ינאידניאה תותה ץע / ינונ
Noni/Indian mulberry
(Morinda citrifolia/officinalis)

דע הבוגל אשנתהל יושע ינונה ץע
.היזנילופ ייאב ץעה רוקמ .םירטמ 7
הילרטסואב ןכו י'גיפ ,יטיהט ,יאווה ייאב ץופנ אוה םויכ

לשובמ וא יח ,לשב אוהשכ ינונה ירפ לוכאל ןתינ
C ןימטיוב רישעה ץימ םיניכמ ירפהמ
םייולק םהשכ םילכוא םיערזה תא
ריהב בוהצ עבצ תנכהל שמשמ ינונה שרושה


לודיג יאנת
םייעלס םיפוח ךרואלו םילצומ תורעיב ץופנ ינונה ץע
תילוח וא תינקלוו עקרק
תרוצב יאנתבו ותוחולמ תועקרקב דימע ץעה
םישדוח 18 רחאל תולשבל עיגמ אוה
הנשה לכ ךרואל ,שדוחב ירפ ג"ק 8 דע בינמ אוה
םיענ וניא וחירו רמ ומעט .ןבל לשבה ירפה לש ועבצ
>ירפה תא םילכואה םיפלטע תרזעב ,םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
.שרושבו ץעה תפילקב ,םיחרפב ,םילעב ,ירפב םישמתשמ
וב שיו C ןימטיובו ןובלחב ,םיביסב ,תומימחפב רישע ירפה
ןרתנו ןדיס ,ןגלשא ,לזרב ,B3 ןימטיו טעמ

םידירכסילופ (Oligosaccharides) םידירכסוגילוא ירפב שי ןכ
ןיטלופוקס ,(Glycosides) םידיסוקילג ,(Polysaccharides)
לתנקנמד ,(Beta-sitosterol) לורטסיס-אטב ,(Scopoletin)
םינוש םידיאולקאו (Damnacanthal)

.ןינורסקורפו ןינורסק אוה וב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
תיעדמ ססוב םרט םהיבגל עדימה :הרעה

(Xeronine) ןינורסק
תידיאולקלא תבוכרת איה (Xeronine) ןינורסק
,ףוגה יאת לכב הייוצמו סגה יעמב תרצוימה
תוריעז תויומכב ,םיאירבהו םייחה

םיזנאב בושחהו ירקיעה ביכרמה אוה ןינורסק
תכרעמל בושח אוה .(Bromelain) ןילמורב
סננאב עפשב יוצמו לוכיעה

ינונב יוצמ (Proxeronine) ןינורסקורפ םיזנאה
זנורסקורפ םיזנאה תרזעב ךפוהו עפשב
ףוגב ,ינונב אוה םג יוצמה ,(Proxeronase)
ןינורסקל...ל אוה םינושה ינונה יביכרמב שומישה רקיע
רוע תויעב
המישנ יישק
םייכינח תויעב
קוזיח
םוח תדרוה
םייניע תויעב


ותוא םיחינמ ,רסובה ירפ תא םיפטוק היזנילופ ידילי
ותוא םישתוכ לישבהש רחאלו הרישי שמשב תנצנצב
הרובשה םצעה םוקמ לע םירזפמו חלמ תפסותב

חותפ רבש לש הרקמב דחוימב ליעוהל רומא הז רבד
רועה ךרד תעקוב םצעהשכ :(Compound fracture)

,ותחתרה רחאל ,תבורעתה ץימ תא םימשיימ םה םיתיעל
רשאכ ,תטלחומ החונמב השענ רבדה .עגפה םוקמ לע
העיגרב ףוגה

הלגומ זוקינל ,השיבחל םתוא שמשמ לשבה ירפה רשב
םיניכמש הז וא ירטה ץימה םג .תורובחמו םהוזמ עצפמ
םיקקוזמ םימב םיבברעמ התואש הקבאמ...ב לופיטל רקיעב שמשמ ינונה
תוריצע
(Bruises) תורובח
ןוסיחה תכרעמב תויעב
םיבצעה תכרעמב תויעב
(Nervous system problems


...ב לופיטלו 
ןתש ןתמב ישוק
(Difficulty urinating
שאר יבאכ ללוכ ,םיבאכ
םיקרפמ תקלד ללוכ ,תוקלד
רוזחמ יבאכ


הרהזא
תוסחוימה תונוכתל עגונב הרהזאב אצי ב"הראב FDA-ה
רסח עדימ ללגב ,ינונל 

.