4 תושדח - היוס
Soy - News 4

רתי תנמשהל םרוג היוס ןמש
םד ישירק קוריפל וטאנ םיזנא
דשה ןטרסל תמרוג הניא היוס
סיזורופואטסוא דגנ היוס
הנישל הליעומ היוס
תוירופ ילופיט תרפשמ היוס
בל תלחמל ןוכיס דגנ היוס
יעמ יקדייח ןווגמ היוס ןובלח
יקדייח-יטנא יעצמאכ היוס
םוח ילג דגנ אפרמ יחמצו היוס
הקיטויבירפכ היוס ילופ רצות
בל תלחמו תרכוס תענומ היוס
UV תנירק יקזנ דגנ היוס בלח
יביטינגוק דוקפית יאל הקורי היוס
היוסמ הדלפמ 200 יפ קזח רמוח
בלה לע הניגמ היוסה
דשה ןטרסמ תודרשיהל היוס
תיתקלד יעמ 'מ ינימסת דגנ היוס
חומה תא קזחמ היוס ןובלח
רבעמה ליגב םינומרוהו היוס
לורטסלוכ הביטימ הניא היוס
םדב לורטסלוכה דגנ היוס
םוח-ילג דגנ הליעומ היוס
םד-ץחלל היוסב םינובלפוזיא
ינמושה דבכ דגנ היוס
דשה ןטרס תויונשיה דגנ היוס
םוח ילג תענומ הניא היוס
תואירה ןטרסמ תודירשו היוס
תינומרעה ןטרסל היוסו תוינבגע
סגה יעמה ןטרס תורורגu היוס
םיזוגאל היגרלאו היוס
המתסאל היוסו התשפ יערז
טסיטוא יסוכריפו היוס תלומרופ
ופוט תכירצ לש תוירלופופה
רבעמה ליג ינפל היוס תנוזת
דשה ןטרס בושל ןוכיס דגנ היוס
המתסא רפשמ וניא היוס ףסות


...היוס ואר
 
2012 ראוני
חומה תא קזחמ היוס ןובלח
םילולע היוסמ םידיטפפ יכ הליג ינפי-יניס ףתושמ רקחמ
תושגרל םירושקה םינומרוהו ןוסיחה תכרעמ לע עיפשהל
תא רבדה .חומה דוקפית תא רפשל רבד לש ופוסבו
ןימפודה תומר תא לידגמו (Adrenalin) ןילנרדאה תומר
.(Dopamine)

הליכמ רשא תימיכ תבוכרת אוה (Peptide) דיטפפ
רשקב דחי םירושקה רתוי וא ונימא תוצמוח יתש
תוצמוח רפסמל םאתהב םתוא םיגרדמ .דחוימ
.םייונב םה םהמ ונימאה
תוצמוח 10 םיליכמ (Oligopeptides) םידיטפפוגילוא
תוצמוח 50 דע 10 םיליכמה ולא .תוחפ וא ונימא
,הרדגהה יפל ,ליכמ ןובלח .םידיטפפ םיארקנ ונימא
.ונימא תוצמוח 50 לעמ ליכמ

רופיש איה היוסה היוסה תכירצ לש תיפוסה העפשהה
םדה רוזחמו סרטס יבצמ ,ןוסיחה תכרעמ לש הדוקפית
.חומב

Nutrition


2012 ראוני
רבעמה ליגב השאה ינומרוהו היוס
,ב"הרא ןוטסוי Baylor College of Medicine-ב רקחמ
לע היוסה תעפשה קדב ,תויניס םישנ 90 ופתתשה וב
6 רחאל רבעמה ליגב םישנב (Hot Flashes) םוחה ילג
.הכירצ ישדוח
.ןיס Uni. in Guanghou-ב םדוק רקחמ יאצממ וקדבנ
העפשה ןיא היוסב שומישלש אצמ יאקירמאה רקחמה
.השאה ףוגב םיילנומרוהה םייונישה לע תיתועמשמ

Menopause


2012 ראורבפ
לורטסלוכה םע הביטימ הניא היוס
ןוזמ תוחיטבל תיפוריאה תושרה
הינשה םעפב התחד (Europ. Food Safety Authority)
דירומ אוהש ךכב תואירבל ליעומ היוסה ןובלח יכ הנעט תא
.םדב לורטסלוכה תמר תא
ןוויכ םירקחמ 11 ךותמ םירקחמ 10 יאצממ התחד תושרה
היוסה ןובלח לש ותעפשה תכרעה םשל וננכות אל םהש
היוס ןובלח וללכש תונוזמב ועצוב םירחא םירקחמ 6-ו
.דדובש םרוגכ ןובלחה אלו

