2 תושדח - םוכרוכ
Turmeric - News 2

תידוקפית הדילגב ןימוכרוכ
םיקרפמ תקלדו תות+םוכרוכ
(3) םירירש יבאכו ןימוכרוכ
הדימע תפחש דגנ ןימוכרוכ
סרטס תלקהל הבליח+ןימוכרוכ
(2) ילתודנא דוקפיתו ןימוכרוכ
(2) ןואכידב לופיטל ןימוכרוכ
תרכוס ילוחל לפלפ+םוכרוכ
תיתקלד יעמ תלחמו ןימוכרוכ
סיטילוקב לופיטל ןימוכרוכ
(4) םירירש יבאכו ןימוכרוכ
(1) םירירש יבאכו ןימוכרוכ
(1) ןואכידב לופיטל ןימוכרוכ
בלה תואירבל ןימוכרוכ
חומב עזג יאת שדחמ םוכרוכ
רמייהצלא דגנ תולוחכ תוינמכוא
תילובטמ תנומסתו ןימוכרוכ
חומב DHA תומכ לידגמ ןימוכרוכ
הפה ןטרסב לופיטל םוכרוכ
(2) םירירש יבאכו ןימוכרוכ
ןמוש ןדבואל ןימוכרוכ
(1) ילתודנא דוקפיתו ןימוכרוכ


...םוכרוכ ואר
...1 תושדח - םוכרוכ ואר
 
2014 ילוי
(1) םירירש יבאכו ןימוכרוכ
םויב םיימעפ ולביק רשא ,םירבג 20 ופתתשה וב ,רקחמ
ןימוכרוכ ג"מ 200 ליכהש ,(Phytosome) םוזוטיפ םרג 1
Indena יקלטיאה ןרציהמ ,(המד) ובצלפ וא (Curcumin)
םירירשה יבאכ לש ףקתה ההשמ ןימוכרוכ תיצמתש חוודמ
תינוצמיח הקע ללגב םימרגנ רשא (Muscle Soreness)
.(Inflammation) תקלדו (Oxidative Stress)
ףסותה .םיצמאמ הציר יליגרת ועציב רקחמב םיפתתשמה
.ךכ-רחא דחא םויו לוגריתה ינפל םיימוימ ךשמב םהל ןתינ
האוושהב תונותחתה םייפגב םיבאכ תוחפ לע וחוויד םיצרה
.(המד) ובצלפה תצובקל

Journal of the Int. Society of Sports Nutrition


2014 טסוגוא
(1) ןואכידב לופיטל ןימוכרוכ
הוושיהש ,Europharma תרבחב תוימס-לופכ יארקא רקחמ
םיימעפ ג"מ 500 ,(BCM-95) ןימוכרוכה רצומ תוליעי תא
(Major Depression) רומח ןואכידב לופיט םשל ,םויב
רתוי ליעי ףסותב לופיטה יכ אצמ (המד) ובצלפ לש וזל
ןואכיד תודגונ תופורת לש וזל ותעפשהב המודו
ולבסש שיא 56 ופתתשה רקחמב .(Antidepressants)
.םבצמ לע עובש ידמ וחווידו רומח ןואכידמ

Journal of Affective Disorders


2014 רבמטפס
בלה תואירבל לעופ ןימוכרוכ
ךרענש ,האירוק Korea Food Research Institute-ב רקחמ
,(Cholesterol) לורטסלוכב הרישע הנוזת וכרצש תובנראב
.בלה תואירב תא רפשל היושע תימוי ןימוכרוכ תקפסאש אצמ
תא ,ללוכה לורטסלוכה תמר תא הניטקה ןימוכרוכה תפסוה
,המאתהב 67%-ו 31%, 30%-ב ןצמוחמה LDL-ה תאו LDL-ה
תמר הדרי ןכ ומכ .דבלב לורטסלוכ תכירצל האוושהב
םינייצמ םירקוחה .41%-ב (Triglycerides) םידירצילגירטה
תרצונ התייהו םישקתמ םדה ילכ ויה ןימוכרוכה אללש
.תועובש 8 ךשמנ רקחמה .(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט

