קותמ םרוימ
Sweet Marjoram
(Origanum Majorana)

ךיישה .יתנש-בר חיש אוה םרוימה
לעב ךא ,ול המודו ונגרוא תחפשמל
.רתוי םינדועמ חוחינו םקרמ
.מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמ חמצה
.הפיטק יומדו םילגלגס םילעה
.םידורו םיחרפה

חבטמב םישומיש
םיטלסל םיאתמ אוה .דחוימ חוחינ לעב ןילבת אוה םרוימה
,םיגדו רשב-ילכאמ ,תוציפ ,תודיטשפ ,(םיציב טלס דחוימב) 
םיבטרו םיקרמ ,ףועל יולימ ,תוניבג ,ילצ 
(Oil) ןמשל םרוימה תא ופיסוה
ןמזב םרוימ טעמ ופיסוה ,םחל לש וחוחינו ומעט תרשעהל
קצבה תשיל 
ונגרוא טעמו תינרוק תב ,םוש ,הנפד ,ןחיר םע םרוימ בוליש
דחוימ ךפונ םיבר םילכאמל ףיסוי 
םילעה תא ףוטקל שי ,דחוימב םירישע חוחינו םעט תלבקל
החירפה ינצינ תעפוה םע 
םישבוימ םילעב ושמתשה ,רתוי םינידע חוחינו םעט תלבקל
םתוא רומשלו לצומו שבי ,םח םוקמב שבייל שי םילעה תא
ךושח םוקמב ,םיטא ילכב ךכ-רחא 
דיתעב שומישל םיירט םילע איפקהל ןתינ
אפרמ יחמצ הת תובורעתב םישמשמ םישבוימ םרוימ ילע
תואקשמלו םיקתממל םתוא םיפיסומ .םיענ חוחינ םיערזל

םירחא םישומיש
םיטיהר תקרבהל שמשמ םרוימ ילע ץימ
ידימת יונ חמצ שמשמ ,החירפה ןמזב שבויש םרוימ
,םימשב תבורעתב שמשמ אוה .רכשמ חוחינ םרוימ ןמשל
רעישל םירישכתו םינובס 
םיקרח םיחודו םיאטחמ םרוימ ילע


לודיג יאנת
שביו םח םילקא
.בטיה תזקונמו היירופ ,(תיריג הפידע) עקרק יוגוס ןווגמ
יקלח לצ דע האלמ שמש
םייעובשכ םיטבונ םיערזה .םירוחייו הקולח ,םיערזמ יובירה
םתעירז רחאל  
לעמ ותוא םוטקל שי בוט לובי תלבקלו חמצה יוביעל
וסיסבמ הינשה םילעה תופעתסהל  
(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
שבד ירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
ןמשה תלוכת תא וב לידגי םרוימ תברקב םידפרס לודיג
...תיפותיש היחמצ ואר  


תיאופר תוליעפ
יטמוראה ןמשבו (םישבוימ וא םיירט) םרוימה ילעב םישמתשמ
.םידאב קוקיז ךות םיחרפהמו םילעהמ םיקיפמש (0.4% דע)
.החירפה תליחת םע ףוסאל שי םילעה תא

םרוימה תונוכת
הרמ יצימ תרשפה דדועמ
רוזחמה תא דדועמ
לוכיעל עייסמ
(1) היפרתמוראב שמשמ
ןותמ ץירממו ררועמ
יטפסיטנא/אטחמ
תותויווע דגונ
חייכמ
םייעמב םיזג ךכשמ
העזה דדועמ

...ב לופיטל שמשמ (םישבוימ/םיירט) םילעהמ הת
רוזחמ םדק תויוצווכתה
רוזחמ יבאכ
תולק לוכיע תוערפה
(1) לועיש
תא תותשל שי .םי תלחמ
טיישה ינפל התה  
ישפנ חתמ
(Anxiety) תודרח
שאר יבאכ
הניש תויעב
תוננטצה
המתסא

(1) ...ב ינוציח לופיטל שמשמ יטמוראה ןמשה
םיקרפמ תוחישק
>םיעקנ
םירירש יבאכ
תורובח
תונופמיסב תויעב
ןורגיש יבאכ

העוגרו הבוט הניש הרשת תירכב םרוימ ילע תנמטה

עיגרמ טבמאל אפרמ יחמצ תבורעת

(םישבוימ) םירמוחה
םרוימ ילע לפס 1/4
ענענ תופכ 2
רדנבל תופכ 2

תוארוה
םיחמצה תא ובברע
ךשמל םיחתור םימ לפסל תבורעתה תא ופיסוה
ררקתהל וחינהו תוקד 20  
טבמאל לבקתהש לזונה תא ופיסוהינחיר טבמאל תשמשמ םרוימ ילע תטילח
(Hair conditioner) רעיש בציימכו עיגרמו

הרהזא
תורה םישנ לע שומישל רוסא םרוימה

.