3 תושדח - היוס
Soy - News 3

סגה יעמה ןטרסמ הניגמ היוס
תוקלד דגנ היוס תלוספ
דשה ןטרס בושל ןוכיסו היוס
הכומנ תוגימצ םע היוס ןובלח
ןימוכרוכה תונימזל היוס
המתסאו הדובעב היוסל הפישח
םירירשל ןיאזקכ ההומכ היוס
ילטודנא דוקפית תרפשמ היוס
תורגובמב הניש תרפשמ היוס
ןומרוהל שיגר דש ןטרסו היוס
דשה ןטרס רחאל םישנל היוס
רבעמה ליגב יביטנגוק דוקפית
םד-ץחל הדירומ היוס
רבעמה ליגל אל היוס
םייתרכוסל תרשעומ הטספ
לורטסלוכ דגנ היוסו םיזוגא
תינומרעה ןטרס דגנ ןיאטסינג
ינמוש ליפורפ תרפשמ היוס
היוסו דש ןטרסמ תודירש
תואירה ןטרסב לופיטל היוס
דשב םיריפש םישוג תענומ היוס
ריווא םוהיז דגנ היוסו 3-הגמוא
בל-ףקתה דגנ תסדנוהמ היוס
םצעה לע הניגמ היוס
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו היוס
םצע תקזחמ היוס תלומרופ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס דגנ היוס
רבעמה ליגב היוסב תלעותה
בלה תואירב רפשמ זאניקוטאנ
דשה תופיפצו םינובלפוזיא
ריעצ ליגב היוס תכירצ
תואירל הליעומ היוס
ןורכיזה תא תרפשמ היוס
ןוזמב חלמ תיחפמ היוס בטור
לורטסלוכ םצמצמ היוס ןובלח
םייח ךיראמ היוסב ןובלפוזיא
םצע ןדבוא תוענומ הניא היוס
םצע ןדבוא תמצמצמ ןכא היוס
םדב EPA-ו תסדנוהמ היוס ןמש
תקלד דגנ היוס וא בלח ירצומ


...היוס ואר
 
2007 רבמצד
הזחב םיריפש םישוג םיענומ םינובלפוזיא
...ירקוח


2008 רבמטפס
םימוהיז בקע םיקזנ ינפמ םיניגמ היוסו 3-הגמוא
...יפסות


2008 רבמבונ
בל-ףקתה ינפמ הניגמ תסדנוהמ היוס
ןיטקהל היושע (Genetically Modified Soy) תיטנג תסדנוהמה היוס
ב"הרא University of South Dakota ירקוח .בל-ףקתהל ןוכיס
םדב 3-הגמואה לש ויתומר תא לידגהל היושע וז היוס יכ םיחוודמ
.תרכוסו תוירלוקסו-וידרק תולחמ דגנ ךכב לועפלו

Lipids


2009 ראוני
םצעה לע הניגמ היוס
...תכירצ


2009 ראוני
רבעמה ליג רחאל סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ היוס
...םירקוח


2009 ראורבפ
םצע תקזחמ היוסב הרישע הלומרופ
...רקחמ


2009 סרמ
דשה ןטרסל ןוכיס הניטקמ םייחב םדקומ היוס
םישנש אצמ ב"הרא US National Cancer Institute-ב רקחמ
ךכב תוניטקמ ןתוריעצב היוס לש הלודג תומכ תוכרוצה תויתייסא
םישנ 597 ופתתשה רקחמב .ןתורגבב דשה ןטרסב תוקלל ןוכיס
.ב"הראב ןפיו ןיס ,םיניפיליפהמ תואירב םישנ 966-ו דשה ןטרס םע
דשה ןטרסל ןוכיס הניטקמ תודליה ליגב ההובג היוס תכירצש אצמנ
ןוכיס הניטקמ תורגבב ההובג הכירצו 58%-ב םייחב רתוי רחואמ
.זוחא 25 דע 20-ב הז

