היבלאס / תיאופר הוורמ
Sage, common

(Salvia officinalis)

-בר חיש איה תיאופרה הוורמה
ןגא תוצראב ורוקמש האנ יתנש
.ןוכיתה םיה

םמעטו םייתפיטק םילעה .מ"ס 70 דע הבוגל תאשנתמ הוורמה
תללוכ הוורמה תחפשמ .םילוגס-םילוחכ םיחרפה .רירמ טעמ
םילעה תרוצו םמעט ,םחוחינל םאתהב םינוכמה םיבר םינז
.(הפוסכ הוורמו תשלושמ הוורמ ,סננאה תוורמ)

החירפה ינפל ,היינשה הנשב ףוסאל שי םילעה תא

םישמשמ םה .קזח םיענ חוחינ םיציפמ תיאופרה הוורמה ילע
הוורמב שומישה .הניבגו רשב ילכאמ יולימלו םיטלס לוביתל 
.התל םעט ףסותכ חרזמה ימעב דחוימב לבוקמ 
ןמש ,ןירמזורה ןמש םע בטיה בלתשמ תיאופרה הוורמה ןמש
,(Hyssop) בוזא ןמש ,רדנבל ןמש ,(Rosewood) רוחש םסיס 
םימשב דחי םירצוי םלוכו םירחא רדה תוריפ ינמשו ןומיל ןמש 
.םירדהנ 
יחמצ לש תובורעתב םישמשמ םישבוימ תיאופר הוורמ ילע
.םיבייש-רטפאו םינובס ,םושיב 


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו השבי תיסיסב עקרק
האלמ שמש
תוברהל ןתינ .ביבאה םותמ העירזה .םיערזמ השענ יובירה
ךראת הטיבנה .הקולחבו הכרבהב ,םירוחיימ םג הוורמה תא 
.השולש-םייעובש 
.היינשה הנשב םיצעתמ םילועבגה
.שבד ירובד םיכשומ םיחרפה
בורכ יחמצ ןיב הוורמה תא ולדג
.םינוש םיקיזמ םהמ קיחרי רבדה ,רזגו 
ךומסב בטיה גשגשת הוורמה
...תיפותיש הייחמצ ואר .ןירמזורל 


תיאופר תוליעפ
םהמ ,םישבוימ וא םיירט ,תיאופרה הוורמה ילעב םישמתשמ
םישביה םילעהמ םיצממ ותוא ,(Oil) ןמשו (Tea) הת םיניכמ

ריוואל םוטא תיכוכז ילכב קיזחהל הוורמה ילע תא

תיאופרה הוורמה תונוכת
םייעמה תלועפ תא הרידסמ
תאטחמ
םוח הדירומ
םד ץחל רתי הדירומ

...לע הליקמ תיאופרה הוורמה
רתי תעזה
ןורג באכ / תוננטצה
םיזג ללגב ןטב יבאכ
םא בלח תליזנ
(1) רבעמה ליג תועפות
םישקשקמ רטפיהל רוזעת הוורמ התב רעישה תפיטש

העזה רקיעב (1) 


הוורמה ןמש
.םיזוחא 2.5 דע 1 זוכירב ףידנ ןמש שי תיאופרה הוורמה ילעב
ןמיצוא ,(Thujone) ןו'גות םניה ןמשב םיליעפה םירמוחה
רופמק ,(Limonene) ןנומיל ,(Cineole) לואניצ ,(Ocimene)
תוצמוחו םינוש םינפרט ,(Borneol) לואנרוב (Camphor)
.(Phenolic acids) תוילונפ
ןווגמ םילטוקה םיטנדיסקוא-יטנא םה ןמשב םיביכרמ רפסמ
.םיקדייח

תיאופר הוורמה ילעמ הת
העש עבר ךשמל וסכו םימח םימב תיאופר הוורמ ילע ולבט

םינונימ
םויב םילפס 3 :הת
םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 4 :תיצמת

...לע לקמ הוורמ התב רוגריג
(Glossitis) ןושלה תקלד
(Uvulitis) לבנעה תקלד
(Pharyngitis) עולה תקלד
הפ יעצפ
(Stomatitis) הפה תקלד
םייכינחה תקלד

תורהזא
רוסא תיאופרה הוורמב שומישה ,בלח שביל התנוכת ללגב
תוקינימ לעו ןויריהב םישנ לע 
םילבוסב תותיווע ררועל לולע תיאופרה הוורמה ילעב ןו'גותה
(Epilepsy) היספליפא/הליפנה תלחממ 

...תושדח - תיאופר הוורמ ואר

.