הלונק/תיתפל/סופנה בורכ
Rapeseed/Canola
(Brassica napus)

חמצ אוה ,הלונק םג ארקנה ,סופנה בורכ
ןמש תיישעת רובע ותוא םילדגמ .יתנש-דח
.ויערזמ םיקיפמ ותוא ,הלונקה
ויב לזיד קלד רוצייל חמצה שמשמ ףסונב
.רקבל אופסמו (Biodiesel)

תיקורא הצמוח הב שי עבטב .םילחנ תודגל רקיעב הצופנ הלונקה
.םדאל ,תולודג תויומכב הליערה ,(Erucic acid)

לועבגה תא ,(םילשובמ וא םייח) חמצה ילע תא לוכאל ןתינ

.םיערזה תאו   
.טלסב ,לכאמ םישמשמ םיטבנה םג
דעוימה ,הלונקה ןמש תא םירציימ םיערזהמ
.חמצה תוליער יבגל הרעה ואר .טלסל בטור שמשמו לושיבל   

...ב שמשמה ,הצחמל שבי ,לכאמ ןמש 45% םיערזב
.ןובס תנכה.רוהיט.רואמ

תיקורא הצמוח רוצייב אוה םיערזה ןמשב שומישה רקיע
םיימיכ םירמוח רוצייב תשמשמה ,ןמוש תצמוח ,(Erucic acid)
.(Glucosinolates) םיטלוניסוקולגב םג רישע ןמשה .םינוש

לש םישדח םינז החתיפ (Monsanto) וטנסנומ תרבח
םהב תיקוראה הצמוחה תומכ .תיטנג הסדנהב הלונק
םיבשעה לטוק תלועפ ינפב םידימע םה ףסונבו הטעומ
.טנטפ ךכ-לע האיצוה הרבחה .(Roundup) פאדנואר


לודיג יאנת
הדבכ עקרק הזב ,תועקרק ןווגמב בטיה חתפתת הלונקה
.בטיה תזקונמו החל וזש יאנתב ,תיסיסב וא תיצמוח עקרקו    
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.םירק תולילו שמש יפוטש םימי
.םירובד ידיב םירפומו םיינימ-וד םיחרפה
.תימצע היירפה םג ןכתית
.הרקל םישיגר םיכר םיליתש
.קורי ןשד שמשמ אוה
הכושמה לדרחו (Field mustard) הדשה לדרח
םיבכעמ הלונקה תברקב םילדגה (Hedge mustard)   
.התוחתפתה תא    


תיאופר תוליעפ
הלונקה שרוש תונוכת
.רועה תא עיגרמ.ןתשמ


...ב לופיטל שמשמ שרושה ץימ
.ינורכ לועיש
.(Bronchial catarrh) תילאיכנורב תוננטצה

...ל שמשמ (Rape oil) חמצה ןמש
.יוסיע
.םינמש טבמא
.ותואירב לע רמושו ותוא ןנצמ ,רועה תא קזחמ ןמשהש הארנ

...ב לופיטל שמשמ אוה (Camphor) רופמק תפסותב
.םיקרפמ תוחישק.ןורגיש

הרהזא
...תויגרלא תועפותל הלונקה חמצ ןיב רשק שיש הארנ