קלס
Beets
(Beta vulgaris)

.הבועמה ושרושו וילע רובע םילדגמ קלסה תא
שי .תוקרי טלסב םישמשמו רתויב םיניזמ םילעה
.םפוסיא רחאל רשפאה לככ רהמ םהב שמתשהל
.תולקל וא תופאל ,לשבל ,תודאל ןתינ קלסה שרוש תא

שומישל םיפיט
.םילעה םעט תא רפשי חלמ-ימב רצק לושיב
,םילעה תא ריסהל ןיא קלסה לש םייתנוזתה ויכרע לע הרימשל
.ולושיב ינפל ותוא ףלקל וא ךותחל  


לודיג יאנת
.תיבובקרב הרישעו תילוח עקרק
.האלמ שמש
.םיספו תועבט חמצה חתפי םינתשמ הרוטרפמט וא תוחלב
טרוק ילרנימו ןורובב םיינייפוא םירוסחמ ענמי פלק תצאב ןושיד
.המחשה םימרוגה ,םירחא  
ןקנח רתי .ןקנח טעמו (טפסופ-רפוס ומכ) בר ןחרזל קוקז קלסה
הווהמה שרושה ןובשח לע הוולע תוחתפתהל םורגי ןחרז ינפ לע  
.קלסב רתויב בושחה קלחה תא  
.םיחמצה ביבס הבבג םשייל שי העובק תוחל לע הרימשל
.םיטוש םיבשע דצמ תורחת לבוס וניא חמצה
בקע .םייעובשכ תכרוא הטיבנה .עקרקב תורישי ,ויתסב העירזה
תוגורעב ולדגל גוהנ קלסה לודיגל שורדה יסחיה ברה קמועה  
.תוהבגומ  
.םישדוח 4 דע 3 ךות לבקתי לוביה


תיאופר תוליעפ
,תומימחפ ,תשוחנ ,לזרב ,דוי ,תירפוג ,ןדיס ,ןחרז שי קלסה ץימב
,B6 ןימטיו B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,ןמוש ,ןובלח
.ךשמהב טוריפ רתי ואר .(1) ןיאטבו תילופ הצמוח
הימנא יופירב ליעומו דבכה לש וזל המוד קלסב ןיאטבה תלועפ (1)
.םדה רוהיטבו

בוט רוקמ םניה ,חמצה יקלח לכב םייוצמ רשא ,(םיטנמגיפ) םינעבצה
רשא ,המצוע יבר םיטנדיסקוא-יטנאו ,םידינאיצותנא ,םידיאונטורקל
.תוינורכ תולחמו ןטרס תולחמ ינפמ ףוגה לע םיניגמ
תועייסמ רשא תויתקלד-יטנא תונוכת םג שי קלסבש םידינאיצותנאל
תא תוניטקמו םדה תמירזל תועייסמ ,רוביח תומקר תושדחתהב
.םדב לורטסלוכה תמר

ןיטוקינל תורכמתהה תתחפהב עייסל היושע קלס ילע תכירצ
.ןושיעמ למגיהל רוזעלו

(םרג 136) קלס לפסב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"קמג"מםרג'חיךרע
58
51.68
תוירולק
A ןימטיו
119
2.2
0.23
םימ
ןובלח
כ"הס ,ןמוש
13
3.8
1.47
תומימחפ
םייתנוזת םיביס
רפא
0.47
442
1.09
ץבא
ןגלשא
לזרב
54.4
21.76
31.28
ןחרז
ןדיס
םויזנגמ
0.45
0.10
106.08
ןגנמ
תשוחנ
ןרתנ
0.66
0.44
0.054
C ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
0.45
0.21
0.09
B3 ןימטיו
B5 ןימטיו
B6 ןימטיו
0.41
37
0.045
0.083
E ןימטיו
תויוור ןמוש תוצמוח
תויוור יתלב דח  "  "
תויוור יתלב בר  "  "
0.95
148
םוינלס
תילופ הצמוח


...תושדח - קלס ואר