תלכתה ןיע / הדשה תינגרמ
Scarlet pimpernel
(Anagallis arvensis -1-)
(Anagallis cerulea -2-)

לכ חרופה יתנש-דח חמצ הדשה תינגרמ
.'תלכתה ןיע' היוניכב רתוי תרכומו הנשה
ידיצל ,לארשי ללוכ ,םלועב הצופנ איה
םיה תברקבו רכרוכ תולוח ,םיכרד

.הלש םילוחכה/םימותכה םינטקה תרתוכה ילעב תטלוב תינגרמה
מ"ס 40-ל עיגהל יושע ההבוג

םימודאה תרתוכה ילע לעב ןז ץופנ הפוריאב
יוניש םע ןכו םיירהוצה רחא רגסנו שמש רואל חתפנ חרפה
חלו ירירגסל ריואה גזמ 
טלסב םבלשל ןכו םילשובמ וא םייח ,םילעה תא לוכאל ןתינ
...(תוליער תרהזא ואר) דרתל המודב ,תוקרי 


לודיג יאנת
ןהילע ,תוילוח תועקרקב בטיה חתפתת הדשה תינגרמ
החל טעמ דע השבי תויהל הילע .תויבובקר טעמ ליכהל 
שמשל האלמ הפישח
םיקרח ידי-לע םירפומו םיינימ-וד םיחרפה
המצעב העירזמ תינגרמה .םיערזמ יובירה
ביבאב השעת העירזה
םירופיצ לע םיבוהא (דאמ םיבר םה) םיערזה


תיאופר תוליעפ
,(ינוי שדוחב ופטקנש ,םילעב רקיעב) ולוכ חמצב םישמתשמ
.רתוי הלודג העפשה ירטה חמצה ייוקישל .שבוימ וא ירט
ןינופאס הדשה תינגרמב

תינגרמה תונוכת
(Diaphoretic) העזה תדדועמ (Stimulant) הצירממ(Expectorant) תחייכמ
(Diuretic) תנתשמ

...ב תעייסמ איה
םוח תדרוה
םילערמ רוהיט
םדה רוזחמ תצרמה

...ב לופיטל תשמשמו
(Depression) ןואכיד
םייניע תולחמ
םוחב תוולמה תולחמ
(Phlegm) חיכ תסמה
(Mucous membranes) םיירירה םימורקב תויעב
(Urinary tract stones) ןתשה יכרדב םינבא
(Kidney inflammation) תוילכה תקלד

...ןכו
(Liver) דבכה דוקפיתב תוערפה
(Gall bladder) הרמה סיכ דוקפיתב תוערפה
הרגדופ / טואג


...ב לופיטל תינגרמה תשמשמ תיניסה האופרב 
הרגדופ / טואג
(Edema) תקצב
םיקרפמ יבאכ
םייכרב יבואכמ
(Leprosy) תערצ הילכ ינבא
םי ילכאממ הלערה
שחנ תשכה
בלכ תכישנו 
יופיר יישק םיעצפ
םיחופנ לוחט וא דבכ
הליפנה תלחמ


שומישו הנכה
הסימתו (תצלמומה ךרדה) הטילח
(םירגרג 60 דע 15) שבוימה חמצה תקבאמ תיפכ 1/2 ורשה
םויב םימעפ 4 ותש .םיחתור םימב 
(Dropsy) תמיימב לופיטל ,תשובחת/הייטר :ינוציח שומישב
(רוע ילולבת/תולבי) רוע תוישושבג תרסהלו 


האמבו יטמסוק חמצ תינגרמה השמש 16-ה האמב
רועה יוקינ םשל םישנ תפרצב התטילח השמש 17-ה
םירחא רוע ימגפו תוישושבגמ ותקלחהו

תולחמב לופיטל ,הפוקת התואב ,השמש איה הילגנאב
השמש שבד םע תינגרמה תטילח לש תבורעת .םייניע
הייארה רופישל ,םייניע תופיטתורהזא
.דבלב רצק ןמז ךשמ השעי הדשה תינגרמב שומישה
תוילכהו לוכיעה יכרדב תוקלד םורגל לולע ךשוממ שומיש 
דערו (Polyuria) רתי תנתשה םורגי רתי שומיש
חמצב עגממ רוע תקלד ןכתית
םימייוסמ םייח-ילעבל םיליער םיערזה
םירופיצלו םישבכל ליער חמצה

.