הנקה תטנרמ
Arrowroot/Araro
(Maranta arundinacea)

יתנש-בר חמצ איה הנקה תטנרמ
,רטמ 1.80 דע הבוגל אשנתמה
.םשג תורעיב לדגה
ןלימעה םשל רקיעב ותוא םילדגמ
לזונהמ םיקיפמ ותוא ,ובש (23%)
ינק תועקפמ םיצממש יבלחה
.םייביסה שרושה

הקיימ'ג ,הילרטסוא ,ודוה ,םיניפיליפב הנקה תטנרמ תא םילדגמ
.החרזמבו הקירפא םורדב ןכו

.תינמדמדה לש ולאל םימוד תוריפו םינטק םינבל םיחרפ חמצל
םהשכ ,הנש ינב םיחמצ לש שרושה ינק תועקפב םישמתשמ
.רתויו מ"ס 30 ךרואל םיעיגמ

ןלימעה ישומיש
.ןיזמ ןוזמ
.לקשמ תדרוה
.םינוש תואקשמו םיבטר לש םייוביע
.םמומיח םע תמלענ יוביעה תנוכת :הרעה  
.קוניתל קלט


לודיג יאנת
.חלו םח םילקא
.בטיה תוזקונמ תוינקלוו תועקרקו ףחס תועקרק
.'צ תולעמ 27 דע 25 תב הביבס תרוטרפמט
.מ"מ 1,800 דע 1,500 :עפשב םירטממ
.םירצנמו שרושה ינק תקולח ידי-לע השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
ןלימע םיקיפמ םהמ שרושה ינק לש תועקפב םישמתשמ
,םינדעמ תנכהל ,םינוש םיפאמב שמשמה (םעט רסח)
,בלח ומכ ,םינוש תואקשמל הפסוהלו יל'גו גנידופ ומכ
ןתינ .לקשמ תדרוהל תוטאיד לע הלקהל ודעונ רשא
.םעט ינתונ םירמוח םהל ףיסוהל

הנקה תטנרמ תועקפ לש ןהיתונוכת
.לוכיעל לקו ןיזמ
.רועה ינפ לע ינוציח שומישב .לק םיבאכ ךכשמ
.לושליש דגנ לעופו הביקה תא עיגרמ
.ואנרובב ,(1) לער דגונ םסכ ,ימינפ שומישב ,לעופ
.(Gangrene) הנרגנג/קמנ רצוע
.םיליער םיחמצמ הלערה דגונ שמשמ ירטה ץימה
שיבכעה לער ,םיברקע לער ,םילערומ םיציח דגנ (1) 
.רוחשה  

תומימחפמ ובור יושע הנקה תטנרמ (Flour) חמק
ןטולג ליכמ וניא אוהש ךכל תודוה .םינובלח לוטנו
הטיח חמקל חלצומ ףילחת שמשמ אוה (Gluten)
.תיתנוזת ול הוותשמ וניא ךא ,(Wheat Flour)

...םיאבה םירקמב לופיטל תשמשמ הנקה תטנרמ
תולחמ ללגב ,לוכיעל הלק הנוזתב ךרוצ שי רשאכ
ומכ ,לוכיעה תכרעמל תורושקה תונוש תוינורכ 
.קאילצ תלחמ 
.הלימגה תפוקתב םא בלחל ףילחת

שרושה תועקפ בכרה
 % ךרע
27
63
ןלימע
םימ
1.56
4.10
ןימובלא
ימוגו רכוס
1.23רפא

.