הלנורפ / לכ-אפרמ
Self-heal/Heal-All
(Prunella vulgaris)

רשא דימע יתנש-בר חמצ אוה לכ-אפרמ
תומדאב חמוצה,מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמ
.םימ יוקמל ךומסבו תורעי ילושב ,הערמו רוב
.ב"הראבו ןפי ,היסא ,הפוריאב ץופנ חמצה

חמור ייומד םה .מ"ס 2.5-כ םילעה ךרוא
.םיננושמו 
םיחרופו תורוניצ ייומד םילוגס םיחרפה
.רבמטפסו יאמ םישדוחה ןיב 
,םיטלסב לכאמל םיבוט םיחרפהו םילעה
.םהש תומכ ,םילשובמו םילישבת ,םיקרמ 

איה ,ושתכנו ושבויש םילעמ וא וצצוקש םיירט םילעמ הרק הטילח
.תננערמו המיעט


לודיג יאנת
.הניגב לודיגל םיאתמה ,האנ חמצ אוה לכ-אפרמ
.החלו תילרטינ/תיסיסב עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.דחוימ לופיט לכב ךרוצ ןיא
ביבאב הקולחב וא םיערזמ ביבאב םדקומ השענ יובירה
.םירוחיימ םג תוברהל ןתינ .ויתסב וא 
.תוריהמב םיטשפתמה ,םירצק שרוש ינק תוחולש חמצל
.דרטמ תווהל לולע אוה הטילש אלל 
.םירפרפו םירובד ךשומ החירפה חוחינ


תיאופר תוליעפ
ןמזב םתוא ףוסאל שי .לכ-אפרמה יקלח לכב םישמתשמ
.םשביילו החירפה

,(Betulinic acid) תינילוטב הצמוח םה וב םיליעפה םיביכרמה
דיסורפיה,(Delphinidin) ןידיניפלד ,(D-Camphor) רופמק יד
,(Oleanolic-acid) תילונאלוא הצמוח ,ןגנמ ,(Hyperoside)
תילוסרוא הצמוח ,(Oleanolic-acid) תילונאלוא הצמוח
ןיטור ,(Rosmarinic acid) תינירמזור הצמוח ,(Ursolic-acid)
.םינינאטו (Rutin)

(Panacea) תויעב לש לודג ןווגימב לופיטל בוט לכ-אפרמ

לכ-אפרמ תונוכת
םיעלות לטוק
םוח דירומ
ץווכמ
ןתשמ
אטחמ
תותיווע דגונ
לושליש רצוע
םיזג ךכשמ

(הלילד הטילחב) ינוציח שומיש
...ב לופיטל ,םייניעל םילועמ הפיטש ימ תשמשמ איה
תימחלה תקלדןיעב הרועש

(הת תועצמאב) ימינפ שומיש
לושליש
(רוגריגב) ןורגו הפ יעצפ
בלהו דבכה קוזיח
םוח תדרוה
ןורג יבאכ
ימינפ םומיד

יללכ קוזיחל הת
רטיל 1/2-ל ,שבוימה וא ירטה חמצמהמ םרג 30 ופיסוה
.םיחתור םימ 
.הקשמה ןוניצ דע ,היירשהב וכישמה
.םעפ לכב לפס 1/2 תונב תונמב ותשו שבדב וקיתמה


תושדח

1993 טסוגוא
םיקדייחו םיגתמ לטוק לכ-אפרמ
יקדייח לש םתוברתה תא ענומ לכ-אפרמש אצמ רקחמ
,Bacillus typhi גתמ ,(Pseudomonas) סנומודבספ
ילוקרבוט הירטקבוקימו E. coli גתמ
(Mycobacterium tuberculi)

שומיש לכ-אפרמל אוצמל םיסנמ ,םישדח םירקחמ
.(HIV) סדייאה סוריובו םילודיגב המחלמב


2003 יאמ
ספרה לופיטל לכ-אפרמ
היטוקס-הבונ Dalhousie University, Halifax ירקוח
המצוע בר םרוג הווהמ לכ-אפרמ תיצמתמ םרקש וליג הדנק
,ןימה ירביא ספרהלו םירק םיעצפל יארחאה ספרהב לופיטל
ןינגיל-תמימחפ לש דחוימה הלועפה ןונגנמל תודוה תאז
ךרענ רקחמה .תיצמתב היוצמה (Lignin-carbohydrate)
.םירבכעבו םי-יריזחב

American Society of Microbiology
meeting in Washington

.