למיק/תיתוברת היוורכ
Caraway
(Carum carvi)

םייככוסה תחפשממ יתנש-וד חמצ היוורכה
.מ"ס 70 דע הבוגל אשנתמה
ךלוהה ,ךוראו הבועמ שרוש תלעב איה
.םילופנ םילעה .והצקב דדחתמו
.דרדרו-ןבל ןווגב םה ,ץיקה עצמאב םיעיפומה ,היוורכה יחרפ
.ההכ םוח םעבצו תווצקב םידדוחמ םה .הלגלגס הרוצ םיערזל

.שרושה תאו םיערזה ,םילעה תא לוכאל ןתינ
.םיקרמו םיטלסל דחוימ םעטו חוחינ םיפיסומ םילעה
,תואתפוכ ,(םחל ומכ) הפאמ ירבדל םיפיסומ םיערזה תא

.שלוג ומכ ,רשב ילכאמלו תנמש תוניבג
תעגרהל התב םישמשמ םישותכה םיערזה
.לוכיעה תכרעמ
,תודילגה תיישעתב שמשמ היוורכה יערזמ םיקיפמ ותוא ןמש
.םעט ןתמל ,למיק רקילב דחוימבו תואקשמה ,םיקתממה    
.םיליפט ילטוקו םינובסה ,םימשבה תיישעתב םג שמשמ ןמשה    
.קרי ומכ ותוא םילשבמו דחוימב םיעט שרושה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תחחותמ ,הקומע עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.םירובד ידי-לע םירפומ םיינימ-ודה םיחרפה
.ומצעב ערוזו ומצע תא תורפהל יושע חמצה
םתלשבה םע דיימ ,םיערזמ יובירה
החירפלו האלמ תולשבל עיגי חמצה .תיטיא הטיבנה
.םייתנש רחאל    
.ויתסב העירזמ לבקתי רתויב יתוכיאה לוביה
.ומוקממ הקתעהל דחוימב שיגר חמצה
תיפותיש הייחמצ 
.הנעלו רמוש תברקב היוורכ לדגל ןיא
.תומינכמ תונוזינה תויליפט תוערצ תכשומ היוורכ התחירפ


תיאופר תוליעפ
.הטילח וא הסימתב ,םישבוימו םילשב ,היוורכה יערזב םישמתשמ

(םיערזה דחוימב) היוורכה תונוכת
.תחייכמ
.ישדוח רוזחמ תדדועמ
.בלח תשרפה תדדועמ
.הייארל תעייסמ
.הצירממ

.תיטפסיטנא/האטחמ
.תותיווע תדגונ
.םייעמב םיזג הגיפמ
.לוכיעה יכרד תא העיגרמ
.ןובאיתה תא תררועמ

...לע הליקמ החורא רחאל םיערזה תסיעל
.םיענ יתלב חיר.תברצ

...לע הליקמ התוללכב היוורכה
.תודירצ
.(רוגריגב) ןורג תקלד
.רוזחמ יבאכ
.הדיל יריצ ןמזב םיבאכ
.הביק תויוצווכתה
.םייעמב םיזג
.טיכנורב
.ללכב לועיש

םיערז םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

הרהזא
רמוח ,(Myristicin) ןיציטסירימ לש הריעז תומכ חמצב
.תיטוקרנ העפשה לעב אוה תולודג תויומכבש