םוינודילכ
Celandine, greater
(Chelidonium majus)

,דע קורי ינרשב חמצ אוה םוינודילכה
,היסאו הפוריא ורוקמ .דימע יתנש-בר
לבת יבחרב ץפוה אוה םשמ

.םיממוש תומוקמבו םיכרד ידיצל םיחל תומוקמב ץופנ םוינודילכה
מ"ס 30 רטוקלו רטמ 1 דע דע הבוגל אשנתהל יושע חמצה

.תוצרוחמו תולגועמ תונוא ילעב םילעה
,ער חיר לעב םותכ ץימ םילעהו חמצה םיריגמ םהב העיגפ םע
(3) רבד לכ םיתכמו ברוצה


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ עקרקל קוקז םוינודילכה
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
(Seeds in pods) םילימרתב םיאצמינה) םיערזמ יובירה
תויומכב ומצעב עירזמ חמצה .(Division) הקולח ידי לעו 
דאמ תולודג 
םיבחרנ (Ground cover) עקרק ייוסיכ תוריהמב רצוי אוה
ןטלתשו ער ינשלופ חמצ בשחנ םוינודילכה
(Invasive and overbearing
תוריק ינפ לע רשא םיכרחב חומצל לולע אוה


תיאופר תוליעפ
רקיעב ,חמצה (3) ץימבו םוינודילכה תיצמתב םישמתשמ
החירפה תעב ביבאב השענ ףוסיאה .(Root) שרושהמ

שומישל ושביל םג ןתינ ךא ,ירטה חמצב שמתשהל ףידע
ידיתע

:םיאבה םידיאולקלאהמ 0.40% דע 0.25% שי ירט חמצב
,(2) (Chelerythrine) ןירתירלכ ,(1)(Chelidonine) ןינודילכ
,(Sanguinarine) ןירניווגנס ,(Sparteine) ןיאטרפס
(Protopine) ןיפוטורפו
.0.8% דע 0.5%-מ :רתוי הובג םידיאולקלאה זוכיר שרושב

(Chelidonic acid) תינודילכ הצמוח חמצב שי ףסונב
ליפורולכו (Chelidoninic acid) תינינודילכ הצמוח

םוינודילכה תונוכת
(1) םירירש הפרמ/עיגרמ
העזה דדועמ
ןתשמ
םיניעב לופיטל שמשמ
(3) תולבי קיחרמ/ברוצ
םיבאכ ךכשמ
(1) תותיווע דגונ
(1) הרמ יצימ שירפמ
לוכיעל עייסמ
םילערמ ףוגה רוהיט


...ב לופיטל שמשמ םוינודילה
הרמ ינבא תקחרה
הרמה סיכב םיבאכ
תינוציח (3) תולבי תרסה
ימינפ שומישב (3) תזזג
טיכנורב
המתסא
תלעש
(Jaundice) תבהצ

ףוריצב ,םוינודילכמ קפומה (Ukrain) ןיארקוא
םיינטרס םילודיג תליטקל שמשמ ,םיפסונ םירמוח
םיאתב העיגפ אלל ,םתוברתה ידכ ךות ,םהינימל
םיאירב

םיארחאה ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ הז רמוח
םד ילכ תוחתפתה תעינמו םירז םיפוג תדמשהל
םילודיג םיניזמהתורהזא
ושוביי םע הנטק וז תוליערו טעמ (2) ליער חמצה לכ
תויגרלא םורגל לולע חמצה ץימ
המישנ יישקו לועיש ,רוע ייוריג םורגל לולע שומיש רתי
יאופר חוקיפ אלל םוינודילכב שמתשהל ןיא
תודתעתמל ,ןויריהב םישנל ץלמומ וניא וב שומישה
תוקינמלו ןויריהל סנכיהל 
השק דבכ תקלד םורגל לולע ימינפ שומיש
תואירב שדוג םורגל לולע אוה .ליער חמצה ףרש
>םיבצעה תכרעמ תא תופרלו דבכבו 
רועה תא בורצל לולע ריהז יתלב םושיי

.