Nutrition Research


2014 רבמטפס
חומב עזג יאת תשדחמ םוכרוכב תבוכרת
ךילוי Neuroscience and Medicine-ב תודלוחב רקחמ
םוכרוכב היוצמה תיביטקא-ויב תבוכרת יכ הליג הינמרג
חומב תוניימתהו (Stem Cell) עזג יאת גושגישל תלעופ
תבוכרתב רבודמ .(Differentiation in the Brain)
שמשל היהת היושעש (Aromatic Turmerone) ןורמרוט
תויגולוריונ תוערפהב לופיט םשל דיתעב
(Stroke) ץבש ומכ ,(Neurological Disorders)
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמו

Therapy & Stem Cell Research


2014 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמ דגנ תולוחכ תוינמכוא
...יאצממ


2015 ראוני
תילובטמ תנומסתב תקלד דגנ ןימוכרוכ
Mashhad University of Medical Sciences-ב רקחמ
תנומסתב םיקולכ ונחבוא רשא 117 ופתתשה וב ,ןאריא
,תועובש 8 ךשמנש ,(Metabolic Syndrome) תילובטמ
לש תימויה הנוזתל ןילבתכ םוכרוכה תפסוה יכ אצמ
(Heart Disease) בל תלחמל ןוכיס ימרוג םע םישנא
,(Inflammation) תקלדה תמר תא םהב תיחפהל היושע
.CRP-ה תומרב יוטיב ידיל האב וזש יפכ
םהיפל םימדוק םירקחמ 8-מ םינותנ םג וחתינ םירקוחה
.CRP-ה תמרב תיתועמשמ הדיריל ןימוכרוכה איבמ אצמנ

Clinical Nutrition


2015 לירפא
חומב DHA תומכ תא לידגמ ןימוכרוכ
...רקחמ


2015 לירפא
הפה ןטרסב לופיטל םוכרוכ
יכ ואצמ ב"הרא הטנלטא Emory University ירקוח
לופיטל שמשל יושע ,ץופנ ןילבתכ שמשמ רשא ,םוכרוכ
המוליפפה סוריול םירושקה (Oral Cancers) הפה ינטרסב
דחא יכ הארנ .(Human Papillomavirus/HPV) ישונאה
(Curcumin) ןימוכרוכ :םוכרוכב םיליעפה םיביכרמה
.הז סוריו לש ותוליעפ תא קתשמ

ECancerMedicalScience


2015 טסוגוא
(2) םירירש יבאכ לע לקמ ןימוכרוכ
תכירצש וליג דנליז-וינ SportsMed Canterbury ירקוח
םירחואמ םירירש יבאכ התיחפמ םויב ןימוכרוכ םרג 5
םירושקה (Delayed Onset Muscle Soreness/DOMS)
.(Exercise) תינפוג תוליעפל
םג רושק אצמנ ןימוכרוכה ףסותש םינייצמ םירקוחה
לע םיעיבצמה םדב םינמס לש רתוי תוכומנ תומרל
תמר תדרוהלו (Muscle Damage) םירירשל קזנ
.ףוגב (Systemic Inflammation) תיתכרעמה תקלדה
םירבג 17 ופתתשה תוימסה לופכו יארקאה רקחמב
.(המד) ובצלפ וא ןימוכרוכ םרג 5 ולביקש

European Journal of Applied Physiology


2016 ראוני
תודלוחב ,ןמוש ןדבוא לש הרקמב עייסמ ןימוכרוכ
Federal University of Rio Grande do Sul-ב רקחמ
לקהל יושע ןימוכרוכ יכ אצמ ,תודלוחב ךרענש ,ליזרב
םיינוצמיחו םיילובטמ םייוניש לע
םימרגנה (Metabolic and Oxidative Alterations)
רבעמה ליג לש הרקמב ומכ ,םינומרוהב רוסחמ בקע
(לטבל) גיסהל ןימוכרוכה עייסמ ךכב .(Menopause)
(Bone Loss) םצע ןדבוא ומכ ,(Aging) תונקדזה ינימסת
הפוקתל םירושקה (Weight Gain) לקשמב היילעו
ירבדל .םדא ינבבו םייח ילעבב ,רבעמה ליג רחאלש
ומכ ,תופסונ תועפות דגנ לועפל יושע ןימוכרוכה םירקוחה
(Osteoporosis) סיזורופואטסוא ,(Obesity) רתי תנמשה
.(Arteriosclerosis) םיקרועה תשרטו