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention


2009 לירפא
רבעמה ליגב םישנל היוסב תלעותה
ןאווייט National Chiayi University-ב ךרענ רשא םירבכעב רקחמ
,(Aglycone) ןוקילגא-כ היוסמ םינובלפוזיאש הליג ,םישדוח 3 ךשמנו
תונוכת רפשל ,לורטסלוכה תמר תא דירוהל םייושע ,ןוזממ םיכרצנה
.הניגאוה תונפד לש םתונוונתה תא עונמלו דבכב תויטנדיסקוא-יטנא

Metabolism & Nutrition


2009 לירפא
ןוכיסב םישנאב בלה תואירב תא רפשמ זאניקוטאנ
יושע ,תססתומ היוסמ קפומה ,(Nattokinase) זאניקוטאנ םיזנאה
ןוכיס ךכב םצמצלו םד תשירקל תורושקה תובוכרת לש תומר דירוהל
םצמצמ זאניקוטאנה יכ אצמנ .ךכל ןוכיסב םישנאב בל-תלחמל
(Factor VII) 7 רוטקפ ,(Fibrinogen) ןגונירביפה לש םהיתומר תא
.(Factor VIII) 8 רוטקפו
שיא 45 ופתתשה ןאווייט Changhua Christian Hospital-ב רקחמב
ולביקו םהלש יאופרה ליפורפל םאתהב תוצובק 3-ל וקלחנ רשא
.םיישדוח ךשמב ג"מ 800 ןונימב זאניקוטאנ ףסות

Nutrition Research


2009 לירפא
דשה תופיפצ לע םיעיפשמ םניא םינובלפוזיא
היוסמ םינובלפוזיאש םירסומ ב"הרא Hawaii Cancer Center ירקוח
רחאל הרוקכ ,(Breast Density) דשה תופיפצ לע םיעיפשמ םניא
ופתתשה רקחמב .שומישל םיחוטב םה ןכלו ,םינומרוה תפלחה לופיט
םינונימ ולביק רשא (55 עצוממ ליג) רבעמה ליג רחאל םישנ 358
.םייתנש ךשמב היוסמ םינובלפוזיא לש םינוש

Journal of Nutrition


2009 ינוי
ריעצ ליגב היוס תכירצב תלעותה
,ב"הרא יסנט Vanderbilt Uni. School of Medicine-ב רקחמ
,תויניס םישנ 73,223 ופתתשה וב ,רתוי לודג םדוק רקחממ רזגנש
היושע תורגבתהה תעב היוסמ ההובג םינובלפוזיא תכירצש אצמנ
ןוכיס ןיטקהל ,40%-כב רבעמה ליג ינפל דשה ןטרסל ןוכיס םצמצל
.56%-ב תורגובמבו 59%-ב רבעמה ליג ינפלש הפוקתב הז ןטרסל
.דשה ןטרסמ רתויב ןטקה התומתה רועישל האיבה וז הכירצ

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ינוי
תואירל הליעומ היוס תכירצ
Curtin University of Technology-ב ףתושמ ילרטסוא-ינפי רקחמ
,75 דע 50 ינב םיינפי םילפוטמ 278 ופתתשה וב ,הילרטסוא 'תרפ
שיא 340-ו COPD/תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ בקע וזפשואש
הלחמל ןוכיס ןיטקהל היושע היוס תכירצש אצמ ,תרוקיב תצובק וויהש
תמיש ךות ,ןוזמה תכירצ ילגרה יבגל ורקחנ םלוכ .המישנ רצוקלו
.תונורחאה םינשה שמחב תאז ,היוסב ורוקמש ןוזמ לע שגד

