...קלס ואר

2008 ראורבפ
(1) םד-ץחל דירומ קלס ץימ
...תמיגל


2009 טסוגוא
ינפוג לבס חכ לידגמ קלס ץימ
לבסה חכ תא רפשל יושע ,וב םיטאראטינה תלוכתל תודוה ,קלס ץימ
.16% דע ,רתוי ךשוממ ןמז תינפוג תוליעפ עצבל םישנאל רשפאלו
ץימב םיטארטינה הינטירב University of Exeter-מ םירקוחה ירבדל
יעצמא םושש וזכ הדימב ןצמחה תכירצ תא תיחפהל םייושע קלסה
.תושעל לגוסמ וניא רחא
הז רבד יושע ,םיטלתא קיפהל םייושע התוא ,ךכמ תלעותה לע ףסונב
,תוירלוקסו-וידרק תולחממ םילבוסה ולאלו םישישק םישנאל ליעוהל
.תוילובטמ תולחממו המישנה תכרעמב תולחמ

קלס ץימ ל"מ 500 וכרצ רשא 38 דע 18 ינב םירבג 8 ופתתשה רקחמב
רשוכ ינפואב תוקידב תרדס ורבע םה ןכמ רחאלו ,םימי 6 ךשמב ,םויב
(המד) ובצלפל האוושהב ,שווידה ןמז ךשמ תא לידגהל ןתינ יכ וארהש
.קחרמ ותוא רובעל ידכ 2%-ב ןמזה תא רצקל ןכו

Journal of Applied Physiology


2010 ילוי
(2) םד-ץחל דירומ קלס ץימ
יד יכ םיחוודמ הינטירב Queen Mary University of London ירקוח
םדה-ץחל תא דירוהל ידכ קלס ץימ לש (ק"מס 250) הנטק סוכ תייתשב
.תושוע םיטארטינ תולולגש יפכ הזל המוד רועישב
ץימ סוכ תעפשה יכ ררבתה ,םיאירב םיבדנתמ ופתתשה וב ,רקחמב
(הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה-ץחל .םיטארטינ ג"מ 1,488-ל ךרע תווש
.(mmHg) תיפסכ מ"מ 5.4-ב דרי

Hypertension


2010 רבמבונ
היצנמיד דגנ לעופו שישקה חומל בוט קלס ץימ
Translational Science Center at Wake Forest University ירקוח
וב ההובגה םיטארטינה תלוכתל תודוה ,קלס ץימ יכ םיחוודמ ב"הרא
,ףוגב םד-ילכ תחיתפל רזוע ,םיטירטינל הפב םיקדייח ידי-לע תרמומה
.היצנמיד דגנ לועפל יושעו םישישק לש םחומל םדה-תמירז תא ריבגמ

ולביקש הלעמו 70 ינב םישישק 14 קלח ולטנ ,םימי 4 ךשמנש ,רקחמב
יכ הלגתה MRI רישכמ תקירסב .קלס ץימ ל"מ 450-כ רקובה תחוראל
ןבלה רמוחה לא םדה-תמירז הלדג םיטארטינ תריתע החורא רחאל
תיחומ תונוונתהל רושקה רוזיא ,ולש תוימדקה תונואב יוצמה חומב
.תורחא תויביטנגוק תויעבו היצנמידב תמייתסמה

Nitric Oxide: Biology and Chemistry


2010 רבמצד
ינפוג לבס חכ םילידגמ קלס ץימ
תוינפוגה ויתעפשה תא ונחבש הינטירב University of Exeter ירקוח
םיינפוג םיעוציב תרפשמ םימי 6 ךשמב ותכירצ יכ וליג ,קלסה ץימ לש
.ץמאמב בלה לש ודוקפית תאו םיללוכ
,םיטארטינ ריתע ונייהד ,ליגר קלס ץימ תעפשה ןיב וושיה םירקוחה
תלוביק םהב םיינפוג םינותנ רפסמ לע ,םיטארטינב לדה קלס ץימל
(Mitochondrial Oxidative Capacity) תילאירדנוכוטימ תינוצמיח
,םד-ץחלו ןצמח תכירצב םירירשה לש םתוליעי תדימ תא הארמה
.(Treadmill) ילמשח ןוכילהב שומיש ידכ ךות

םדה-ץחל תא דירומ םיטארטינב ריתע רשא ליגר קלס ץימ יכ ררבתה
הכילה ןמזב ןצמחה תכירצ תא םצמצמו (הובגה ךרעה) ילוטסיסה
הריבשה תדוקנל דע ןמזהו תצמואמ הצירו הנותמ הציר ,(ןוכילה לע)
.15%-ב ךראתה תצמואמ הצירב

