תיתושכ
Hops
(Humulus lupulus)

היסא ,הפוריאב ץופנה ספטמ איה תיתושכה
.תינופצה הקירמאו
.קרקרי-בוהצ םעבצו םיינימ-וד םיחרפה

.רועל םירישכתו םימשבה תיישעתב שמשמ תיתושכ ןמש
.הריבה תיישעתב רמשמ רמוחו םעט ףסות תשמשמ תיתושכה
,םילק תואקשמ תיישעתב םישמשמ ונממ ןמשהו חמצהמ תויצמת
.היפא ירצומו םיקתממ ,גנידופ ,בלח ינדעמ    
.םוח עבצ םיקיפמ םילעהמ


לודיג יאנת
.תיבובקרב הרישע הקומע עקרק
.לצ יצח דע האלמ שמש
.םימב ןוכסיחל םורתת הבבג .הייקשה עפש
.שרושה ינק תקולח וא םיערזמ יובירה
.תונקונקה תזיחא םשל ,הכימתל קוקז חמצה


תיאופר תוליעפ
.לבורטצאה ייומד ,םייבקנה םיחרפב םישמתשמ

,(3%) ףידנ ןמש אוה תיתושכב ליעפה ביכרמה
ןולומוה םניה םיירקיעה םיביכרמה וב
םירמוח :(Lupulone) ןולופולו (Humulone)
.ןובאית יררועמ

רקיעב ,(Flavonols) םילונובאלפו תונוש תוצמוח טעמ הב שי
.דועו ףרש ,(Glycosides of Kaempferol) לורפפמק ידיסוקילג
ץבא ,םויזנגמ הב שי ,B ןימטיו סקלפמוקב הרישע תיתושכה
.דירולכו רואולפ ,תרפוע ,ןרתנ ,לזרב ,ןגנמ ,דוי טעמ ןכו תשוחנו

.(Rutin) ןיטור דיסוקולג םיליכמ םילעה
.תיאלוניל המג הצמוח םיליכמ םיערזה

תיתושכה תונוכת
.הרמ יצימ תשרפה תדדועמ
.הקינמב בלח תשרפה הריבגמ
.םייעמב םיזג תככשמ
.תותיווע תדגונ
.תצווכמ

.תיטויביטנא
.םיבאכ תככשמ
.לוכיעל תעייסמ
.םיבצע העיגרמ
.תקזחמ

...ב לופיטל תשמשמ תיתושכה
...תומרוגה םיבצע תויעב .1
.תוגאדו םיחתמ ,תודרח.הניש תוערפה

,םיירט תיתושכ יחרפ האלמ הניש תירכ
.העוגר הנישל תשמשמ ,םיענ חוחינ םהל

...םיבצע תויעב בקע תומרגנה ,תותיוועו לוכיע תוערפה .2
.(Mucous colitis) סגה יעמה םורק תקלד
.ןורק תלחמ ינימסת תע הלקה
.זיגרה יעמה תנומסת ינימסת לע הלקה

...ב לופיטל תיתושכה תשמשמ ,(השיבח) ינוציח םושייב
.רוע יביכ

הניש ידודנל הטילח
םישבוימ םיחרפ םייתש דע תיפכ לע םיחתור םימ לפס וקצ
.תוקד 15 דע 10 וניתמה .(םרג 10 דע 5)   
לידגהל ןתינ ךרוצה הרקמב .הנישה ינפל הלילב לפס ותש
.ןונימה תא    

וא ןאירלו םע תיתושכ בלשל לבוקמ הניש ידודנב לופיטל    
.הירלטוקס םע    

הסימת
.םויב םימעפ שולש דע םיימעפ ,רטיל-ילימ 4דע 1

תורהזא
תועובש 6 רשאמ רתוי אל תיתושכב שמתשהל ץלמומ
.םייעובשל הב שומיש קיספהל זאו תופיצרב    
לולע רבדה .ףירח ןואכידב לופיטל תיתושכב שמתשהל ןיא
.בצמה תא ףירחהל    
עגממ רוע תקלד םורגל לולע רועב םינקבאה עגמ
.(Contact dermatitis)   
.תיתושכב שומישמ ענמיהל ןוירהב םישנ לע
קשחבו השאה רוזחמב עוגפל לולע ,רועב ףידנה ןמשה עגמ
!רבגה לש ינימה    
!םיבלכ ינז רפסמל הליער תיתושכה