Respiratory Research


2009 ילוי
ןורכיזה תא תרפשמ היוס
...הקפסא


2009 ילוי
ןוזמב חלמ תכירצ תיחפהל רזוע היוס בטור
Wageningen Uni. Centre for Innovative Consumer ירקוח
םימיוסמ םילכאמל היוס בטור תפסוהש םיחוודמ דנלוה Studies
תלוכת םצמצל ןוזמ ינרציל רשפאלו תוחילמ תשוחת ריבגהל היושע
50%-ב ,םיקרמלו םיטלסל םיבטר יבגל ןוכנ רבדה .םהב חלמה
.המאתהב 17%-בו

Journal of Food Science


2009 טסוגוא
םייתרכוסב לורטסלוכ םצמצמ היוס ןובלח
תרבגומ הכירצ הדנק University of Guelph ירקוח לש םהירבדל
.2-גוס תרכוס ילוחב לורטסלוכ תומר ןיטקהל היושע היוס ןובלח לש
ךשמב ,םויב (Soy Protein Isolate/SPI) היוס ןובלח 'ג 40 תכירצ
רופיש ךות ,LDL לורטסלוכה תמר תא תיתועמשמ הניטקה ,םימי 57
.בלח ןובלח תכירצל האוושהב ,HDL-הו LDL-ה תומר ןיב סחיה
.2-גוס תרכוס ילוח 29 קלח ולטנ רקחמב

Journal of Nutrition


2009 רבמטפס
םייחה תא ךיראמ היוסב ןובלפוזיא
ופתתש וב ,הינטירב Newcastle Uni.-ב רקחממ םינושאר םיאצממ
ןובלפוזיאה יכ םיארמ ,ןפי (Okinawa Island) הווניקוא יאה יבשות
ןיאוטיס ןובלחה תא ליעפהל יושע היוסב יוצמה (Daidzein) ןיאצייד
םיקיזחמ יאה יבשות .םייח ךיראמו תונקדזה דגנ לעופה (Sirtuin1)
.םימיה תוכירא אישב

Human Nutrition Research Centre and Institute for Cell
and Molecular Biosciences at Newcastle University


2009 רבמטפס
םצע ןדבוא תוענומ ןניא היוס תוילבט
...םירקחמ 2


2009 רבוטקוא
רבעמה ליג רחאל תואירב םישנב םצע ןדבוא תמצמצמ היוס
...ףסות


2009 רבמבונ
םדב EPA תמר ריבגמ תיטנג סדנוהמ היוס ןמש
...רקחמ


2009 רבמבונ
היוסמ רתוי בוט תקלד םירפשמ בלח ירצומ
לש הלודג הכירצ יכ םיחוודמ ב"הרא Uni. of Tennessee ירקוח
רתויו 20% תב הדיריל ,םימיוסמ םירקמב ,תמרוג בלחב ורוקמש ןוזמ
זוחא 15 דע 10 רועישב הדירילו תינוצמיח הקעל תורושקה תובוכרתב
.תקלדל םינמסב
שיא 10 ופתתשה ,National Dairy Council ידי-לע ךמתנש ,רקחמב
הרישע הנוזת ולביקש רתי תנמשהמ םילבוסה 10-ו רתי לקשמ ילעב
התייה אל היוסה תנוזתב .םוי 28 ךשמב היוס ירצומב וא בלח ירצומב
.וז הניחבמ תלעות

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמצד
סגה יעמה ןטרס ינפמ תוניגמ היוסב תובוכרת
'פילק Children's Hospital & Research Center Oakland ירקוח
תוארקנה ,תויעבט תוינמוש תובוכרת יכ וליג ,םירבכעב וליג ,ב"הרא
ותוחתפתה תוענומ ,היוסב תויוצמה ,(Sphingadienes) םינידגניפס
.םדא-ינבל םג הבוט וז הנגה םירקוחה ירבדל .סגה יעמה ןטרס לש