EFSA


2012 ראורבפ
םדב לורטסלוכה דגנ תלעופ היוס
University of Toronto-ב ךרענש ידנק רקחמ יאצממ
(Isoflavones) םינובלפוזיאב הרישע הנוזת יכ םיארמ
,םדב LDL/ערה לורטסלוכה תמר תא הניטקמ היוסמ
.HDL/בוטה לורטסלוכה תמר תא הנשמ הניא ךא
שדוח וכשמנ רשא םירקחמ 3 יאצממ וחתינ םירקוחה
.םילוח-תיבב וזפשואש םישנא 85 ופתתשה םהב ,םימי
רשא תונוזמ ג"מ 52-ל 30 ןיב וכרצ םירקחמה יפתתשמ
.היוס וליכה

American Journal of Clinical Nutrition


2012 סרמ
םוח-ילג דגנ םיליעומ היוסב םינובלפוזיא
לש םתורידת תא םצמצל םייושע היוסמ םינובלפוזיא
תאז ,םתרמוח תא ןיטקהלו (Hot Flashes) םוח-ילג
ירקוח .םיינילק םירקחמ 17 רקסש רקחמ אצמ
תימוי הכירצ יכ וליג ב"הרא Uni. of Delaware
ךשמב היוסמ םינובלפוזיא לש ג"מ 54 תב תעצוממ
21% רועישב הדיריל האיבה תועובש 12 דע 6
םתרמוחב 26% תב הדירילו םוחה-ילג לש םתורידתב
.(המד) ובצלפל האוושהב

Menopause


2012 סרמ
םד-ץחל םירפשמ היוסב םינובלפוזיא
Columbia Uni.'s Coll. of Physicians-ב רקחמ
םינובלפוזיא לש הכירצ יכ אצמ ב"הרא and Surgeons
םדה-ץחל תדרוהב ליעוהל היושע ימוי סיסב לע היוסמ
םישנאב ,תיפסכ מ"מ 10-ב (הובגה ךרעה) ילוטסיסה
רתי-םדק יורקה בצמ ,ילמרונהמ הובג טעמ םד-ץחל םע
.(Pre-Hypertension) םד-ץחל
יכ וליג ,היוס לש תונוש הכירצ תומר וושיהש ,םירקוחה
היה םויב םינובלפוזיא ג"מ 0.33-מ תוחפ וכרצש ולאל
וכרצש ולא תמועל תיתועמשמ הובג ילוטסיס םד-ץחל
ג"מ 2.5-מ רתוי) רתויב ההובגה םינובלפוזיאה תומכ תא
םיאקירמא לע התיה רתויב הלודגה העפשהה .(םויב
.יאקירפא אצוממ

Am. College of Cardiology's 61st Ann. Sci. Session


2012 לירפא
ינמושה דבכה תלחמ לש םינימסת םצמצמ היוס ןובלח
תכירצש חוודמ ב"הרא University of Illinois-ב רקחמ
םידירצילגירטו ןמוש לש הריבצ התיחפמ היוס ינובלח
ןכו ופוטמ היוס ןובלח תכירצ םירקוחה ירבדל .םינמשב
ידי-לע דבכב ןמוש לש תורבטצה םימצמצמ טרוגוי תכירצ
ותלוכי תלדגהו בושח יאת לולסמ ידוקפת לש יקלח רוזחיש
.םירחא םירביא לא ,האלהו ונממ םינמוש עיסהל דבכה לש
לש םתורטצה תא ןיטקה היוסה ןובלח םירקוחה ירבדל
.20% דע רועישב ,תונמש תודלוחב ,דבכב םינמוש

