תינומיל (היפיל) הזיאול
Lemon Verbena
(Aloysia triphylla)

,(רישנ) יתנש-בר חיש הזיאולה
חוחינ לעב ,דע קורי ,הצועמ
ייומד םילעה .םיענו קזח ינומיל
םיריעשו םיננושמ ,חמור שאר
ינומיל םמעטו תצקמב
תאשנתמו תוריהמב תחתפתמ הזיאולה .םינבל םיריעזה םיחרפה
רתויו רטמ 1.5 דע הבוגל

קזחה ינומילה חוחינה תלעבל תבשחנ תינומילה הזיאולה
םיחמצה לכ ןיבמ


התל ןומיל םעט תפסוהל םישמשמ תינומילה הזיאולה ילע
,םיגדו ףוע יולימ ,תוריפ יצימ לש םמעט ןוויגל ,םירחא תואקשמו 
טלס בטורו גנידופ ,תוביר ,םינתפל ,םיטלס ,םישובכ םילכאמ 
ןנוצ ושיגהו ומעט תחבשהל ,התל הזיאול ילעו ענענ ילע ופיסוה
תיבה ללח ןונעירל קבאה באוש ללחל הזיאול ילע ופיסוה
חלמ ףילחת שמשמ ,םישבי ירלסו הזיאול ילע קסר
(Low salt diet) חלמ תלד הנוזתל םיקוקזל (Salt substitute
רדהנ (Scent) חוחינל תוריפ טלסל הזיאול ילע ופיסוה
ירט תוריפ ץימלו תוריפ תרעקל םיצוצק הזיאול ילע ופיסוה
תיבה םושיבל חוחינ יחמצ תבורעתל הזיאולה ילע ופיסוה
רועה ןונעירל הזיאול ילע תטילחב ושמתשה
םינוש (Insect repellent) םיקרח החוד תינומילה הזיאולה


לודיג יאנת
שמש עפשו םח םילקא
בטיה תזקונמו הרישע ,הלק עקרק
רבמטפס דע טסוגואמ החירפה
ידמ םיבר םיפנע תרסה .ביבאב ,םירוחיימ יובירה
ולוכ חמצה תלימקל םורגל הלולע ,םירוחיי תנכהל 
םיידיצ םיפנע תוחתפתהל םורגי יזכרמה לועבגה םוטיק
חמצה תא הבעי םיפנעה תוצק םוזיג
רישנ תויהל ךפוה (Frost) הרקל ףשחנש חמצ
יביסמ ןפואב ויתסב הזיאולה יפנע תא ומזג
םיתמה םיפנעה לכ תא ומזג השק ףרוח םותב
תחתמ םא .ותפילקמ טעמ ודרג :יח ףנעה םא קידב
יח ףנעה ,קורי עבצה 


תיאופר תוליעפ
םיחרפבו (םיירט םילע םיפידע) םילעב םישמתשמ

תינומילה הזיאולה תונוכת 
םייעמהו הביקה תא העיגרמ
םייעמ תותיווע תככשמ
םוח הדירומ
הנותמ העיגרמ

המח תיצמת וא (רק וא םח) הת תועצמאב וניה םושייה

הזיאולה ישומיש
...ב לופיטל תשמשמ הזיאולה
םוח תדרוה
העגרה/ישפנ חתמ
חורה בצמ רופיש
רועב לופיט
לוכיע תויעב
םייעמב םיזג
םייעמב םיליפט
הנותמ תקזחמ

(Aromatherapy) היפרתמורא ילופיטב תשמשמ הזיאולה
םייטמורא םינמש ואר

תינומיל הזיאול ןמש
םיירקיעה ויביכרמו (Essential oil) ףידנ ןמש 0.5%-כ הזיאולב
,(Neral) לארנ ,(Aldehyde citral) דיהדלא לארטיצ םה
,(Carvone) ןובראק ,(Limonene) ןנומיל ,(Geranial) לאינרג
(Nerol) לורנ ,(Linalool) לולניל ,(Dipentene) ןטנפיד
(Geraniol) לוינרגו

(Perfume) םימשבה תיישעתב שמשמ הזיאול ןמש

בל ומיש
שמש רואל שיגר ותושעל לולע רועב ןמשה עגמ
(Sensitive to sunlight)

הרהזא
הזיאולב תזרפומ תומכב שומיש וא ךשוממ ימינפ שומיש
(Stomach irritation) הביק ייוריג םורגל לולע תינומילה 


תושדח
2015 רבמטפס
םיאטרופס תוששואתהו הנישל תינומיל הזיאול תיצמת
אצמ דרפס Miguel Hernandez Uni. of Elche-ב רקחמ
(Lemon verbena) תינומיל הזיאולמ קפומה ירחסמ ףסותש
יבאכ תיחפהל ,רתוי בוט ןושיל םיאטרופסל רוזעל יושע
תוששואתהה ןמז תא לידגהלו (Muscle pain) םירירש
.(Increase recovery time)

,ףסותהמ םויב םרג 1.2 ולטנש רקחמה יפתתשמ יכ אצמנ
,תועובש 3 ךראש יוסינב הנישב 44% ןב רופיש לע וחוויד
(Blood tests) םד תוקידבו ובצלפ ףסות ולביקש ולאל האוושהב
תינוצמיח הקעל םינמס -- םינובלח לש תותחפומ תומר וארה
.(Inflammation) תקלדלו (Oxidative stress)

Current Topics in Nutraceutical Research

.