Cancer Research


2009 רבמצד
תוקלד ינפמ הניגמ היוס תלוספ
ןובלח תבוכרת יכ םיחוודמ ב"הרא University of Illinois ירקוח
תנכה יכילהת ןמזב םיכילשמ התוא ,(Lunasin) ןיזנול היורקה היוסב
תרכוס ומכ ,תוינורכ תולחממ ןגהלו תוקלד רוצעל היושע ,היוסה ירצומ
תומכ ליכמ היוס חמק .םדא-ינבב תאז קודבל שי תעכ .בל-תלחמו
.הז ןובלח לש הלודג

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 רבמצד
דשה ןטרס לש ובושל ןוכיס תמצמצמ היוס תנוזת
,םירסומ ב"הרא יסנט Vanderbilt Uni. Medical Center ירקוח
,היוס תוכרוצה תובר תויניס םישנ ופתתשה וב לודג רקחמ תובקעב
.התומתלו דשה ןטרס לש ובושל ןוכיס תיתועמשמ ךכב תוניטקמ ןהש
60-ו 36, 18 ,רקחמה תליחתמ םישנה תואירב רחא ובקע םירקוחה
.ךכ-רחא םישדוח

Journal of the American Medical Association


2010 ראוני
םיפיטחל הכומנ תוגימצ לעב היוס ןובלח
תוגימצ לעב היוס ןובלח חתיפ לע הזירכה תוישעת רבלוס תרבח
.רקוב ינגדו םיפיטח לש םרוצייב שמשל דעונ רשא הכומנ

Solbar Industries


2010 יאמ
ןימוכרוכ לש תיגולויב תונימז תרפשמ היוס
ןילוכלידיטפסופ יכ העידוה Indena םיידוהה םיחמצה תויצמת תיקפס
ותונימז תא רפשל יושע - היוסב ביכרמ - (Phosphatidylcholine)
- םוכרוכב ליעפה ביכרמה - (Curcumin) ןימוכרוכה לש תיגולויבה
.ןמש םעו םימ םע ןימוכרוכה תא גזמל רוזעיש רבד

Indena


2010 יאמ
המתסאו הדובעב היוסל הפישח
U.S. Centers for Disease Control & Prevention/CDC-ב רקחמ
תחא הווהמה) היוסל היגרלאש אצמ ,שיא 281 ופתתשה וב ,ב"הרא
קלחב המתסא ינימסתל םורגל הלולע (ןוזמל תוצופנה תויגלאה
.תינפצפצ המישנ הז ללכב ,היוס דוביעל םילעפמב םידבועהמ
.(Wheezing)
70%-ב לודגה רועיש ,המתסאמ ולבס םיקדבנה ןיבמ 9% יכ ררבתה
.(שיא 50 תב) תוקיבה תצבוקמו המוד ליגב ןיסולכואה ללכמ

European Respiratory Journal


2010 טסוגוא
םירירשל ןיאזקכ ההומכ היוס
,ב"הרא University of Arkansas for Medical Sciences-ב רקחמ
ןיאזקל הוותשמ היוס ןובלחש אצמ ,22 ינב םיאטרופס 22 ופתתשה וב
ןובלח לש זוטניס םשל וב תלעותה בצק תניחבמ בלחבש (Casein)
אצמנ אל .רירשה תואירב לע הרימשו (Muscle Protein) ירירש
.ןיאזקבו היוסב שומישה ןיב לדבה

Clinical Nutrition


2010 טסוגוא
ילטודנא דוקפית תרפשמ היוס
ףסותש אצמ ,םימדוק םייארקא םירקחמ 17 חתינ רשא ,לודג רקחמ
דוקפית יתועמשמ ךא ןותמ ןפואב רפשל יושע היוסמ םינובלפוזיא
ןוכיס ימרוג ךכב ןיטקהלו םדה ילכ יאת לש (ימינפה יופיצה) ילטודנא
.םיירלוקסו-וידרק

