הרבסוכ
Coriander / Cilantro
(Coriandrum sativum)

,םיצונמ םילע םע יתנש-דח חמצ הרבסוכ
.םילעה תחוטש היליזורטפל המודב
הצפוה איה םשמ ,הפוריא םורדב הרוקמ
.לבת יבחרב

חטש לע ערתשהלו רטמ 1 הבוגל אשנתהל היושע הרבסוכה
םיצונמ םישענו םישרפתמ ,םיריהב םיקורי םילעה .ר"מס 25 ןב
םתרוצו לוכשא ייומד ,םינטקו םינבל םיחרפה .תווצקה תארקל
.ךכוסכ

שרושה .ךכוסכ םתרוצו לוכשא ייומד ,םינטקו םינבל םיחרפה
.רזגל המודו ריהב םוח ,יביס

רחאל גגופתיש ,םיענ וניאש חיר םיציפמ םיחרפהו חמצה
םיתינ םניא םילעה .ינומיל חוחינ זא ופידי םיערזה .שובייה
.םאיפקהל ןתינ ךא ,שובייל

לכאמכ הרבסוכ
םישמשמ םיערזהו ,(Cilantro) ורטנלי'צ םג םיאורקה ,םילעה
.םיפירח םילכאמ יבבוח לע דחוימב םיבוהא םה .חבטמב תובר 
.(Salsa) הסלס בטורב םישמשמ םהו םיטלסל םתוא םיפיסומ 
.םהב שומישה ינפל רצק ןמז ףוטשל שי (םיכירפה) םילעה תא 
.רחא קרי לכ ומכ ,לושיבל ןתינ שרושה
ןילבתב ירקיעה ביכרמה םה ,םינוחט וא םימלש ,הרבסוכ יערז
,הפאמ ינימ ,קותמ םחלב םג םישמשמ םה .(Curry) יראק 
םמעט ןוויגלו םיצומח תנכהב ,םיקינקנ ,רשב ,תוניבג ,םיקתממ 
.(Gin) ןי'ג ומכ ,םיפירח תואקשמ לש 

יראק תקבא
םיביכרמ
ףירח לפלפ תקבא 'ג 8
הרבסוכ יערז 'ג 30
ליבגנז 'ג 30
לה יערז 'ג 30
םוכרוכ 'ג 90

הנכה
הקד הקבאל םיביכרמה לכ תא ונחט
שבי םוקמב ,םוטא קובקבב וקיזחה
 


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו הרישע ,הלק עקרק
.(יקלח לצ ירשפא) שמש ףוטשו שבי ץיק
שמשל ףושח דצב ,תוינדאב הרבסוכ לדגל ןתינ 
עפשב הייקשה
חל םילקאב בטיה חתפתי אל חמצה
,םימי רפסמ ידמ עורזל ץלמומ .יאמ-לירפאב ,םיערזמ יובירה
םוי 45-כ ופלחי התלבק דע .הפיצר הבונת תלבקל 
עקרקה תא ןשדל ןיא
הכימתל ,םירחא םיחמצ ןיב םלדגל גוהנ .םיריבש םילועבגה
תורזפתה ינפל ,םתמחשה םע םיפסוא םיערזהו םילעה תא
שובייל ותולתלו ולוכ חמצה תא ץצקל גוהנ .םיערזה 
.המוטא תנצנצב ,םיערזה תא קיזחהל שי םשוביי רחאל 
רמ םעט בטיה ושבייתה אלש םיערז 
הקתעהל דאמ שיגר חמצה
הרבסוכה תחירפל םיכשמנ שבד ירובד

תיפותיש הייחמצ
.ותטיבנ תא זרזת ,ןונמכ תברקב הרבסוכ לודיג
.ותטיבנ תא בכעת רמוש תברקב הרבסוכ לודיג
...תיפותיש הייחמצ ואר תיאופר תוליעפ
םיירטה הילעבו הרבסוכה יערזב םישמתשמ

בהבהצ ועבצש ,(1%) ףידנ ןמש אוה הרבסוכב ליעפה רמוחה
דחוימה ומעטו ינייפואה וחוחינ תא חמצל הנקמה אוה .ףוקש

.םיינונמש םירמוחו ןינאט ,(Malic acid) תילאמ הצמוח הב שי
םויזנגמולזרב ,ןגנמ ,םיינוזת םיביס םיליכמ םיערזה

הרבסוכה תונוכת
תררקמ
תנתשמ
ןובאית תדדועמ
ער לורטסלוכ התיחפמ
(1) םייעמ יליפט הדימשמ
תקזחמו הצירממ
םיזג תככשמ
תיתרכוס יטנא
תיתקלד יטנא
העזה תדדועמ

(Salmonella) הלנומלס קדייח (1) 

הרבסוכ ילע תטילח
...ב לופיטל תשמשמ
.ןימה ירביאמ ער חירהפהמ ער חיר

הרבסוכ יערז הת
תויעבב לופיטל שמשמ
םייעמהו לוכיעה תכרעמב 
עיגרמ


הרבסוכ יערז ןמש
,(Borneol) לואנרוב ,(Linalool) לולניל ליכמ הז ףידנ ןמש
,(Geraniol) לוינרג ,(Camphor) רופמק ,(
P-cymene) ןמיצ

(Alpha-pinenes) םינניפ-הפלאו (Limonene) ןנומיל

...ב לופיטל שמשמ הרבסוכ יערז ןמש
(3) הרמו הביק יצימ תשרפה
ילאירטקב יטנאו יתיירטפ יטנא
(2) םיקרפמ יבאכ
(2) םירירש תייפרה

החשמב (2) 
לוכיע תוערפה (3) תורהזא
תיטוקרנ העפשה תויהל הלולע הרבסוכ יערזב רתי שומישל
רועב ןמשה עגמל םישיגרה םישנא םנשי

...תושדח - הרבסוכ ואר

.