Am. Society for Biochemistry & Molecular Biology


2012 ינוי
דשה ןטרס לש תויונשיה תוחפ - ההובג היוס תכירצ
Vanderbilt University School of Medicine-ב רקחמ
תויניס םישנ 9,500-מ רתוי ופתתשה וב ,ב"הרא ליוושנ
,םינש 7.4 ךשמנ רשא ,דשה ןטרסמ ודרשש תויאקירמאו
לש תויונשיה ןיטקהל היושע היוס ילכאמ תכירצש אצמ
ג"מ 10 תוחפל תב הכירצב רבודמ .דשה ןטרס
תונשיהל ןוכיסה תא הניטקהש םויב היוסמ םינובלפוזיא
.הלדג היוסה תכירצש לככ תחפ ןוכיסה .25%-ב הלחמה

American Journal of Clinical Nutrition


2012 רבמבונ
םוח ילג לש םיפקתה תענומ הניא היוס תכירצ
וב ,ב"הרא University of California Davis-ב רקחמ
יכ אצמ ,םינש 10-מ רתוי ךשמנו םישנ 1,651 ופתתשה
תענומ הניא ופוט-ו היוס בלח ומכ ,היוס ירצומ תכירצ
הליל תועזהו (Hot Flushes) םוח ילג לש םיפקתה
םיירוטומוזוו םינימסת - (Night Sweats)
.רבעמה ליגל תוסנכנה םישנב - (Vasomotor Symptoms)

Menopause


2013 סרמ
םישנב תואירה ןטרסמ תודירש תרפשמ היוס תכירצ
ב"הרא Vanderbilt Uni. Medical Center-ב רקחמ
301 ופתתשה וב (Shanghai Women's Health Study)
וכרצש םישנ יכ חוודמ ,םישדוח 36 ךשמנו תויניס םישנ
הלגתהש ינפל ,ןהייח לש תכשוממ הפוקת ךשמב היוס
יוכיס תולעב ויהי (Lung Cancer) תואירה ןטרס ןהב
אל ללכש םישנ תמועל הלחמה תא דורשל רתוי בוט
.היוס וכרצ
לע היוסה ילכאמ תכירצ תא םישנב וכירעה םירקוחה
,ןגוטמ ופוט ,ופוט ,היוס בלח םהב ,םינושה םהיגוס
,םישבוימ היוס ילופ ,םיירט םיקורי היוס ילופ ,שבוימ ופוט
.םירחא היוס ירצומו היוס יטבנ

Journal of Clinical Oncology


2013 יאמ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ היוסו תוינבגע
ב"הרא University of Illinois-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
םיניטקמ היוס םע תוינבגע ילכאמ םיכרוצה םירבג יכ אצמ
םהמ דחא םיכרוצה םירחאל סחיב תינומרעה ןטרסל ןוכיס
.תוחפ ךא ,תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקמה רבד ,דבלב םהמ
היוס בלח תייתשו ןתומלשב תוינבגע תליכא םירקוחה ירבדל
.ףסות תליטנ רשאמ רתוי הליעי היהית

Cancer Prevention Research


2013 ילוי
סגה יעמה ןטרס לש תורורג ןיטקמ היוס דיטפפ תכירצ
תקרזהש ונמזב וארה ב"הרא Uni. of Illinois-ב םירקוח
יטמרד ןפואב תמצמצמ (Lunasin) ןיזנול היוסה דיטפפ
(Colon Cancer Metastasis) סגה יעמה ןטרס לש תורורג
.םירבכעב
לש תימויה הכירצה תעפשה תא ןוחבל ושקיב םה תעכ
יכ אצמנ .םירבכעב הלחמה תוטשפתה לע הז דיטפפ
הניטקמ ףוג לקשמ ג"קל ג"מ 20 סחיב דיטפפה תלכאה
.94%-ב תורורגה תא
...סגה יעמה ןטרס ואר .םדא-ינבב תאז ןוחבל רתונ תעכ

University of Illinois


2014 ראורבפ
םיזוגאל היגרלאמ םילבוסל ןוכיסהו היוס
םילבוסה הפוריא יבשות תא גציימ רשא EFA ןוגריא
תרבח לש הידעצל עגונב הגאד העיבמ ןוזמל היגרלאמ
הלולע רשא ,הפוריאב תולודגהמ היוס תיקפס ,Alpro
תונכסמ תוכלשהבו םייחה תוכיא תנטקהב אטבתהל
םיזוגאל תויגרלאמ םילבוס רשא םיבר יבגל םייח
.(Nut Allergy)
יבגל (Outsourcing) ץוחה רוקימ תקספהב רבודמ
ירצומ םע דחי ימצעה םרוצייל רבעמו םיזוגא ירצומ
ןיב ןוזמ ידירש תרבעהב ןכסל לולעש רבד ,היוסה
דחוימב םישיגרה ולא לע םייאלו םינושה םירצומה
היוסה ירצומ תויוות תפלחהב הלחה הרבחה .םיזוגאל
.הרהזא ךכ-לע םיאשונה הלאכב