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2010 רבמטפס
תורגובמב הניש תויעב לע הליקמ היוס
םינובפוזיאש ואצמ ליזרב Uni. Federal de Sao Paolo ירקוח
רקחמב .הניש תויעבמ תולבוסה תורגובמ םישנל רוזעל םייושע היוסב
וא םינובלפוזיא ג"מ 80 ולביקש רבעמה ליג רחאל םישנ 38 ופתתשה
הניש תדבעמב בקעמ תחת ויה םישנה .םישדוח 4 ךשמב ובצלפ וא
.(Polysomnography)

Menopause


2010 רבוטקוא
ןומרוהל שיגר דש ןטרס תרזח תמצמצמ היוס
,ןיס ןיברח Cancer Hospital of Harbin Medical Uni.-ב רקחמ
ךשמב ורטונו דשה ןטרס לש חותינ ורבעש תולפוטנ 524 ופתתשה וב
דשה ןטרס בוש תנטקהל הרושק היוס תכירצש םיחוודמ ,םינש 5.1-כ
.(Hormone-Sensitive Breast Cancer) ןומרוהל שיגרה

Canadian Medical Association Journal


2011 לירפא
דשה ןטרס רחאל םישנל החוטב היוס
ואצמ ב"הרא יסנט Vanderbilt University Medical Center ירקוח
התומתל וא דשה ןטרס לש ותרזחל ןוכיס םילידגמ םניא היוס ילכאמש
רתוי ופתתשה רקחמב .תוניתמב ונממ ךורצל תולוכי ולא םישנו ונממ
ב"הראב םייאופר םיזכרמ השולשב 83 דע 20 תונב םישנ 16,000-מ
ךשמב ורטונו ינשלופ ינושאר דש ןטרסב תולוחכ ונחבואש ,ןיסב דחאו
.םינש 9.2
דבב דב ,(Tamoxifen) ןפיסקומט הפורתה תא ולטנש ולאש אצמנ
הלחמה לש הבושל תחפומ ןוכיסב ויה ,היוס לש תרבגומ הכירצ םע
הפורתה תא ולטנש םישנל האוושהב ,איהש הביס לכמ התומתלו
.היוס לש רתויב תונטק תויומכ וכרצו

102nd Annual Meeting of the American Association
for Cancer Research


2011 ינוי
רבעמה ליג תליחתב יביטנגוק דוקפית
...םישנ


2011 ילוי
םד-ץחל םידירומ ןמוש ילד בלח ירצומו היוס
352 ופתתשה וב ,ב"הרא סנילרא-וינ Tulane University-ב רקחמ
בלח ירצוממ ןובלחב הנוזתב תומימחפה תפלחהש אצמ ,םילפוטמ
רבדה םירקוחה יפל .םדה-ץחל תדרוהב עייסל היושע היוסו ןמוש ילד
בל-ףקתהמ התומתלו 6%-ב ץבשמ התומתל ןוכיסה תדרוהב אטבתי
.4%-ב

Circulation


2011 טסוגוא
רבעמה ליג תועפות לע הליקמ הניא היוס
...רקחמ


2011 טסוגוא
םיירלוקסו-וידרק םינמס תרפשמ היוס טבנב תרשעומה הטספ
םייתרכוס םישנאב
ב"הרא ויהוא Uni. of Cincinnati College of Medicine ירקוח
התוא ,(Soy Germ) היוס טבנב תרשעומה השידח הטספש םיחוודמ
תרפשמ ,הילטיאב (Umbria) הירבמוא רוזיאב קר גישהל עגרכ ןתינ
ינמס תאו םדה-ץחל תא ,(Endothelial Function) ילטודנא דוקפית
.2-גוס תרכוסמ םילבוסה םילפוטמב תינוצמיחה הקעה
.2-גוס תרכוס ילוח םירגובמ 26 ופתתשה ,םייעובש ךשמנש
תיפסכ מ"מ 126-ל 133-מ ,וז הטספל תודוה ,דרי ילוטסיסה םדה-ץחל
.תיפסכ מ"מ 73-ל 79-מ דרי ילוטסאידהו

