הילווסוב/הנובל
Indian Frankincense
(Boswellia Serrata
/Boswellia Carterii)

(תידוה הנובל הנוכמה) הנובלה
ירוזיאב חמוצה ףעוסמ ץע איה
,ודוהב םייררה םישבי תורעי

.םירטמ 4 דע הבוגל אשנתמ ץעה .ןוכיתה חרזמבו הקירפא ןופצ


תיאופר תוליעפ
(Terpenoids) םידיאונפרט םה הנובלב םיירקיעה םיביכרמה
.(Boswellic Acids) תוילווסוב תוצמוח 2 םיליכמה
ינונמשה (Resin) ףרשב םישמתשמ
לבקתמה בהבהצ-םוחה (Oleoresin)
.ותושקתה םע ץעה תפילק ףוליק םע
.(Guggal) לאגוג הנוכמ ףרשה

הנובלה ףרש תונוכת
.המצוע בר יתיירטפ-יטנאו יתקלד-יטנא
הנובלה ,תורחאו תוידיאורטס תויתקלד-יטנא תופורתל דוגינב
םיימיכ םייונישל ,(Bleeding) םומידו הביק יביכל תמרוג הניא  
.תורחא תוילילש יאוול תועפות לכל וא םדב  

תוילווסוב תוצמוח לש ןהיתונוכת
תוקלד ימרוג לש רתי רוציי תוענומ תוילווסוב תוצמוח .1
אלל תאז ,(Leukotrienes) םינירטוקיול ,המצוע יבר 
.יאוול תועפות לכ אלל לכ 
תומקרה לא םייתקלד ןוסיח יאת רבעמ תוניטקמ ןה .2
ןצמח תקפסא רופיש ךות ןתוא תוצווכמו תוקולדה 
.ןהילא 
תיתקלדה תינומיא-וטואה הבוגתה תא תושבשמ ןה .3
םיינושאר םינדגונ רוציי דחוימב ,םימדקומה היבלשב 
.ןוסיחה ןובלח ,המילשמה תוליעפה תאו 

תוצמוחש הארנ םייח-ילעבב וכרענש םירקחמ יאצממ יפל
,(Cartilage) סוחס תקיחש תעינמל תורזוע תוילווסוב
תובקעב עיפומ רשא ,ינשמ ינווינ ןורגיש ידי-לע תמרגינה
.תינורגיש םיקרפ תקלד

םימושיי
.תוקלדבו םיקרפמ תקלד יבאכב לופיטל תשמשמ הנובלה
תוחישק תלקהב ואטבתי ויתאצות .ינוציחו ימינפ םושייה 
רושפיאו םירקבב םיקרפ תקלד ילוח םילבוס םהמ םירביא 
.העונת רתי 
,ןותחת בג יבאכמ םילבוסל םג ליעוהל יושע הנובלה ףרש
.באכה םוקמ לע החשמ תחירמב וא הפה ךרד הליטנב 
תיביכ םייעמ תקלד תנייפאמה תוקלד השילחמ הנובלה
לופיטל הבוטו (תוביאכמ םייעמ תולחמ יתש ,ןורק תלחמו 
.(Bursitis) סיטיסרוב / תחתמאה תקלדב 
ענומו) םדב םינמושה תמר תדרוהב עייסמ הנובלה ףרש
ינפמ (Liver) דבכה לע ןגמ אוה .(םיקרועה תשרט ךכב 
םייקדייח םינימסוטקלג ינלער 
.(Bacterial galactosamine-endotoxins

תשמשמ (Ayurvedic medicine) תידוורויאה האופרב
,םיקרפמ תוקלדב לופיטל (Salai guggal םשב) הנובלה
,םיעצפ ,לועיש ,(סיטילוק/סגה יעמה לש תיביכ תקלד)
.המתסאו שחנ תשכה

תורהזא
.רוע תוחירפו תרוחרחס ,לושליש ונכתי םירידנ םירקמב
תלחמ רטנל וילע .הנובלב שומישל עגונב אפורב וצעוויה
.תיתקלד םיקרפ  
.ץלמומה ימויה ןונימל רבעמ ךורצל ןיא

...תושדח - היילווסוב/הנובל ואר

.