הנקה תטנרמ
Arrowroot/Araro
(Maranta arundinacea)

אשנתמה יתנש-בר חמצ איה הנקה תטנרמ
.םשג תורעיב לדגה ,רטמ 1.80 דע הבוגל
ותוא (23%) ןלימעה םשל רקיעב םילדגמ
תועקפמ םיצממש יבלחה לזונהמ םיקיפמ
.םייביסה שרושה ינק

.תינמדמדה לש ולאל םימודה תוריפו םינטק םינבל םיחרפ לעב חמצה
םיעיגמ םהשכ ,הנש ינב םיחמצ לש שרושה ינק תועקפב םישמתשמ
.רתויו מ"ס 30 ךרואל
ןכו הקיימ'ג ,הילרטסוא ,ודוה ,םיניפיליפב הנקה תטנרמ תא םילדגמ
.החרזמבו הקירפא םורדב

ןלימעה ישומיש
.ןיזמ ןוזמ
...ךשמהב תיאופר תוליעפ ואר .לקשמ תדרוה
תמלענ יוביעה תנוכת :הרעה .םינוש תואקשמו םיבטר לש םייוביע
.םמומיח םע  
.קוניתל קלט


לודיג יאנת
.חלו םח םילקא
.בטיה תוזקונמ תוינקלוו תועקרקו ףחס תועקרק
.'צ תולעמ 27 דע 25 תב הביבס תרוטרפמט
.מ"מ 1,800 דע 1,500 לש םירטממ
.םירצנמו שרושה ינק תקולח ידי-לע השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
(םעט רסח) ןלימע םיקיפמ םהמ שרושה ינק לש תועקפב םישמתשמ
הפסוהלו יל'גו גנידופ ומכ ,םינדעמ תנכהל ,םינוש םיפאמב שמשמה
תוטאיד לע הלקה םשל ודעונ רשא ,בלח ומכ ,םינוש תואקשמל
.םעט ינתונ םירמוח םהל ףיסוהל ןתינ .לקשמ תדרוהל

הנקה תטנרמ תועקפ לש םהיתונוכת
.לוכיעל לקו ןיזמ
.רועה ינפ לע ינוציח שומישב .לק םיבאכ ךכשמ
.לושליש דגנ לעופו הביקה תא עיגרמ
.ימינפ שומישב .ואנרובב (1).לער דגונ םסכ לעופ
.(Gangrene) הנרגנג/קמנ רצוע
.םיליער םיחמצמ הלערה דגונ שמשמ ירטה ץימה
.רוחשה שיבכעה לער ,םיברקע לער ,םילערומ םיציח דגנ (1)

.םינובלח לוטנו תומימחפמ ובורב בכרומ הנקה תטנרמ חמק
ףילחתכ החלצהב שמשמ אוה ןטולג ליכמ וניא אוהש ךכל תודוה
.תיתנוזת הניחבמ ול הוותשמ וניא ךא ,הטיחמ חמקל

...םיאבה םירקמב לופיטל תשמשמ הנקה תטנרמ
תונוש תוינורכ תולחמ ללגב ,לוכיעל הלק הנוזתב ךרוצ שי רשאכ
.קאילצ תלחמ ומכ ,לוכיעה תכרעמל תורושקה  
.הלימגה תפוקתב םא בלחל ףילחת

שרושה תועקפ בכרה

%ךרע
27
63
ןלימע
םימ
1.56
4.10
ןימובלא
ימוגו רכוס
1.23רפא