היוצמ תיבכוכ
Chickweed
(Stellaria media)

,ערתשמ יתנש-דח חמצ איה היוצמ תיבכוכ
םיחרפהו הציב ייומד םילעה .מ"ס 30 דע הבוגל םיעיגמ וילועבגש
.םינבלו םינטק בכוכ ייומד
יבחרב הצופנ איה םויכ ךא ,הפוריאב היוצמה תיבכוכה רוקמ
.רבוטקוא דע ראורבפמ החירפה .רתויב דימע חמצה .םלועה

.םיננערמו םימיעט (םילשובמ וא םייח) םיריעצה םילעה
,םיקרמב ,ןהינימל הטספ תונמבו תוקרי טלסב םימיאתמ םה   
.םחלו םילישבת   
םע םפיסוהל שי ,םילועמה םייתנוזתה םהיביכרמ לע הרימשל
.םתנכה םויס   
.םחלה חמקל הפסוהו קרמ יוביעל םישמשמ םינוחטה םיערזה


לודיג יאנת
.עקרק יגוס לש לודג ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
יושע חמצה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא תורפהל    
.םינוש םילחז םירפרפ הילא תכשומ תיבכוכה
.הלקנ לע םיחתפתמו םיטלקנה ,םיערזמ יובירה
.ער חמצ בשחנ חמצה ריהמה ויוביר בקע


תיאופר תוליעפ  
.םישבוימ וא םיירט ,החירפה ינפל םיפסוא םתוא ,םילעב םישמתשמ
,ןחרז ,ןדיס ,C ןימטיו ,B ינימטיו ,A ןימטיו ,םידיאונובאלפ םהב שי
.םינינופאסו ץבא ,ןגלשא
.ןמוש 6%-ו ןובלח 18%-כ שי (םיליכא םה םגש) םיערזב

היוצמה תיבכוכה ילע תונוכת

(1).רוע םיעיגרמ
.םא בלח תשרפה םידדועמ
(חמצה ץימ) .הייאר םירפשמ
(1).םיננערמו םיננצמ
(1).םיחייכמ
.םייתקלד-יטנא
(1).םיעצפ יופירב םיעייסמ
(1).םיצווכמ
(1).םיזג םיככשמ
.באכ םיככשמ
.םדה תא םירהטמ
(1).םינתשמ
(1).םילשלשמ
.רוזחמ םידדועמ

.חמצה יקלח לכ (1) 

םימרוגה םינוש םיעגנ החלצהב אפרל םילעה םייושע ינוציח שומישב
.םירחאה םיעצמאה לכ ולשכנ םייופירבש הלאכ םג ,רוע ייוריג

םינטק םיונונימבו הזח יאולחתב לופיטל םישמשמ םה ימינפ שומישב
.לוכיעל םיעייסמ םה

...ב לופיטל םילעב םישמתשמ


תככשמו רועה תא העיגרמ טבמאה ימל םילעהמ הטילח תפסוה
.וב תוקלד

המזקאב לופיט
,המח הדועב ,המח תיצמתב תילטמ ולבט ,החל המזקאהשכ
.עגנה םוקמ לע וחינהו    
.תוקד 20 ךשמב ךכב וכישמהו גגופתי םוחהש וניתמה
.םויב םימעפ 3 תוחפל הז ךילהת לע ורזח
.לפוטמה רוזיאה תוחל לע ורמש

הלועמ החשמ
.םירובד גנודו תיז ןמשב ובברעו היוצמ תיבכוכ ילע ושתכ

...ב לופיטל ליעוי ינוציח םושיי

.םיפושפיש
.רוע יביכ
.קודס רוע
.תודרגמ תוחירפ

...ב לופיטל ליעוי (הטילח תייתש) ימינפ םושיי
.תוילכהו םדה רוהיט ידי-לע .תויווכ

...ב לופיטל םיבוט היוצמה תיבכוכה לש תוחייכמה היתונוכת
.םוח תדרוה.טיכנורב
.(Rhinitis) ףא תקלד

...ב לופיטל תשמשמ תיבכוכה ילעמ המח תיצמת
םיאתמה לק לשלשמ תשמשמ היוצמה תיבכוכהמ המח תיצמת
.םידליב םושייל

...ב לופיטל ליעות המח היטר

.הרגדופ.םיקרפ תקלד.עקנ בקע תוחיפנ

.תועבצאלו דיה ףכ קרפל דחוימב בוט הז לופיט
.ךכל אוה םג בוט החשמב שומיש

.ףאהמ םומידב לופיטל הת שמשמ תיניסה האופרב

םישבי םילע םרג 120-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"מםרג'חיךרע
14.5
2.4
64
20
>19
ןובלח
ןמוש
תומימחפ
םיביס
רפא
רעזמ - םילרנימ
30
0.02
0.14
0.51
375
A ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
B3 ןימטיו
C ןימטיו

תורהזא
יוצר ,היוצמה תיבכוכה ילעב םינינופאסה תלוכת ללגב
.םילשובמ םתוא ךורצל   
.תואקהו לושליש םורגל הלולע הכירצ רתי
,םירענו םידליל ץלמומ וניא היוצמ תיבכוכב שומישה
.תוקינימלו ןוירהב םישנל ,םיינורכ םילוחל   
תוליער ,םילושליש ,תואקה םורגל הלולע רתי תכירצ
.קותישלו (Nitrate toxicity) תיתקנח