Oxidative Medicine and Cellular Longevity


2016 ראוני
(1) ילתודנא דוקפיתו ןימוכרוכ
תכירצ יכ םיחוודמ ב"הרא University of Colorado ירקוח
לתודנא תייולת תובחרתה רפשל היושע ןימוכרוכ ףסות
םדה ילכ לש (Endothelial-Dependent Dilation/EDD)
.רתוי םירגובמבו הדימעה ליג ינבב
רקחמב .תועובש 12 ךשמב ג"מ 2,000 ןב ימוי ןונימב רבודמ
.74 דע 45 ינב שיא 29 ופתתשה

The Gerontologist


2016 ראוני
תידוקפית הדילגב בלושמ ןימוכרוכ
םילעמ ודוה National Dairy Research Institute ירקוח
רוקמ ,סמומ (Curcumin) ןימוכרוכ בלשל תורשפאה תא
וזש ידכ (Ice Cream) הדילגב ,םוכרוכה לש תואירבה
.(Functional Food) ידוקפית ןוזמכ שמשת

Function & Food


2016 ראורבפ
םיקרפמ תקלד דגנ תות+םוכרוכ
ב"הרא Unigen Corporation תרבח הכרעש תודלוחב רקחמ
םיוולינ רשא (Pain) באכו (Inflammation) תקלד יכ האצמ
בוליש תועצמאב ולקוה תודלוח ילגרב (Edema) תקצבל
רצומה .ןבלה (Mulberry) תותה ץע שרוש תפילקו ןימוכרוכ
.UP1304 יורק

The Journal of Integrative Medicine


2016 סרמ
(3) םירירש יבאכ לע לקמ ןימוכרוכ
יכ םיחוודמ ב"הרא University of North Texas ירקוח
(Inflammation) תקלדל םינמס ןיטקהל יושע ןימוכרוכ
ינפוג לוגרית תובקעב (Muscle Damage) רירשל קזנו
.םזגומ
(Longvida) הדיווגנול רצומה לש ג"מ 400 ןב ימוי ףסות
םיימוי ךשמב לטינש Verdure Sciences תרבח תרצות
תיתועמשמ תיחפה ,וירחא םימי העברא דע לוגריתה ינפל
שמשמה (Creatine Kinase) זניק ןיטארק ןמסה תמר תא
האוושהב ,תקלד ינמס :IL-8-ו TNF-alpha ,רירשל קזנל ןמס
.20 עצוממ ליג ינב שיא 28 ופתתשה רקחמב . (המד) ובצלפל

BBA Clinical


2016 סרמ
תופורת ינפב הדימע תפחש לע רבגתהל רזוע ןימוכרוכ
יושע ןימוכרוכה יכ אצמ (Respirology Study) רקחמ
תופורת ינפב הדימע תפחש לע רבגתהל רוזעל
ירבדל ,ןימוכרוכה .(Drug-Resistant Tuberculosis)
הלחמה םרוג קדייחה תא קיחרמ ,םירקוחה
וקבדוהש םיאת ךותמ Mycobacterium Tuberculosis

.וב

Respirology


2016 לירפא
הדובעב סרטס תלקהל הבליח+ןימוכרוכ
(Fenugreek) הבליח םע ןימוכרוכ בולישש אצמ ידוה רקחמ
(Quality of Life Index) םייחה תוכיא דדמ תא רפשמ
.(Work-Related Stress) הדובעב סרטסמ תלבוסה היסולכואב
ידי-לע םהל קפוס רשא CurQfen רצומב ושמתשה םירקוחה
תבוכרתה תא ליכמ רצומה .Akay Spices Ceutical תרבח
רקחמב .הבליחב הרוקמש (Galactomannan) ןנמוטקלג
,יתועמשמ סרטס םתדובע תומוקמב ווחש שיא 60 ופתתשה
.תושישתו תוששח

