...הלילה רנ ואר
 
2003 לירפא
סגה יעמה לש תיביכ תקלד לע םיגד ןמשו הלילה רנ ןמש תעפשה
םילבוסה םילפוטמ 43 ופתתשה ובו םישדוח 6 ךשמנש רקובמ רקחמ
הלילה רנ ןמש לש םתעפשה תא קדב סגה יעמה לש תיביכ תקלדמ
.הלחמה לע םיגד ןמש לשו

תא תיתועמשמ רפיש הלילה רנ ןמשב לופיטה יכ םיחוודמ םירקוחה
םישדוח 3 ךשמב הכשמנש העפשה ,האוצה (Consistency) תודיחא
לע ,תואיציה תורידת לע עיפשה אל לופיטה .לופיטה תקספה רחאל
.הלחמה תורמחה לעו ילטקרה םומידה
>.תויבויח תויאופר תועפשה לכ ויה אל םיגדה ןמש תועצמאב לופיטל

PubMed


2005 רבמבונ
ןטרס םרוגה ןג תומלוב הלילה רנמ ןמוש תוצמוח
םינמש המכו (Gamma-Linolenic Acid/GLA) תינלוניל אמג הצמוח
Her-2/neu ןטרסה ןג תלועפ תא םימלוב הלילה רנב םייוצמה םירחא
.דשה ןטרס ירקממ 30%-ל יארחא רשא

יאתב לופיטש וליג ב"הרא וגאקיש Northwestern University ירקוח
ןטרסה יאת תבוגת תא לידגמ תינלוניל אמג הצמוח תרזעב דשה ןטרס
תלבוקמה הפורת ,(Herceptin) ןיטפצרה הפורתה תועצמאב לופיטל
דשה ןטרס לש יביסרגא לודיגב רבודמ .40 יפ דע ,הז הרקמב
.םישולק ונממ המלחהה ייוכיסש (Her-2/Neu-Positive Tumor)

Journal of the National Cancer Institute


2013 לירפא
המזקא דגנ םיליעומ םניא 'זארוב ןמשו הלילה רנ ןמש
ב"הרא 'תולוד University of Minnesota Medical School ירקוח
ןמש תעפשה תא ונחבש םהמ 27 ורתיא םימדוק םירקחמ ורקס רשא
הלילה רנ ןמשב יכ הנקסמל ועיגה המזקא לע 'זארוב ןמשו הלילה רנ
רוע תקלדב לופיטב רבודמ רשאכ הטעומ תלעות הנשי 'זארוב ןמשבו
.(המד) ובצלפל האוושהב ,(Atopic Eczema) המזקא איה ,תיפוטא

Cochrane Database of Systematic Reviews