Journal of Applied Physiology


2011 ראורבפ
םיינפוג םיעוציב םירפשמ םיטארטינ
...תכירצ


2011 יאמ
בלה תואירב רופישל ררזוע ירגרגו קלס תבורעת
...ירקוח


2011 ינוי
םיטנדיסקוא-יטנאל חונ רוקמ - קלס הקשמ
תמיגל הינטירב Oxford Brookes University ירקוח לש םהירבדל
המר תכירצל חונו בוט יתנוזת רוקמ הווהמ קלס ץימ (ל"מ 70) תיסוכ
.ההובג םיטנדיסקוא-יטנא תלוכתל םימרותה םילונפילופ לש ההובג

Journal of Functional Foods


2011 ילוי
םיינפוא יבכור לש םיעוציב רפשמ קלס ץימ
קלס ץימ סוכ תייתש יכ וליג הינטירב University of Exeter ירקוח
יבכור לש םנמזמ ,תוינש רפסמב אטבתמה ,רקי ןמז םצמצל היושע
ךכל םרוגה קלסה ץימב ירקיעה ליעפה ביכרמה םהירבדל .םיינפוא
...םה ,תואבה םיכרדה 2-ב םילעופה (Nitrates) םיטארטינה םה
םירשפאמו (םדה-ץחל תא ךכב םידירומו) םדה-ילכ תא םיביחרמ .1
.רתוי הלודג םד תמירז  
.רירשה תמקר הקוקז הל ןצמחה תומכ תא םיניטקמ .2

Medicine and Science in Sports and Exercise


2012 סרמ
(3) םד-ץחל דירומ קלס ץימ
םדה-ץחל תא דירוהל םייושע קלסב רשעומ םחל וא קלס ץימ תכירצ
רחאל תועש שולש .קלסב (Nitrates) םיטארטינה תלוכתל תודוה
תיפסכ מ"מ 13-ב ילוטסיסה םדה-ץחל דרי קלס ץימ םרג 100 תייתש
.תיפסכ מ"מ 16.6-ב ילוטסאידה םדה-ץחלו
הלודג הכירצ יכ םיחוודמ הינטירב University of Reading ירקוח
הלעפ קלסב רשעומ םחל תכירצו םדה-ץחל תא רתוי הדירוה רתוי
.המוד ןפואב

British Journal of Nutrition


2012 רבמצד
םיאירב םירגובמב םדה-ץחלל בוט קלס ץימ
הילרטסוא ןרובלמ Diabetes Institute & Baker IDI Heart-ב רקחמ
םירגובמב םד-ץחל דירוהל היושע קלס ץימ לש תימוי סוכש חוודמ
תיפסכ מ"מ 5 תדירי התפצנ ץימה תייתש רחאל תועש שש .םיאירב
.ובצלפל האוושהב ,ילוטסיסה םדה-ץחלב

Nutrition Journal


2013 לירפא
(4) םד-ץחל דירומ קלס ץימ
וב ,הינטירב Barts and the London Medical School-ב רקחמ
תייתשב תיאופר תלעות אצמ ,םד-ץחל תימ ולבסש שיא 15 ופתתשה
(Nitrates) םיטארטינה יכ םיריבסמ םירקוחה .םוי ידמ קלס ץימ סוב
ןקנחה תצומחתל םיכפוהה (Nitrites) םיטירטינל ףוגב םיכפוה ץימב
.םדה תמירז תא ךכב תרפשמו םדה-ילכ תא הביחרמה
תדיריב האטבתה קלס ץימ ל"מ 250 תייתש יכ םיחוודמ םירקוחה
.ןכמ רחאל תועשה 24 ךשמב ,עצוממב תיפסכ מ"מ 10-ב םדה-ץחל

Hypertension


2013 רבמבונ
םיינפוג םיעוציב רפשמ קלס ץימ
תייתש יכ אצמ הנש 20 עצוממ ליג תונב םישנ 11 ופתתשה וב רקחמ
(Running Time Trial) ןועשה דגנ ץורימ ינפלש םימיה 4-ב קלס ץימ
.הצירה תאצות תא תרפשמ
תייתש הינטירב Sheffield Hallam University-ב םירקוחה ירבדל
מ"ק 5 תציר תאצות תא הרפיש קר אל םוי ידמ קלס ץימ ל"מ 140
.ילוטסיסה םדה-ץחל תא םג אלא ,2.4%-ב

British Journal of Sports Medicine