European Federation of Allergy and Airways
Diseases Patients' Associations/EFA


2014 סרמ
היגרלאו המתסאמ םילבוסל היוס ירגרגו התשפ יערז
סטסו'צסמ Harvard Medical School-ב םירקוח ירבדל
םירמוח - (Phytoestrogens) םינגורטסאוטיפ תכירצ ב"הרא
- (היוס ירגרגו התשפ יערז ומכ) חמוצהמ ןגורטסא ייומד
.תויגרלאו המתסא לש םינימסת תיתועמשמ דירוהל היושע
,שיא 7,900-מ רתוי יבגל ופסאנש םינותנב ועייתסה םירקוחה
NHANES תריקסב ובישה םה םהילע םינולאש ךותמ
.(National Health and Nutrition Examination Survey)
לש םמדב םינגורטסאוטיפה תומר ןיב וושיה םירקוחה
.ולבס םה םהמ תויתואירב תויעבו םילאשנה

The American Academy of Allergy, Asthma &
Immunology (AAAAI)


2014 סרמ
םיטסיטוא םידליב םיסוכריפל הרושק היוס תלומרופ
לע תססובמה (Infant Formula) תוקוניתל הלומרופ תכירצ
הובג (Seizures) םיסוכריפ רועישל הרושק תויהל הלולע היוס
היוס ןובלח ןיב האווושהב רבודמ .(Autism) םיטסיטוא םידליב
.הרפ בלח ןובלחו
וב ,ב"הרא Uni. of Wisconsin-Madison-ב רקחמב
2.6 יפל םרג היוסה ןובלחש אצמנ ,תוקונית 1,949 ופתתשה
.(Febrile Seizures) םוח יסוכריפ לש םירקמ
...םא בלחב הקנה ואר

PLoS One


2014 ילוי
ופוט תכירצ לש תוירלופופה
הביסה ב"הרא יקוולימ Tops Club Inc.-ב םירקוח ירבדל
ןובלחה תלוכת) תיתואירב הניא ופוט-ב בחרנה שומישל
עבוש תשוחתל םרוג ופוטש ךכל תודוה אלא ,(וב ההובגה
.לוז אוהו לקשמה לע הרימשב רזוע

International Recognition Days convention July 10th
in Milwaukee


2014 טסוגוא
רבעמה ליג ינפל היוס תריתע הנוזת
Wake Forest School of Med. in Winston-ירקוח
ינפל םיפוק לש תובקנ םע רקחמב ,ב"הרא Salem, NC
ינפל היוס לש הלודג הכירצ יכ םיחוודמ ,רבעמה ליג
וושיה םירקוחה .בלה תואירבל ליעוהל היושע רבעמה ליג
ילופמ ןובלחב הרישע הנוזתל יחה םלועמ ןובלח תכירצ ןיב
ליגל ןהב םרגש רבד ,תולחשה וקחרוה ןהמ תופוקב תאז
.םדקומ רבעמ
וכרצש ולא יכ אצמנו םישדוח 34 ךשמב ורטונ ךשמהב
ויה ,רבעמה ליג ירחאו ינפל ,היוס לש תולודג תויומכ
תוכומנ תומרו .בוט לורטסלוכ לש תוהובג תומר תולעבג
.םדה-ילכ תונפד לע (Plaque) קאלפ/םיקדייח ידבר לש

Menopause


2015 לירפא
ןוכיס הניטקמ חווט תכורא היוס ירצומ תכירצ
דשה ןטרס לש ובושל
Georgetown Lombardi-ב ךרענ רשא תודלוחב רקחמ
,ב"הרא הריבה ןוטגנישוו Comprehensive Cancer Center
תרפשמ היוס ירצומ תכירצ לש הכורא הירוטסיה יכ אצמ
ילודיגל (Immune Response) תינוסיחה הבוגתה תא
לש הבושל ןוכיס התיחפמו (Breast Tumors) הזח/דש
.(Brest Cancer) דשה ןטרס תלחמ
ןהייח ךשמב ןיאטסינג וכרצש תודלוח יכ וליג םירקוחה
תצובק תמועל ,ינגורטסא-יטנא לופיטל רתוי בוט וביגה
תחפומ ןוכיס תולעב ויה ןה ןכ ומכו תרוקיבה תודלוח
.דשה ןטרס לש ובושל

