םילע עוסש ןרומ
Guelder Rose/Black haw
(Viburnum Opulus)

רישנ חיש אוה םילעה עוסש ןרומה
רשא ,יתנש-בר ,האנ (Deciduous)
.םירטמ 3 דע הבוגל אשנתמ

םיחרפה .ןפגה ילעל םימוד חישה ילע
,(Berry fruit) םיירגרג תוריפה .םינבל
תולוכשאב םינותנ םהו ריהב םודא םעבצ

תואקהו לושלש םורגל הלולע ירפהמ הלודג הכירצ :הרהזא

םודא עבצ רוצייל שמשמ רסובה ירפ
רוצייל שמשמ ,ותלשבה םע ריחשמ רשא ,ירפה
(Black ink) הרוחש ויד 
(Skewer) םידופיש רוצייל תשמשמ (Wood) הצעה


לודיג יאנת
יקלח לצ דע ,שמשל האלמ הפישח
בטיה תזקונמו החל ,הירופ טעמ עקרק
,תולד תועקרק ללוכ ,עקרקה יגוס לכל השעמל לגתסי ןרומה 
תומהוזמו תושבי 
(Stem cuttings) לועבג ירוחיי וא (Seeds) םיערזמ יובירה
(Hedge) האנ היח רדג שמשמ
םירופיצ לע בוהא רמה ירפה תיאופר תוליעפ
ןרומה חיש (Wood) הצעה תפילקב םישמתשמ

(Viburnine) ןינרוביו דיסוקולגה םניה הב םיירקיעה םיביכרמה
תונוכת לעב (Coumarin) ןיראמוק :(Scopoletin) ןיטלופוקסו
.(Uterus) םחרל תוקזח העגרה

.(Valerianic acid) תינאירלו הצמוחו ףרש ,ןינאט םג חישב שי

םילעה לש םעבצ יוניש ינפל ,ויתסב ףוסאל שי הפילקה תא
(Flowering) הצנהה ינפל ביבאב וא

ןרומה תפילק תונוכת
תותיווע תדגונ
תצווכמ
העיגרמ

הפילקהמ תיצמת
...תופורתב ביכרמ תשמשמ
(Nerve sedation) םיבצע תעגרהל
המתסאב לופיטל :(Anticonvulsant) תותיווע תודגונ
(Hysteria) הירטסיהו 
תדפצו (Convulsions) תותיווע ,םירירש תויוצווכתה
(Lockjaw
(Palpitation) תוצאומ בל תוקיפד

ןרומ הת
...תוקזח םחר תויוצווכתה ךוכישל שמשמ ןרומה תפילקמ הת
הלפה תנכס תעינמל :הדיל ינפל
הדיל רחאל

תוריפהו םילעה
...ב לופיטל םישמשמ
C ןימטיוב רוסחמ - (Scurvy) הנידפצ
םילושלישו תואקה םורגל לולע םהב שומישה :הרעה 

.