Journal of Clinical Psychopharmacology


2016 לירפא
(2) ילתודנא דוקפיתו ןימוכרוכ
ונחב רשא ב"הרא Texas Christian University ירקוח
OmniActive Health Technologies תרבח לש רצומ
:CurcuWIN רצומב שומישש םיחוודמ ב"הרא יזר'ג וינ
ןונימב ,תרפושמ תיגולויב תונימז לעב םוכרוכ ףסות
תא רפשל יושע ,תועובש 8 ךשמב ג"מ 200 ןב ימוי
םישנאב (Vascular Health) תירלוקסו תואירבה
,3%-ב םדה תמירז תלדגהב אטבתמ רופישה .םיאירב
הנטקה איה ותועמשמש רבד, (המד) ובצלפל האוושהב
.םיירלוקסו םינוכיסב םיזוחא 51 דע 27 תב

The FASEB Journal


2016 רבמבונ
(2) ןואכידב לופיטל ןימוכרוכ
רשא הילרטסוא 'תרפ Murdoch University-ב םירקוח
בולישב (BCM-95) ןימוכרוכ ףסות לש ותעפשה תא וקדב
ףסותהש ואצמ ,ןואכידמ םילבוסה לע (Saffron) ןרפעז םע
,(Severe Depression) רומח ןואכיד םע םישנאב לופיטל ליעי
,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב .(המד) ובצלפל האוושהב
.רומח ןואכיד םע שיא 123 ופתתשה

Journal of Affective Disorders


2017 ראורבפ
תרכוס ילוחל לפלפ+םוכרוכ בוליש
:PiperineCurcuminoid בלשמה ףסותש הארמ ינילק רקחמ
םע Sabinsa תרבח תרצותמ Curcumin C3 Complex
(Oxidative Dtress) תינוצמיח הקע ןיטקהל יושע ,BioPerine
.(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס ילוחב

םיחוודמ Shiraz University of Medical Sciences ירקוח
תיתועמשמ םיניטקמ (Curcuminoids) םידיאונימוכרוכ יכ
תמר תא םילידגמו תינוצמיח הקעל ןמס
.2-גוס תרכוס ילוחב (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנאה
םויב ולביקש 2-גוס תרכוסב םילוח 118 ופתתשה רקחמב
,BioPerine ג"מ 10 םע C3 Complex plus ג"מ 1,000
.(המד) ובצלפ וא םישדוח 3 ךשמב

Inflammopharmacology


2017 ראורבפ
תיתקלד יעמ תלחמ לע לקמ ןימוכרוכ
הליג ןיס Jiangxi University xhi-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
םיטירדנד םיאת לש םתוליעפ יוכידב רוזעל יושע ןימוכרוכ יכ
לש התוחתפתהב יזכרמ דיקפת שי םהל (Dendritic Cells)
.(Inflammatory Bowel Disease/IBD) תיתקלד יעמ תלחמ
.(Colitis) סיטילוק תלחמ המרגנ םירבכעל

Frontiers of Pharmacology


2017 לירפא
סיטילוקב לופיטל ןימוכרוכ
ודוה Arjuna Natural Extracts Ltd (aluva) ירקוח
םוכרוכ ינמשו ןימוכרוכ לש תבורעת יכ םיחיוודמ
לועפל היושע (Essential Turmeric Oils/ETO-curcumin
.(Colitis) סיטילוק לש תקלדבו תוליעפב לופיטכ תוליעיב
,alpha-turmerones, beta-turmerones :םוכרוכ ינמש
.alpha-santalene and aromatic curcumene

Nature Scientific Reports


2017 לירפא
(4) םירירש יבאכ לע לקמ ןימוכרוכ
יכ ואצמ ב"הרא Texas Christian University ירקוח
בלשמה OmniActive תרצות (CurcuWin) יתנוזת ףסות
ךשמב ןתינ רשא ,ההובג תיגולויב תונימז לעב ןימוכרוכ
תוששואתהל איבהל יושע ,(ג"מ 200) תועובש 8
םיעגופה םישק םינומיא רחאל רתוי הריהמ (Recovery)
ןמסה תומרב תיתועמשמ הדיריל םרג ףסותה .םיעוציבב
.רירשל קזנל ןמס שמשמה (Creatine Kinase) זניק ןיטארק
,21 עצוממ ליג ינב ,םישנ 29-ו םירבג 59 ופתתשה רקחמב
.םינותמ םינומיא ועציבש

FASEB Journal