה לש הרשוכ ירוחאמ דמועה ןונגנמה
תונוכת וליג םה ובו ורקח םה ותוא ,תיבורכ ץימ דחוימבו
.ץימה לש וזוכירל םאתהב ומצעתהש ,םיאת גושגיש תודגונ

The Journal of Nutrition


2007 ילוי
תינומרע ןטרס םיענומ תיבורכו ילוקורב
ילוקורב תחא הנממ רתוי לש הכירצש וליג םיידנק םירקוח
.תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע עובשב תיבורכ וא
טירפתש רבעב וארה םייח-ילעבבו םייגולוימדיפא םירקחמ
רפסמל ןוכיס ןיטקמ םיבילצמה תחפשממ תוקריב רישע
,סגה יעמה ןטרס ,תואיר ןטרסל דחוימבו ןטרס תולחמ
.תולחש ןטרסו דש ןטרס

הכירצ היושע Cancer Care Ontario-מ םירקוחה ירבדל
.40%-ב ןטרסל ןוכיס ןיטקהל ולא תוקרי לש הלודג
תיבורכה לשו ילוקורבה לש ולא תונוכת םיסחיימ םה
רשאו םהב םייוצמה (Glucosinolates) םיטלוניסוקולגל
םירמוח :(Isothiocynates) םיטניצויתוזיאל ףוגב םירמומ
.המצוע יבר םיינטרס-יטנא

Journal of the National Cancer Institute