רירמ ןולמ
Bitter melon (Bitter gourd)
Karela/Ampalaya
(Momordica charantia)
חרזמב ,(סנוזמאב ומכ) ,םייפורט םירוזיאב חמוצ רירמה ןולמה
םייביראקה םייאה ,(םיניפיליפבו ןיסב רקיעב) היסאב ,הקירפא
ושומישל טרפ ,ןוזמ שמשמ אוה םש ,תימורדה הקירמא יבחרבו
יאופרה

תוכורא תורטוטפ םע םילע לעב ,קד ,יתנש ,ספטמ חיש והז

.וכרואל תוישושבג אלמו קלוצמ אוה .ךראומ ןופפלמכ ירפה תרוצ
הז בלשב .הלשבהה ןמזב בוהצ-םותכל ךפוה קוריה ועבצ
םימוח-םינבל םיערז לש הלודג תומכ וב הלגתמו ירפה עקבתמ

רירמ ךפוהש ,ןידע ץמצמח םעט קורי-בוהצה ירפל ,ףוסיאה ןמזב
ותלשבה םע

םיקרמ לוביתל םישמשמ םילעהו ירפה
תוקרי טלסלו התיבחל הפסוהל םישמשמ םילעה

פיט
ירפהמ וכתחנש תוסורפ לגלגל שי ,רירמה ומעט קוליסל
ונממ ץימה לכ יוצימל דע חלמב החימצ יאנת
ריואה גזמ תוממחתה םע ,םיערזמ השענ רמה ןולמה יוביר
דחאכ םייבקנו םיירכז םיחרפה
עובש ךות שחרתת הטיבנה
בטיה תזקונמו החל ,הרישע עקרקו שמשל האלמ הפישח
הקתעהלו הרקל דחוימב שיגר חמצה
עקרקב ירפה עגמ תא עונמל ידכ הילדהל קוקז רמה ןולמה


תיאופר תוליעפ
ויערזבו וירפב ,ולוכ רמה ןולמה חמצב םישמתשמ

םהיניב ,םיליעפ םירמוח לש לודג רחבמ ליכמ רירמה ןולמה
ןיטנראק - (Steroidal saponins) םיידיאורטס םינינופאס
,ןילוסניא ייומד (Peptides) םידיטפפ ,(Charantin)
ןימטפירטיסקורדיה-5 ,(Alkaloids) םידיאולקלא
לורטסלא ,(Citrulline) ןילורטיצ ,(5-Hydroxytryptamine)
םורכובאלפ ,(Cryptoxanthin) ןיטנסקותפירק ,(Elasterol)
תינורוטקלג הצמוח ,דירואולפ ,(Flavochrome)
...דועו ןפוקיל ,ןיאטול ,(Galacturonic acid)

C ןימטיובו A ןימטיוב רישע ירפה


,םינובלח 2 םיליכמ םילעהו ירפה ,םיערזהש וליג םירקחמ
,(Alpha & Beta-momorcharin) אטבו אפלא ןיראקרומומ
סדייאה סוריו תוליעפ תא םיבכעמה

הדבעמ יאנתב קר וכרענ םירקחמה יכ וייצל שירירמה ןולמה תונוכת
תינימ הקושת ררועמ
(Antidiabeteic) תרכוס דגונ
רכוס תתב לופיטל שמשמ
(Hypoglycemic) םדב 
לשלשמ
םיזג ךכשמ
לוכיעל עייסמ
םד-ץחל דירומ
םייעמ יעלות לטוק
יטויביטנא
ילאריו-יטנא
ליער/םילודיג בכעמ
(Cytotoxic) םיאתל 
תויצטומ ענומ
(Antimutagenic
ץווכמ
(Tonic) קזחמ
(Refrigerant) ררקמ
ןוצמיח דגונ

...ב לופיטל םישמשמ םילעהמ התו ירפה ץימ
ןילוסניאל תדוגנתה תא רפשמ רסובה ירפ ץימ .2 גוס תרכוס

לורטסלוכ לד טירפתב ירפה ץימ בולישש אצמ רקחמ
ךכל דחוימב ליעי


...ןכו

(Hepatitis) תימוהיז תבהצ / דבכה תקלד
םירחא םיליפטו םיעלות
(Measles) תבצח
(Fever) םוח
(Colic) ןטב יבאכ
םיעצפ
תוקלד


...ל רירמה ןולמה שמשמ ברעמה תוצראב
תעפש
(Psoriasis) סיזארוספ
(רסובה ירפ ץימ) תרכוס
(HIV) סדייא
תוננטצה

תא דירומ רירמה ןולמב שומישהש ואצמ םירקחמ
(Diabetes mellitus) םדב רכוסה תמר

ןונימו םושי
םויב םיימעפ דע םעפ לפס 1/2 .םילעהמ המח תיצמת
םויב םיימעפ ,רטיל-ילימ 3 דע 1 .(4:1) הסימת
םויב םרג 2 דע 1 .(תוסומכ וא תולולג) םילע תקבא

תורהזא
הימקילגופיהמ םילבוסה י"ע שומישל רסאנ רירמה ןולמה
(םדב רכוס תת) 
לושלישו ןטב יבאכ םורגל הלולע תרבגומ הכירצ
תמירגל ששחה בקע ,םידלי לע רוסא רירמה ןולמב שומישה
םהב הימקילגופיה 
םוח ,שאר-יבאכ םורגל הלולע םיערזה לש תמזגומ הכירצ
תמדרתו םיליער לשבה ירפהו םיערזה ,ירפה הטעמ

תוליער ינמיס
ןטב יבאכ
תוליחב
תואקה
םירירש תשלוח
שאר יבאכ
תרבגומ קור תשרפה
םינפה תמדאה
םיבחרומ םינושיא

.