היוצמ תילוקרמ
Annual Mercury/Garden Mercury
Einjaehriges Bingelkraut תינמרג
(Mercurialis annua)

,ץופנ יתנש-דח חמצ איה תילוקרמ
חמצה .מ"ס 40 דע הבוגל אשנתמה
ורעבל השקש הטושל בשחנ
הז ללכב - ןוכיתה םיה ןגאב ,הפוריא יבחרב הצופנ תילוקרמה
,הילרטסואו (יאמל רבמצד ןיב תחרופ איה הב לארשיב
ריעבו עבטב ,תודבועמו תוממוש תועקרקב

ףירחה רמוחה .דרתל המודב ,םילעה תא לוכאלו לשבל ןתינ
!םיליער םייחה םילעה :הרהזא .םלושיב תעב סרהנ םהב
בוט שבי ןמשל רוקמ איה תילוקרמה

רשאכש ,יוור יתלב ןמש אוה (Drying oil) שבי ןמש
,ריואה םע עגמב ואובב ,הקיקד הבכש ונממ םיחרומ
.שימג רתונ ךא ,השקתמ ,שבייתמ אוה
וידו תוכל ,םיעבצ תיישעתב םישמשמ םישבי םינמש
הספדהל


לודיג יאנת
תיבובקרב הרישעו ,החל ,(הדבכ דע) תילוח עקרק
תיקלח תוחפל ,שמש
(תיבקנ וא תירכז החירפ אשונ) ינימ-דח אוה חמצ לכ
הבקנו רכז :םיחמצ ינש לדגל שי םיערז תלבק םשל
חורהו םיבובז ,םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
ויתסבו ביבאב ,םיערזמ אוה יובירה


תיאופר תוליעפ
םילעהמו לועבגהמ לטינה תילוקרמה ץימב םישמתשמ

,םינינופאס ,יתמורא ןמש םה ץימב םיליעפה םיביכרמה
םידיאולקלא ,םינינאט ,(Hetero flavones) םינובאלפ-ורטה
םיחלמו

...היוצמה תילוקרמה תונוכת
רועה תא העיגרמ
םיעצפ יופיר תזרזמ
תולביב לופיטל הליעומ
תלשלשמ
האקה תמרוג
תנתשמ


...תואבה היתונוכת תושמשמ ימינפ לופיטב
לשלשמ(Vomit) האקה תמירג


...ל תשמשמ איה תינוציח
םיעצפב לופיטתולביב לופיט


תיטפואמוהה האופרב
...ב לופיטל תילוקרמה תשמשמ
הרמ סיכ תויעב
(Gall bladder)
(Liver) דבכ תויעב
םזיטמואיר / ןורגיש
(Dropsy) תמיימ
לושליש


תורהזא
הליער איה-תילוקרמב שומישב ורהזיה
חמצה ינקבאל םייגרלאש םישנא םנשי
,םייעמו הביק תויעבמ םילבוסה לע רוסא חמצב שומישה
תיחופלש תויעב םע וא ןויריהב םישנו רוזחמב םישנ ,םירוחט 
םידליו תוקינימ ןתשה 
םייחה-ילעב תיברמל הליער תילוקרמה
(Hematuria) ןתשב םד תעפוה םורגל הלולע חמצה תכירצ

.