Diabetes Care


2011 טסוגוא
לורטסלוכ םידירומ היוסו םיזוגא
,הדנק וטנורוט St Michael's Hospital and the Uni.-ב רקחמ
יטטאיד ץועי ולביק רשא הובג לורטסלוכ ילעב שיא 351 ופתתשה וב
םירצומ ךורצל ץועי ולביקש ולאש אצמ ,םינורחאה םישדוחה 6 ךשמב
לורטסלוכה תמר תא ודירוה םייחמצ םילורטסו םיזוגא ,היוס ינובלחמ
ןמושה תכירצ תא ודירוהש ולאל האוושהב ,יברימה ןפואב LDL/ערה
.יוורה

JAMA


2011 רבמטפס
תינומרעה ןטרס דגנ לעופ ןיאטסינג ףסות
ינמס םצמצל יושע (Genistein) ןיאטסינג יטטניס ןובלפוזיא ףסות
ירבדל .תועובש רפסמ ךות תינומרעה ןטרס לש םייגולויב המקר
ג"מ 30 תב תימוי הכירצ היגברונ University of Oslo-ב םירקוח
תמר תא הדירוה (geniVida) הדיווינג יטטניסה ןיאטסינגה לש
.7.8%-ב ,תועובש המכב PSA-ה
םיבלשב םירבג 47 ופתתשה תוימסה לופכו יארקאה רקחמב
ןתינ ףסותה .תוהובג PSA תומר םע תינומרעה ןטרס לש םינושארה
תועפשה וא יאוול תועפות לכ ויה אל ףסותל .תועובש 6 דע 3 ךשמב
.ןורטסוטסטה לע הז ללכב ,תוילונומרוה

Nutrition and Cancer


2011 רבוטקוא
םיאירב םישנאב ינמוש ליפורפ רפשמ היוס ןובלח
Tulane Uni. School of Public Health & Tropical-ב רקחמ
ןובלח ףסות יכ אצמ ,שיא 352 ןב ,ב"הרא סנילרא-וינ Medicine
ינמושה ליפורפ רפשל יושע (המימחפ וא בלח ןובלח אל ךא) היוס
HDL-בוטה לורטסלוכה תמר תאלעה ךות םיאירב םירגובמב
.לורטסלוכה ךס תדרוהו

European Journal of Clinical Nutrition


2011 רבמבונ
היוס תכירצו דשה ןטרסמ תודירש
םישנל יכ םירסומ ב"הרא הינרופילק Kaiser Permanente ירקוח
םירקוחה .תוניתמב היוס ירצומ ךורצל רתומ דשה ןטרסמ ודרשש
םרגיהל לולעש קזנל תודע לכ ואצמ אל ,םירקחמ העבש וקרסש
הלק הבטה וליפא ואצמ םירקחמהמ השיש .היוס תכירצ ידי-לע
.היוסה תכירצל תודוה

Ann. Research (AICR) American Inst. for Cancer Research
Conf. 2011 on Food, Nut., Physical Activity and Cancer


2011 רבמצד
תואירה ןטרסב לופיט תלעיימ היוס
םתליטנ יכ ואצמ ב"הרא ןגישימ Wayne State Uni.-ב םירקוח
לש ויתואצות רפשל היושע ,ילארוא ףסותכ ,היוסמ םינובלפוזיא לש
םרג ףסותה .(Lung Cancer) תואירה ןטרס ילודיגב הנרקהב לופיט
קזנ םוצמיצ ידכ ךות ,הנירקה ידי-לע האירב םילודיג לש סרה רתיל
תמקרל הנירקה תמרוג םתוא ,(Fibrosis) סיזורביפו תוקלד ,ירלוקסו
.האירבה האירה
סרהה רתי תא םיריבסמ ,םירבכע לדומב ושמתשהש ,םירקוחה
ןוקית ןונגנמ תא םישבשמ םינובלפוזיאהש ךכב הלוחה המקרב
.הנירקל הבוגתב ןטרסה יאת לש DNA-ה

Radiotherapy and Oncology