...היילווסוב/הנובל ואר
 
2001 ילוי
םיינורכ סיטילוק ילוח לע הנובלה תעפשה
ךשמנו ודוה ומא'ג Medical College Jammu-ב ךרענש רקחמב
ילוח ,48 דע 18 ינב ,םישנ 13-ו םירבג 17 ופתתשה ,תועובש 6
םיבאכמ ולבסש (Colitis) סגה יעמה לש תינורכ תיביכ תקלד
וקלחב תושיגרו םילושליש ,תעבטה-יפמ םימומיד ,ןטבה ילופישב
.הרקב תצובק וויה םיפסונ םילוח 10 .סגה יעמה לש ןותחתה

,הנובלה ץע ףרשב ולפוטש םילוחה 20 ךותמ
רתוי וא דחא רטמרפב רופיש אצמנ 18-ב
.וקדבנש
.היסימר/הגופהל וסנכנ תאז הצובק ישנאמ 14

ןיזלספלוס הפורתה תא הלבקש ,הרקבה תצובק ישנא 10 ןיבמ
םירטמרפה יבגל תומוד תואצות 6 וניגפה ,(Sulfasalazine)
.הגופהל וסנכנ םהמ 4-ו וקדבנש

רישכתב שומישה רקחמה יאצממל םאתהב יכ םימכסמ םירקוחה
בגא ,תינורכ סיטילוקב לופיטב ליעוהל יושע הנובלה ץע ףרשמ
.תוירעזמ יאוול תועפות תעפוה

PubMed


2003 ראוני
ךרבב ינווינ ןורגישב לופיטל הנובלה ץע ףרש תיצמת
ונחב ודוה רופגאנ Indira Gandhi Medical College ירקוח
30 לע הנובלה ץע ףרש תיצמת לש התוליבס תאו התוליעי תא
.ךרבה לש ינווינ ןורגישמ םילבוסה םילפוטמ

תיצמת םיפתתשמהמ 15 ולבק ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמב
.הרקב תצובקכ ושמיש 15-ה רתיש דועב ,הנובל

ףופיכ תלוכיב רופיש ,באכה תמרב הדירי לע וחוויד םילפוטמה לכ
.תויוחיפנה תורידתב הדירי םג ומכ ,הכילהה קחרמבו ךרבה

היה (המד) ובצלפל סחיב הנובלב שומיש ךות גשוהש רופישה
.תיאופר הניחבמ יטנבלרו תיטסיסטס הניחבמ יתועמשמ

תיצמתב שומישל ויה אל םייעמבו הביקב תויומיענ-יא טעמל טרפ
.יאוול תועפות הנובלה

PubMed


2007 רבמטפס
ינגלוק סיטילוקב לופיטל הנובלה ףרש תיצמת
ונחב הינמרג ןדזרד Technical University Hospital ירקוח
םייחה תוכיא ,םימוטפמיסה לע הנובלה ףרש תיצמת תעפשה תא
ינגלוק סיטילוק ילוח ברקב (תומקרה הנבמ) היגולוטסיהה לעו
.(Collagenous Colitis)

ג"מ 400 םוי ידמ ולבק ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמה יפתתשמ 31
ופוסבו רקחמה ינפל .(המד) ובצלפ וא הנובלה ףרש תיצמתמ
.היפוקסונולוק תוקידב םהל וכרענ

םיינילקה םימוטפמיסה לש הכרעה םהב התשענ לופיטה םותב
הגופהל וסנכנש ולא לש םרפסמ .םייחה תוכיא לשו (םייאופרה)
.ובצלפב רשאמ ,תיצמתב םילפוטמה ברקב רתוי הובג היה

ליעוהל יושע הנובלה ףרש תיצמתב לופיטש איה םירקוחה תנקסמ
יכ םיפיסומ םה .(תיאופר) תינילק הניחבמ ינגלוק סיטילוק ילוחל
.הז לופיט תוליעי תא ססבל ידכ רתוי םילודג םירקחמב ךרוצ שי

PubMed


2008 טסוגוא
ךרבב ינווינ ןורגיש דגנ ליעומ הנובלה ץע ףרש
ןחב ,םוי 60 ךשמנו תופורת תוינרצי 2 ידי-לע ןמומ רשא ,רקחמ
לע ,הנובלה ץע ףרשב ורוקמש ,5-Loxin רישכתה תעפשה תא
.ךרבב ינווינ ןורגיש

תא ןוחבל ושקבש ב"הרא University of California ירקוח
,ותויתעונתו קרפמה תוחישק ,באכה תמר לע רישכתה תעפשה
,הלעמו 40 ינבל ונתינש ,ג"מ 250-ו ג"מ 100 ינב םינונימ יכ וליג
הלבקש הצובקב .ךרבה דוקפית תא םירפשמו באכה תא םיניטקמ
.םימי 7 הביטמה העפשהה הכשמנ ג"מ 250 ןב ימוי ןונימ

(Synovial Fluid) הכיסה לזונ תומכב הדירי הלח תוצובקה יתשב
(Cartilage) סוחס ומכ ,רוביח תומקרל קזנ םורגל לולעש ,ךרבב
.ןגלוקן

תועפות ולגתה הרקבה תצובקבו רישכתה תא הלבקש הצובקב
השלוחו לק םוח ,ןטב יבאכ ,תוליחב ,םילושליש ןהב ,תולק יאוול
.תוחיטב תויעב לכ אלל ךא ,תיללכ

Therapy & Arthritis Research