הקד-ליימ
Mile-a-minutet
(Polygonum perfoliatum)

,ערתשמ / ספטמ חמצ הקד-ליימ
,ןיס דע ודוהמ ,היסאב חמוצה
.ב"הראב ףאו םיניפיליפב ,ןפיב
ידיצלו םילחנ תודג ,תוציב ,רעי תוצקב ץופנו ער חמצ בשחנ אוה
הטמ םיטונה ,םיריעז םיסרקב םידייוצמ םילעהו לועבגה .םיכרד

.יתכתמ לוחכ םעבצו םיירגרג תוריפה .םינטקו םינבל חמצה יחרפ
םישלושמ םילעה

םילשובמ וא םייח ,םיערזה תאו םילעה תא לוכאל ןתינ
(ךשמהב הרהזא ואר) 


לודיג יאנת
הירופו החל ,הדבכ עקרק
יקלח לצ דע האלמ שמש
םיצפומה ,םיערזב רישע חמצה .םיערזמ השענ יובירה
רתוי םילודג םיקחרמלו םילמנ תרזעב הבורקה ותביבסב 
םיאנסו םירופיצ תועצמאב 
םיקרח ידי לע םירפומו םיינימ-וד םיחרפה
םיצעו םיחיש הסכמו ספטמ ,רהמ חתפתמ חמצה
ךילהת תלבגהו ,םיקוקז םה ול רואה תרתסה ךות 
ףוסבל םתדחכהו הזטניסוטופה 


תיאופר תוליעפ

הקד-ליימה (יקלח לכ) תונוכת
םוח דירומןתשמםד רהטמ


2005 יאמ
תמזגומ הייתש דגנ הפורת - הקד-ליימ
סטסו'צסמ Harvard-affiliated McLean Hospital-ב תונויסנ
המודב ,הקד-ליימב שומישהש וליג ,םייח-ילעבב ושענ ,ב"הרא
תואקשמל הקושת תיחפמ (Kudzu) וזדוקב השענש שומישל
(Binge drinking) םיפירח

,(Isoflavones) םינובאלפוזיא תובוכרתב ץוענ ךכל חתפמה
תא ךכ תותיחפמו חומה לע לוהוכלאה תעפשה תא תוזרזמה
הייתשה ךשמהב ךרוצה

תורהזא
(Photosensitivity) רואל תושיגר רתי םורגל לולע חמצה
ךכל םישיגרה ולאב 
,(Oxalic acid) תילסקוא הצמוח ליכהל לולע אוה
ףוגהמ םתוא תענומו םירחא םילרנימל תרשקנה 
תילסקואה הצמוחה תומכ תא םהב תיחפי םילעה לושיב 
םינבא ,הרגדופ ,םיקרפמ תקלד ,ןורגישמ םילבוסהש ץלמומ
חמצמ וכרצי אל (Hyperacidity) רתי תויצמוח וא תוילכב 
םבצמ תא רימחהל לולעש רבד ,הז 

.