ראותמה ןובאלפוזיא אוה (Genistein) ןיאטסינג
:(Angiogenesis Inhibitor) הזנגויגנא בכעמכ
.םישדח םד ילכ לש םתוחתפתה תא ענומ
תיעועש ,(Soybeans) היוס ילופב יוצמ ןיאטסינגה
(Soy Milk) היוס בלח (Fava Beans) הבאפ
.דועו
ןיטהל תויושעו תובר ןה תויגולויבה ויתועפשה
.ןטרסל ןוכיס
ןגורטסא ינטלוק ליעפמ ןיאטסינגה ,תאז םע
רבד ,ןגורטסא הקחמו (Estrogen Receptors)
.םימייק ןטרס יאת לש םגושגישל םורגל לולעש

American Association for Cancer Research (AACR)
Annual Meeting 2015


2015 יאמ
המתסא ילוח לש םבצמ תא רפשמ וניא היוס ףסות
אצמ ב"הרא וגקיש Northwestern University-ב רקחמ
היוסמ (Isoflavones) םינובלפוזיא ליכמה ףסות יכ
תוינילק תואצות וא האירה דוקפית תא רפשמ וניא
,(Asthma) המתסאב הטילש הגשוה אל םהב םילפוטמב
.םיכופה םימדוק םירקחמ יאצממל הריתסב תאז
םילפוטמ 193 ופתתשה ,תועובש 24 ךשמנש ,רקחמב
ףאשמב םוי ידמ ושמתשה רשא הלעמו 12 ינב
.(Corticosteroids) םידיאורטסוקיטרוק
םיימעפ ג"מ 100 ןב ףסות ולביק רקחמב םיפתתשמה
ןיאצדיידו (Genistein) ןיאטסינג רקיעב ללכש ,םויב
.(Daidzein)

JAMA


2015 ילוי
זוטקורפו סוקוק ןמשמ רתוי רתי תנמשהל םרוג היוס ןמש
וליג ב"הרא University of California, Riverside ירקוח
(Soybean Oil) היוס ןמש תירקיעה םתנוזתש םירבכעש
תרכוסמו (Obesity) רתי תנמשהמ םילבוסו לקשמב םילוע
זוטקורפמ רקיעב ונוזינש םירבכע רשאמ רתוי (Diabetes)
תואקשמב קיתממכ שמשמ רשא ,(High Fructose Diet)
וא (Processed Foods) דבועמ ןוזמו (Sodas) םיזגומ
.(Coconut Oil) סוקוק ןמשמ

PLOS ONE


2015 רבוטקוא
םד ישירק קוריפב עייסמ וטאנ לש םיזנא
לש ביכרמ וצימ ןפי Bio Science Laboratory תרבח ירקוח
םד ישירק קרפמ רשא ,(Nattokinase) זאניקוטאנ םיזנאה
םדה תמירז תא ךכב רפשמו םיילמרונ אל (Blood Clots)
תסמהל יעצמא ךכב קפסי ,NSK-SD :רצומה .(Blood Flow)
.םייוצר יתלב םד ישירק
.(Natto) וטאנ ססתומה היוסה לכאממ םיקיפמ זאניקוטאנ

Japan Bio Science Laboratory


2015 רבוטקוא
דשה ןטרסל םימרוג םניא היוס יפסות
םיווהמ םניא ןוזמ יפסותב (Isoflavones) םינובלפוזיא
,(Post-Menopausal Women) רבעמה ליג רחאל םישנל ןוכיס
ןוזמ תוחיטבל תיפוריאה תושרה לש תעדה תווחל תאז
.(European Food Safety Authority/EFSA)
דשה ןטרסל לדגומ ןוכיס םינייצמה םיישונא םינותנ ןיא
תויוצמה םינובלפוזיאה תומר יבגל (Breast Cancer)
.ןוזמה יפסותב ללכ ךרדב

