םילותחה תיפנ
Catnip
(Nepeta cataria)

יתנש-בר חמצ םילותחה תיפנ
.םינז 250-כ ול ,הטנמה תחפשממ

.רטמ 1 דע הבוגל אשנתמ חמצה
םימתכ םיעורזו םינבל םיחרפה
,בל ייומד םילעה .םידורוו םילוגס
םכרוא .לק ינומיל חוחינ םיננושמ
.מ"ס 8 דע 5 ילעבו

,הפוריאב םילותחה תיפנ רוקמ
.לבת יבחרב טשפתה אוה םשמ

םילותח לע הבוהא םילותחה תיפנ
,םילודג םילותחה תחפשמ הז ללכב)
םיבהוא רשא (םירמנו תוירא ומכ
ףשפתשהלו ותוא סועללו חירהל
.וילע לגלגתהלו


Iowa State University-ב םידקמ רקחמ
ררחתשמה ,ףידנה ןמשהש הליג ב"הרא
(םישותיללוכ) םיקרח החוד ,םילעה ןמ
.םילותחה תוורפמ םינוש םיקיזמו

ןוזמב םילותח תיפנ
ןוויגל םישמשמ םיריעצה םירצנהו םישבוימה/םיירטה םילעה
ףיסוהל ןתינ .םינוש םילישבתו םיקרמ ,םיבטר לש םמעט
.םילכאמ טושיקל םישמשמ םיחרפה .טלסל םילעהמ ץוצמק

דיימ ,החירפה ינפל ,ץיק םוי רקובב ףוסאל שי םילעה תא
,רהמ רתויש המכ םשביל שי .םהמ לטה תודאתה רחאל
.הרישי שמש תנירק תחת אל ךא

.ריהב בוהצ עבצ רוצייב םישמשמ םילותחה תיפנ יחרפ
.תופורתו םימשב תיישעתב שמשמה ןומיל ןמש שי םילעב
.םושיב תויקשב םישמשמ םישבוימה םילעה
.םישותי החוד םילותחה תיפנ ןמש


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תילוח עקרק דחוימב .תושבי תועקרק ןווגמ
.תיבובקרב תרשעומו תיסיסב טעמ תויהל הילע 
.יקלח לצ דע האלמ שמש
הכרבה ,םישרוש תקולחב ,םיערזמ ,ץיקב וא ביבאב יובירה
.םיכר םירוחיימ וא 
.םירובדו םירפרפ ךשומ (שבוימה םג) חמצה
.הניגב האנ םוחית חמצ שמשמ םילותחה תיפנ
םיחמצו םידרו ןיב ובלשל ץלמומ .תומינכ החוד חמצה
...תיפותיש הייחמצ ואר .םהמ םילבוסה 


תיאופר תוליעפ
םישבוימה םילעה .םיחרפבו םילותחה תיפנ ילעב םישמתשמ
.םיירטה םילעהמ תוחפ טעמ םיליעי

,(Carvacrol) לורקברק םה םילותחה תיפנב םיליעפה םיביכרמה
,(Nepetol) לוטפנ ,(Beta-caryophyllene) ןליפוירק-התב
,(Citronella) הלנורטיצ ,(Geraniol) לוינרג ,(Thymol) לומית
ןוטקלטפנ ,(Valeric acid) תירלאו הצמוח ,(Nerol) לורנ
.םינינאטו (Nepetalactone)

,A ןימטיו ,םורכ ,ןגנמ ,ןגלשא ,םוינלס ,לזרב שי םילותחה תיפנב
.דועו C ןימטיו

םילותחה תיפנ תונוכת
תנתשמ
העזה תדדועמ
תצווכמ
םיזג תככשמ
(הלק) העיגרמ


...ב לופיטל שמשמ - ויחרפו םילותחה תיפנ ילעמ הת
ןטב יבאכ
םייעמב םיזג
(העינמ) תותיווע
רוזחמ רדעה
םיקוהיש
תלעש
םוחו תוננטצה
הניש תוערפה
שאר יבאכ
לושליש

תוננטצהב לופיטל - המח הטילח
...םע םילותחה תיפנ תא ובלשהעיגר תארשהל הת
םירמוח

.םילותחה תיפנ ילע תיפכ 1/2
.לימומק יחרפ
.תינועש ילע
.תיאופר הסילמ ילע
.ענענ/הטנמ ילע תיפכ 1/4
.םימ ילפס 2

תוארוה
.החיתרל ואיבהו ובברע
.תוקד 15 וניתמהו שאהמ וריסה
.ותשו וננס...ב לופיטל תשמשמ - םילותחה תיפנ ילעמ הסימת
תינורגיש םיקרפמ תקלד


...ב לופיטל תשמשמ - םילותחה תיפנ ילעמ החשמ
םירוחט


...לע הליקמ - םילעה תסיעל
תונבצעו חתמ
םיטויס
שאר באכ
םוחו תוננטצה


...לש ויופיר זרזי םהב ףושפיש - םיירטה םילעה
ירט עצפ


םינונימ
.קוזיחל :הרק הטילח
.םויב םילפס 2 דע 1 ,םוחב לופיטל :המח הטילח

תורהזא
...םילותחה תיפנב שומישה

,םיינורכ םילוחו םישישק ,םירענו םידליל ץלמומ וניא
.תוקינמו (הלפה םרגיהל הלולע) ןוירהב םישנ 
.העגרה תופורת תלועפ לע עיפשהל לולע
.ןתש ןתמ ריבגהל לולע
.ןטב יבאכ םורגל לולע

.