רוזג הדיסח רוקמ
Stork's bill, common
Also: Redstem filaree-Filaree
(Erodium cicutarium)
ערתשמו ךומנ ,יתנש-דח ,יפרוח חמצ אוה רוזג הדיסח רוקמ
יושעו הערמ תומדאבו םיכרד ידיצל ,תוילוח תונוידב חמוצה
מ"ס 30 דע הבוגל אשנתהל

.לארשיב הז ללכב ,םלועה יבחרב ץופנ חמצה
םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה ,םיריעש םילועבגה
םיימעפ ,םיצונמ םילעה .לוגס דע דורו םעבצו (דחאכ
רזגה ילעל םימודו
.םילשובמ וא םייח םתוא םילכוא .םיניזמו םימיעט םיריעצה םילעה
,טלסל םילעה תא ףיסוהל ןתינ .החירפה ינפל םתוא םיפסוא
לושיב אלל לוכאל ןתינ םילועבגה תא .דועו קרמ ,'ץיוודנס

קורי עבצ תקפהל רוקמ הווהמ ,ולוכ חמצה
םישבכו רקב רקיעב ,םייח-ילעבל לכאמ שמשמ אוה
םירופיצו םילחוז ,םימסרכמל לכאמ םישמשמ םיערזהו חמצה


לודיג יאנת
תילרטינמ) עקרק יגוס ןווגמב חמצי רוזגה הדיסחה רוקמ
בטיה תזקונמו הרישע ,(דאמ תיסיסב דע 
תיקלח דע האלמ שמשל הפישח
תועובש 3 ךראת הטיבנה .ץיקה ףוס תארקל ,םיערזמ יובירה
תוישופיחו םירפרפ ,שבד ירובד ידיב תישענ הקבאהה
םילוביב הרחתמ רשא ,קיזמ חמצ בשחנ רוזג הדיסח רוקמ
יזיפה יוסיכבו ותוחכונ םצעב ןה ,וביבס םירחא םיחמצבו 
.םירחא םיחמצ תטיבנ ענומה ,ולש בחרנה 
תספסאל השק הרחתמ הווהמ חמצה 


תויאופר תונוכת
K ןימטיו םיליכמ םיערזה

רוזג הדיסח רוקמ תונוכת
בלח תשרפה דדועמ
העזה הברמ
ןתשמ
ולוכ חמצה .ץווכמ
ולוכ חמצה .םומיד רצוע
השיבח שמשמ

...ל שמשמ ולוכ חמצה
(Bleeding / Hemorrhage) םומיד תריצע

,תדלויב לופיטל רוזג הדיסח רוקמ שמשמ וקיסקמב
םוהיז תעינמו םומיד תתחפהל ,הדיל רחאל

,התל םילעהו שרושהמ ףכ תפסוה ידי-לע השענ םושייה
םויב םימעפ 3 םימגול םה ונממ

...םילעהו שרושה תליכא
הקינימב בלחה תבונת תא הריבגמ

...תפיטשל שמשמ חמצה
רועב םימוהיזםייח-ילעב לש תוכישנ

השיבח
...לע םושייל תשמשמ סועלה שרושב השיבח
רועב תוחירפםיעצפ


םילעה הת

...םילעה הת תמיגל
תנתשמהעזה תדדועמ


...ב לופיטל שמשמ התה
(Typhoid fever) ןטבה סופיט
םילזונ תריצא
(Water retention
הרגדופ / טואג
דבכ ישדוח רוזחמ
תוילכב העיגפ בקע דחוימב ,(Hematuria) ןתשב םד


רוזג הדיסח רוקמ טבמא
...ב לופיטל תשמשמ טבמאב םילעה תיירשה
םזיטמואיר / ןורגיש


הרהזא
תוילכב עוגפל לולע ןתשמכ רוזג הדיסח רוקמב שומישה

.