ךשמנ רשא ,םויב ג"מ 150 תב הכירצ רחאל ,בקעמב
םחרה תיריר יבוע לע העפשה לכ האצמנ אל ,םישדוח 30
לע חווד םישדוח 60 רחאלו (Endometrial Thickness)
.(Non-Malignant) םיריאממ יתלב םייוניש טעמ
ילרדפה ןוכמה דצמ היינפ תובקעב הלבקתה וז תעד תווח
םינוכיס תכרעהל ינמרגה
German Federal Institute for Risk Assessment/BfR)
הניא" םינובלפוזיאה תכירצ םידדוב םירקמ יכ רמאנ הב
."ןוכיס אלל
62-ו (םדא ינבב) םיינילק םירקחמ 43 ורקס EFSA ירקוח
.םייח ילעבב םירקחמ

European Food Safety Authority/EFSA


2015 רבמבונ
רבעמה ליגב םישנב סיזורופואטסוא תענומ היוס
רשא הנוזת יכ ואצמ הינטירב University of Hull ירקוח
(Isoflavones) םינובלפוזיאו (Protein) ןובלח יגוסב הרישע
םישנ לע ןגהל היושע (Soybeans) היוס ילופב םייוצמה
םצע ןדבוא ינפמ (Menopause) רבעמה ליגל תועיגמה
.(Osteoporosis) סיזורופואטסואו (Bone Loss)
תליחתב םישנ 200 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
.רבעמה ליג

Society for Endocrinology annual conf., Edinburgh


2016 ראוני
הנישל הליעומ היוס
(Isoflavones) םינובלפוזיא יכ וליג ןפי Tohoku Uni ירקוח
םהיתונוכתל תודוה ,(Soybeans) היוסה ילופב םייוצמה
םילבוסל ליעוהל םייושע ,תוינגורטסאה
שיא 1,076 ופתתשה רקחמב .(Insomnia) הניש תויעבמ
:היוס ירצומ לש םיגוס 3 וכרצ םיפתתשמה .78 דע 20 ינב
.(Fried Tofu) ןגוטמ ופוטו (Tofu) ופוט ,(Natto) וטאנ

Nutrition Journal


2016 ראוני
תוירופ ילופיט תואצות תרפשמ היוס
,ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב רקחמ
םילופיט תולבקמ רשא םישנ יכ הנקסמל עיגה
תויושע (Infertility Treatment) תוירופ-יא דגנ
תוערפה ינפמ ןהילע ןגהל היושע רשא היוס ךורצל
A לונפסיבל הפישחה בקע תומרגנה תוירופ
.(Bisphenol A)
תחלצהו היוס תכירצ ןיב רשקה תא וקדב םירקוחה
.(In Vitro Fertilization/IVF) הנחבמ תוירפה

הקדבנ וב (EARTH) ךשמתמ רקחממ רזגנש ,רקחמב
239 ופתתשה ,תוירופה לע םייתביבס םימרוג תעפשה
רתוי וא דחא היירפה לופיט ורבעש 45 דע 18 תונב םישנ
2012-ו 2007 ןיב
.Massachusetts General Hospital Fertility Center-ב
.ןתשה תוימגודמ ודדמנ A לונפסיבל הפישחה תומר

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2016 ראורבפ
בל תלחמל ןוכיס הניטקמ היוס תכירצ
ירלוקסו-וידרק ןוכיס ןיטקהל םייושע היוס יפסות
רצייל םילגוסמ רשא םישנאב (Cardiovascular Risk)
.הווש הדימב הליעומ הניא ץוחהמ הז ףסות תליטנ .לווקא

ןיאזדיאד לש טילובטמ אוה (Equol) לווקא
רצוימה היוסב יוצמה ןובלפוזיא ,(Daidzein)
.םיקדייח תועצמאב יעמב
תואירב לע הליעומ העפשה לעב תויהל יושע לווקא
ליעומ אוה .בלה תואירבו םצעה תואירב ,תינומרעה
רבעמה ליג ינימסתב הטילשל םג
.(Menopausal Symptoms)
.םהיעמב לווקא רציל םילגוסמ םישנאמ 50% דע

