הילווסוב/הנובל
Indian Frankincense
(Boswellia Serrata/Boswellia Carterii)

ץע איה ,(תידוה הנובל המוכמה) הנובלה
םייררה םישבי תורעי ירוזיאב חמוצה ,ףעוסמ
.ןוכיתה חרזמבו הקירפא ןופצ ,ודוהב
.םירטמ 4 דע הבוגל אשנתמ הנובלה ץע


תיאופר תוליעפ
(Terpenoids) םידיאונפרט םה הנובלב םיירקיעה םיביכרמה
.(Boswellic Acids) תוילווסוב תוצמוח 2 םיליכמה

ינונמשה ףרשב םישמתשמ
בהבהצ-םוחה (Oleoresin)
תפילק ףוליק םע לבקתמה
.השקתהש רחאל ,ץעה
.Guggal הנוכמ ףרשה

הנובלה ףרש תונוכת
.המצוע בר יתיירטפ-יטנאו יתקלד-יטנא
הנובלה ,תורחאו תוידיאורטס תויתקלד-יטנא תופורתל דוגינב
וא םדב םיימיכ םייונישל ,םומידו הביק-יביכל תמרוג הניא   
.תורחא תוילילש יאוול תועפות לכל   

תוילווסוב תוצמוח לש ןהיתונוכת
תוקלד ימרוג לש רתי רוציי תוענומ תוילווסוב תוצמוח .1
אלל תאז ,(Leukotrienes) םינירטוקיול ,המצוע יבר  
.יאוול תועפות לכ אלל לכ  
תומקרה לא םייתקלד ןוסיח יאת רבעמ תוניטקמ ןה .2
ןצמח תקפסא רופיש ךות ןתוא תוצווכמו תוקולדה  
.ןהילא  
תיתקלדה תינומיא-וטואה הבוגתה תא תושבשמ ןה .3
םיינושאר םינדגונ רוציי דחוימב ,םימדקומה היבלשב  
.ןוסיחה ןובלח ,המילשמה תוליעפה תאו  

תוצמוחש הארנ םייח-ילעבב וכרענש םירקחמ יאצממ יפל
,(Cartilage) סוחס תקיחש תעינמל תורזוע תוילווסוב
תובקעב עיפומ רשא ,ינשמ ינווינ ןורגיש ידי-לע תמרגינה
.תינורגיש םיקרפ תקלד

םימושיי
.תוקלדבו םיקרפמ תקלד יבאכב לופיטל תשמשמ הנובלה
םירביא תוחישק תלקהב ואטבתי ויתאצות .ינוציחו ימינפ םושייה
.העונת רתי רושפיאו םירקבב םיקרפ תקלד ילוח םילבוס םהמ

בג יבאכמ םילבוסל םג ליעוהל יושע הנובלה ףרשב שומישה
.באכה םוקמ לע החשמ תחירמב וא הפה ךרד הליטנב ,ןותחת

תיביכ םייעמ תקלד תנייפאמה תוקלד שילחמ הנובלב שומישה
תקלדב לופיטל ןכו (תוביאכמ םייעמ תולחמ יתש) ןורק תלחמו
.(Bursitis) סיטיסרוב/תחתמאה

ךכב ענומו) םדב םינמושה תמר תדרוהב עייסמ הנובלה ףרש
םינימסוטקלג ינלער ינפממ דבכה לע ןגמו (םיקרוע תשרט
.(Bacterial galactosamine-endotoxins) םייקדייח

תשמשמ (Ayurvedic medicine) תידוורויאה האופרב
,םיקרפמ תוקלדב לופיטל (Salai guggal המשב) הנובלה
,םיעצפ ,לועיש ,(סיטילוק/סגה יעמה לש תיביכ תקלד)
.המתסאו שחנ תשכה

תורהזא
.רוע תוחירפו תרוחרחס ,לושליש ונכתי םירידנ םירקמב
תלחמ רטנל וילע .הנובלב שומישל עגונב אפורב וצעוויה
.תיתקלד םיקרפ   
.ץלמומה ימויה ןונימל רבעמ ךורצל ןיא

...תושדח - היילווסוב/הנובל ואר