(ןנושמ/ףוסכ) רדנבל/רדנוול
Lavender
(Lavandula angustifolia)
אשנתמה ,קתקתמ חוחינ לעב ,יתנש-בר ,חיש ןב אוה רדנוולה
.מ"ס 30 דע הבוגל םיאשנתמה םינז םימייק .רטמ 1 דע הבוגל
.םהיתווצקב םידדוחמו םירצ ,םיכורא חמצה ילע
.תורוניצ ייומדו םינטק םיחרפה
.דיס תועקרקב ,ןוכיתה םיה תוצראבו הפוריאב ץופנ רדנוולה

םילכאמ ורישעי ,ץמוחב וא ןמשב ורשוהש רדנוול יחרפ
.דחוימה םמעטב ,ילצו םיטלס ומכ ,םינוש    
ללוכ ,תואקשמו םיפוריס םעט םיחרפב ונווג
.קוקיבה ינפל םיחרפה תא איצוהל ורכז .בלח    
.םיגנידופו  תוגוע םהב רטעלו םיחרפה תא ורכס
.אלפנ םעט הל הנקי םיחרפב הדילג ןוויג
.םירחא םיקרחו שע וקיחרי ,םידגב תונוראב רדנוול יחרפ
 תיבה יבחרבו חבטמב םייולתה ,חמצהמ םישבוימ תורורצ
.םיקרח וקיחריו םיענ חוחינ ורשי    
.תונולחו תותלדל ךומסב הילת ליעות דחוימב     
תוירכב םישמשמ םיערזהו םישבוימה םיחרפה
ןוויגלו הנהמו עיגרמ טבמאל ,תוינחיר הניש    
.םינובס חיר    
תמיגל וא הנישה ינפל ,טבמאל םיערזו םישבי םיחרפ תפסוה
.םדרהל רוזעת ,רדנוול הת    
.םיבר םימשבב יסיסב ביכרמ שמשמ רדנוול ןמש
רעישל הפיטש ימ
.ויחרפו רדנוול ילעב התיצחמ דע רטיל 1 תנצנצ ואלמ
תיקש וחינה וא יטסלפ הסכמב ומטאו ןבל ץמוח ופיסוה
.רחא הסכמ תרזעב ומטאו קיטסלפ    
.תועובש 4 דע 3 ךשמל (ןורא ומכ) ךושח םוקמב לכה וחינה
םיווש םיקלחב םיקקוזמ םימו רדנוולה ץמוח תא ובברע
.הפיפחה רחאל רעישה תפיטשל ושמתשהו    


לודיג יאנת
.תיבה ךותב םיציצעב ,תוינדאב הניגב חלצי רדנוול לודיג
חוחינל ,רדנוול יחמצב ןגב הבישי םוקמ ורדג
.אלפנ    
.בטיה תזקונמ ,תיסיסב עקרק יגוס רחבמ
.האלמ שמש
םע ,הנשל תחא .רבמטפס-ינויב החירפה
תא םוזגל שי ,ביבאב וא םיחרפה תלימק    
.שלחיו טשפתיי אלש ידכ ,חמצה    
.ויתסבו ץיקב ,םיירט לועבג ירוחיימ וא םיערזמ יובירה
.םירפרפו םירובדל הכישמ רוקמ הווהמ חמצה
תיפותיש הייחמצ
.תידדהה תוחתפתה םידדועמ רדנוולו תינרוק תב
םהילע ןגי ,הניגה תוקריל ךומסב חמוצה רדנוול
.תיפותיש הייחמצ :ואר .תונוש תולחממ    


תיאופר תוליעפ
.םישבוימה םיחרפב קר וא םיחרפה ללוכ ,לועבגב םישמתשמ
לולניל ,(Perillyl alcohol) לילירפ לוהוכלא שי רדנוול ןמשב
.(Geraniol) לוינרגו (Linalool)

םיחרפה שובי
.םינטק תורורצ םילועבגהמ וניכהו וכתח
םוקמב ךפוהמב ולתו תורורצב םתוא ורשק
.בטיה ררוואמו םח    
.םיטא ילכב ורמש
רדנוול הת
.םיחתור םימ לפסב םישבוימ/םיירט םיחרפ יצחו תיפכ וטלח
.םויב םימעפ 4 ותש

תונוכת
.םיבאכ ךכשמ
.ןתשמ
.םייעמב םיזג ךכשמ
.עיגרמ
.הבוט הנישל ליעומ
.קזחמ

.ילאירטקביטנא/אטחמ
.ער הפ חיר גיפמ
.תותיווע דגונ
.הרמ ץימ דדועמ
.הביק יצימ דדועמ
.לועיש דגנ רזוע

התה תמיגל וא הנישה ינפל טבמאל רדנוול תפסוה
.םדרהל עייסת

הת תטילח :ימינפ שומיש
.םייעמב םיזג ענומו לועיש לע לקמ ,םיבאכ ךכשמ
.ותוא עיגרי שותי תציקע םוקמ לע רדנוול הת םושיי
.םיקרח תייחדל םג הבוט הטילחה
רדנוול ןמשב וא םילעב ימוקמ יוסיע :ינוציח שומיש
.םיניכבו םישקשקב לופיטל הבוט הטילחב רעישה תפיטש

רדנוול ןמש
...ל שמשמ (יודיאב םיקקזמ ותוא) רדנוולה יחרפ ןמש
.קוזיחו ןונעיר
.תוקרה יוסע ידי-לע ,שאר יבאכ לע הלקה
.תונרגימו שאר יבאכ ךשמ רצקת ןמשה ידא תפיאש
תויטויביטנא תונוכת לעב) םיעצפ יוטיחו לועיש ךוכיש
.(יאוול תועפות אלל    
.תוקלצ תרתוה אלל םיעצפ יופיר זרזמ ןמשה
.(Neuralgic pains) םיבצע יבאכ לע לקי ןמש סרפמוק
שמשמ הסילמו ןומניק ,ןרופיצ ,רדנוול ינמש בוליש
.טיכנורבב לופיטל    
.ותעגרהל םורתת קונית טבמאל ןמש טעמ תפסוה
רדנוול טבמא
...לודג ילכב ,דחי ובברע
.ילגנא חלמ .םילפס 4
.םי חלמ .םילפס 2
.ןמוש לד בלח תקבא .לפס 1
תועצמאב ,קד ןוחט לעוש תלוביש חמק תופכ 2
.(רדנלב) החממ    
.רדנוול ןמש תופיט 40
םעפ ידמ ,םירחאה םיביכרמה בוברע ךות ,ופיסוה
.רדנוול ןמש תופיט 10    
.תיכוכז ילכל וגזמו בטיה לכה ורענ
המצוע בר יוטיח רישכת
,םידקש ,היוס ןמש תיפכל רדנוול ןמש תופיט 2 ופיסוה
.הרו-ולא ץימ וא זול יזוגא ,תיז ןמש    
,םיפושפש ,שמש תויווכ ,תויווכ לע תורישי ומשיי
.םייתקלד םינועצפו םיקרח תוציקע    

הרהזא
ותנוכת בקע ,תורה םישנ לע רוסא רדנוולב שומישה
.םחרב תויוצווכתה ררועל