14-ו לווקא רצייל םילגוסמה שיא 14 ופתתשה רקחמב
.ורציל םילגוסמ םניאש

American Journal of Clinical Nutrition


2016 סרמ
בלח ןובלחמ רתוי יעמ יקדייח ןווגמ היוס ןובלח
...רקחמ


2016 לירפא
יקדייח-יטנא יעצמאכ היוס
...יאצממ


2016 ינוי
םוח ילג םיתיחפמ אפרמ יחמצו היוס
םדרטור Erasmus University Medical Center-ב רקחמ
םינובלפוזיא יכ אצמ םימדוק םירקחמ 62 קרס רשא דנלוה
,אפרמ יחמצ רפסמב ןכו ןוזמ יפסותב וא ןוזמב היוס לש
ינימסת םצמצל םייושע ,(Red Clover) םודא ןתלת ומכ
(Hot Flashes) םוח ילג ומכ ,(Menopause) רבעמה ליג
.(Vaginal Dryness) קיתרנב שבויו

יחמצו (Black Cohosh) רוחש שוהוק םירקוחה ירבדל
םיליעומ םניא (Chinese medicinal herbs) םייניס אפרמ
.וז הרטמל

לופיט רבעמה ליג לש םדקומ בלשב יכ םינייצמ םירקוחה
(Hormone Replacement Therapy) םינומרוה תפלחהב
תורשפא ךא ,רבעמה ליג ינימסתב לופיט םשל ליעי אצמנ
דשה ןטרסל רבגומ ןוכיסב תונותנה םישנל תנכוסמ
.(Breast Cancer)
תועובש 4 ןיב ךשמנ רשא ,רקחמב ופתתשה לכה-ךסב
.75 דע 18 תונב םישנ 6,600 לעמ ,םייתנשל

JAMA


2016 טסוגוא
הקיטויברפל ףילחת שמשמ היוסה לש יאוול רצות
...רקחמ


2016 טסוגוא
תנומסת םע םישנב בל תלחמו תרכוס תענומ היוס
תויטסיצילופה תולחשה
תילובטמה תואירבה תא רפשל ליעוהל היושע היוס תכירצ
תולחשה תנומסתמ תולבוסה םישנב תירלוקסו-וידרקהו
.(Polycystic Ovary Syndrome/PCOS) תויטסיצילבופה

ןאריא Arak University of Medical Sciences-ב רקחמ
היושע היוסמ םינובלפוזיא הליכמה הנוזת דציכ ןחב
.תויטסיצילופה תולחשה תנומסת םע םישנל רוזעל
PCOS םע 40 דע 18 תונב ,םישנ 70 ופתתשה רקחמב
בלח ג"מ 500-ל ךרע הווש ,תועובש 12 ךשמב ,ולביקש
העובק תינפוג תוליעפב ודימתה ןה ,(Soymilk) היוס
.םירחא ןוזמ יפסות םהמ ועמנו

םינובלפוזיאה ועיפשה ,ובצלפה תצובקל האוושהב
...ב הדירי לע תיתועמשמ
םירחא םינמסו ישפוחה (Insulin) ןילוסניאה תומכ
.(Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנתל  
.(Testosterone) ןורטסוטסטה תומר
.LDL/ערה לורטסלוכה תומר
.(Triglycerides) םידירצילגירטה תומר

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2016 טסוגוא
תיחפהל םייושע ססתומ היוס בלחב םינובלפוזיא
לוגס הרטלוא תנירק יקזנ
ךרענ רשא ,ןפי Yakult Central Institute-ב רקחמ
םיססתומ היוס ירצומ לש םתכירצ יכ אצמ ,םירבכעב
יקזנ ינפמ ןגהל היושע (Fermented Soymilk Products)
,(Ultraviolet Radiation Damage לוגס הרטלוא תנירק
.רועבו םדב םינובלפוזיאה תובוכרת רפסמ תלדגהל תודוה

Nutrients


2016 רבמטפס
יביטינגוק דוקפית -יא תענומ הקורי היוס תיצמת
(Green Soybean) םיקורי היוס ילופ תיצמת תכירצ
יביטינגוק דוקפית-יא ותומדקל בישהל/גיסהל היושע
אטב ינובלח לש תורטצהו (Cognitive Dysfunction)
.ךכמ תעבונה ,חומב (Beta-Amyloid Proteins) דיאולימע

דיאולימע-אטב ינובלח לש תורטצה יכ עודי בר ןמז הזמ
תא תללוכה תיחומ הקוצמ תוחתפתהל הרושק חומב
תורוצו (Alzheimer's Disease) רמייהצלאה תלחמ
.(Dementia) היצנמיד לש תורחא
םירבכעב ךרענש ינפי רקחממ םיעבונ ולא םיאצממ
.יביטינגוק דוקפית-יא םע םינקדזמ

