סינא/ןונמכ
Anise
(Pimpinella anisum)

ברעמ-םורדו וקיסקמ ,דרפסב חמוצ ןונמכה  
הבוגל אשנתמו יתנש-דח ,קד חמצה .היסא  
.טסוגואו ילוי ןיב חרופו רטמ
 

םיחרפה .םינידעו םייתצונ םילעה .ףעתסמו הצועמ שרוש ןונמכל
.חוטש לגלגס םוח יתמולפ ירפה .םיבהבהצ-םינבל םינטק
  
.םינוחט וא םימלש ,דחוימ חוחינ םהל ,םיערזב םישמתשמ
.חוחינ יחמצ תובורעתלו לושיב ןמשל םתוא םיפיסומ
םחל ,הניבג ,תוריפ ,םיציב ילכאמב בטיה םיבלתשמ םה
.םילישבתו םיקרמ ,תויגועו תוגוע ,קותמ

ומכ ,םיילוהוכלא תואקשמ םעט ןווגמ ןונמכה
.םיקתממב ביכרמ שמשמו םילייטקוק

.הת תנכהלו םיטלס טושיקל םישמשמ ןונמכה ילע

.םתרישנ ינפל ,םתמחשהו םתלשבה םע םיערזה תא ופסא
שמשל םיפושח םתוא ריאשהו ריינ תבגמ לע םתוא וחינה
.אלמה םשוביי דע   
ילכב םתוא וקיזחה ,םיערזה ןיב דירפהל ידכ םתוא וללומ
.לפאו שבי ,רירק םוקמב םתוא ונסחאו םוטא   

 .שושה לש הזל םימוד םחירו םיערזה לש םמעט
 

לודיג יאנת
.האלמ שמשו בטיה תזקונמו הלק עקרק
.הרידס הייקשה
.תוחורמ וילע ןגהל שיו ריבשו קד חמצה
 
.דחוימב הלד איה םא אלא ,עקרקה תא ןשדל ןיא
.(!ומוקממ חמצה תא קיתעהל ןיא) הרישי העירזב השעי יוביר

.הרבסוכ תברקב רתוי הריהמ היהת ןונמכה יערז תחיתפ
.(תיפותיש הייחמצ :ואר)


תיאופר תוליעפ
,(Alpha-pinene) ןניפ-הפלאו (Creosol) לוסוארק ליכמ ןונמכה
לע הליקמה הלועפ ,תונופמיסה תורוניצ לש חויכ תנוכת םהל
...לש םירקמב לפטל תעייסמו לועיש
.(Tracheitis) הנק תקלד .טיכנורב
.תלעש

.לועיש דגנ תוירכוסבו תופורתב ביכרמ שמשמ ןונמכה

,לזרב ,תשוחנ ,ץבא ,ןורוב ,ןילוכ ,C ןימטיו ןונמכה ליכמ ףסונב
,ןדיס ,ןגלשא ,ןחרז ,ןגנמ ,(Squalene) ןלווקס ,םויזנגמ
,(Eugenol) ןרופיצ תצמוח /לונ'גוא ,(Camphene) ןפמאק
.דועו (Stigmasterol) לורטסמגיטס ,(Rutin) ןיטור

תונוכת
(הסיסת תעינמב) םיזג ךכשמ ןונמכב (Anethole) לותנאה
.רתי תליכא בקע תומרגנה תוליחבו   
.תיעועש תליכא רחאל דחוימב ליעי אוה   
,(Photoanethole) לותנאוטופו (Dianethole) לותנאיד תובוכרת
תומכ תא תוריבגמו השאה ףוגב ןגורטסא ןומרוהל תומוד   
.הקינימב בלחה   
רבעמה ליגב םוחה ילג לע רבגתהל םג תועייסמ ולא תובוכרת
.(Libido) ינימה רציה תא תוריבגמו 
סינא ןמשמ זטנוסמה (Anethole trithione) ןויתירט לותנא
.תוטולבב קור רוציי טועימ בקע םרגנה הפ שבויב לופיטל שמשמ   
ךא ,סינאה ןמשבו ומצע חמצב םג תושעל ןתינ המוד שומיש   
.התוחפ הדימב   
ןונמכ הת
.תוקוניתב ןטב יבאכב לופיטל שמשמ ,ללודמ ןונמכ הת