רומ
Myrrh
(Commiphora molmol)

.תידועסה ברעב ורוקמ .םירטמ 2 הבוגל אשנתמה ,ינחיר חיש רומה
.דועו ןוכיתה חרזמב ,הקירפאב ,םיירבדמ םירוזיאב חמוצ אוה

.םימשב תנכהו תרוטק ,תוימומ רומישל רומ שמיש םדק ימיב


תיאופר תוליעפ
,(Myrrhin) ןירימ יורקה ,בהבהצה םילועבגה ףרשב םישמתשמ
.ותושקתה םע םמדמא-םוח ךפוהה
.ףידנ ןמשו (Gum) ימוג ,ףרש םה רומב םיליעפה םירמוחה רקיע
יחלמ ,(Benzoates) םיטאוזנב ,(Sulphates) תורפוג םג וב שי
.דועו (Malates) טאלאמ
,(Myrrholic acid) תילורימ הצמוח ליכמו ךימס בהבהצה ןמשה
.(Sesquiterpenene) ןפרטיווקססו (Heerabolene) הנלוברה

םיגאפורקמ לש םתוליעפ ןברדמו םינוש םיקדייח לטוק ףרשה
.םינבל םד יאת לש גוס :(Macrophages)

רומה תונוכת
.ןורגבו הפב תויתקלד תומקר יופירל עייסמ :עיגרמו ץווכמ
.הביק יצימ/ןובאית דדועמ
.קזחמ
.חייכמ
.הפב ער חיר גיפמ

.יטפסיטנא רמוח
.יתקלד יטנא
.רוזחמה תא דדועמ
.םייעמב םיזג ךכשמ

...ב לופיטל רומ שמיש רבעב
.(1) (Syphilis) תבגע
.םינוש םימוהיז

.(Leprosy) תערצ
.(Herpes) ספרה

.שבדו הרבסוכ םע רומ ובברע (1)   

...ב לופיטל שמשמ ,לועבגהמ קפומה םודא-םוחה ףרשה
.ןורג יבאכ/תוננטצה
.(Catarrh) תיריר תלזנ
.(Cold sores) רוק יעצפ
.(Dysentery) הירטנזיד
.(Thrush) הפ תרטפ
.הדידנק תרטפ
.(Vaginal thrush) קיתרנ תרטפ
.ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי
.ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.סגה יעמה תקלד
.(Dyspepsia) לוכיע תוערפה
.םייעמב םיזג
.לושליש
.םירוחט

(2) .םייכינח תקלד
םיילגר תזזג
.(Athlete's foot)  
.(האניט) תזזג
.הפ יביכ
.לועישו טיכנורב
.המזקא
.רועב םיעיקב
.םיטמק
.המתסא
םייתירטפ םימוהיז
.(Fungal  inf.)  
תיפיגנ דבכ תקלד
.(Viral hepatitis)  
.רוזחמ רדעה

.'םייגופס' םייכינח קוזיחל בוט (2)   

תויעבב לופיטל רומה שמשמ תיניסה האופרב
.םיעצפבו םומיד

םושיו םינונימ
!הת רומהמ טולחל ןתינ אל
בוטרוק וניה (Commission E) הינמרגב ץלמומה ןונימה
תופיט 10 דע 5 רוגריג וא הפב הלוהמ יתלב הסימת  
.םויב םימעפ 3 ,םימ סוכב הסימתהמ (ל"מ 2 דע 1)  
.םויב םימעפ 3 ,םרג 1 רומ ףרש תוסומכב שמתשהל ןתינ
תא םשייל ןתינ ,(Athlete's foot) םיילגרה תזזגב לופיטל
.עצפה םוקמ לע תורישי רומה  

םייכינח תקלדב לופיטל הפ תפיטש ימ
תסימת ,(Menthol) לוטנמ ,הטנמ ןמש ,הוורמ ןמש ובברע
.היוורכ יערזו ןרופצ ןמש ,רומ תסימת ,האצניכא ,לימומק
.םילועמ הפ ימ הווהמה ,הטילח תבורעתהמ וניכה
.םויב םיימעפ הפה תא ופטש

תסימת ,הטנמ ןמש ,הוורמ ןמש הליכמה םייניש תחשמ
דחוימב ,איה םג תצלמומ רומ תסימתו האצניכא ,לימומק
.ולא הפ ימ בולישב

.יאוול תועפות לכ ןיא רומב שומישל

.לוגוג :ואר