Journal of Functional Foods


2017 ראורבפ
היוס ילופ ןמשמ הדלפמ 200 יפ קזחה רמוח
(Soybean Oil) היוס ןמשב ושמתשה םילרטסוא םירקוח
,(Carbon) ןמחפ יושעה ,(Graphene) ןפארג ונממ רוציל ידכ
ךילומו הדלפמ 200 יפ קזח ןפארגה .םיליגר הדבעמ יאנתב
.(Copper) תשוחנ רשאמ רתוי בוט למשח
הלוזו השדח ךרד ךכב וחתפ ,CSIRO ןוגריאמ ,םירקוחה
,רתוי טושפ ךילהתה .םיליגר הביבס יאנתב ןפארגה רוציל
תורחא תוטיש תמועל תיטגרנא רתוי ליעיו רתוי ריהמ
.ןפארג רוציל

Nature Communications


2017 ראורבפ
בלה לע הניגמ היוסה
University of Pittsburgh Graduate School ירקוח
יוצמה הנוזת רמוחש הארנש םירסומ of Public Health
- (Isoflavones) םינובלפוזיא - היוסב תירעזמ תומכב
,(Equol) לוקא םפוגב רציל ןפיב םישנא םילגוסמ ונממ
תנגה לע היוסה לש תיבויחה התעפשהל יארחאה אוה
םישנאהמ קלחב ,(Heart-Protective Benefit) בלה
.היוס ירצומ םיכרוצה (םיזוחא 30 דע 20)
ימרוג תומר ילעב םניה לוקא רציל לגוסמ םפוגש ולא
בקע (Heart Disease) בל תלחמל תוכומנ ןוכיס
.(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט תוחתפתה
.49 דע 40 ינב םינפי םירבג 272 ופתתשה רקחמב

British Journal of Nutrition


2017 סרמ
דשה ןטרס תולוחמ קלחב תודרשיה רפשל היושע היוס
תא ורקחש ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
ןוזממ (Isoflavones) םינובלפוזיא תכירצ ןיב רשקה
(Mortality) התומתו (ןוזמ יפסותמ אל) דבלב
החוטב היוסה יכ ואצמ (Breast Cancer) דשה ןטרסמ
.םימיוסמ דשה ןטרס יגוס םע םישנל הליעומ ףא ילואו
.דשה ןטרסב תולוח םישנ 6,235 ופתתשה ,םינש 9 ךשמנש

היוס לש ההובג הכירצ האצמנ דשה ןטרס יגוסמ קלחב
םישנב רבודמ .21% רועישב התומתב הדיריל הרושק
םישנו Hormone Receptor-Negative Cancer םע
ינגורטסא-יטנא לופיט ולביק אל רשא
.(Tamoxifen) ןפיסקומט ומכ ,(Anti-Estrogen Therapy)
אל םינובלפוזיא לש תולודג תויומכ תכירצ ,תאז םע
םישנב רתוי םיהובג התומת ירועישל תורושק ואצמנ
.(Hormonal Therapy) ילנומרוה לופיט ולביק אלש

American Cancer Society


2017 יאמ
תיתקלד יעמ תלחמ ינימסת רפשל יושע היוסה ןובלח
רקחמב ,ב"הרא Pennsylvania State University ירקוח
(Soy Protein) היוסה ןובלח תפסוה יכ וליג ,םירבכעב
תולחמל םירושקה םינימסתה לע הליקמ (Diet) הנוזתל
,(Inflammatory Bowel Diseases/IBD) תויתקלד יעמ
.(Colitis) סיטילוקו (Crohn's Disease) ןורק תלחמ ומכ
היוסה ןובלח זיכרתל יכ וליג םירקוחה
תיטנדיסקוא-יטנא העפשה שי (Soy Protein Concentrate)
- (Cytoprotective Effect) םיאתה לע הניגמה העפשהו
.הדבעמב םדא יעמ יאת תויברתב
תקספהל איבה םירבכעב ביוסה ןובלח תועצמאב לופיטה
לוחטה תוחיפנו (Body Weight Loss) לקשמ ןדבוא
תרמוח ןותימ לע תודיעמה תודבוע ,(Spleen Swelling)
.תקלדה

The Journal of Nutritional Biochemistry