4 תושדח - היוס
Soy - News 4

תואירה ןטרסמ תודירשו היוס
תינומרעה ןטרסל היוסו תוינבגע
סגה יעמה ןטרס תורורגu היוס
םיזוגאל היגרלאו היוס
היגרלאו המתסאל היוסו התשפ יערז
טסיטוא יסוכריפו היוס תלומרופ
ופוט תכירצ לש תוירלופופה
רבעמה ליג ינפל היוס תריתע הנוזת
חומה תא קזחמ היוס ןובלח
רבעמה ליגב השאה ינומרוהו היוס
לורטסלוכה םע הביטימ הניא היוס
םדב לורטסלוכה דגנ תלעופ היוס
םוח-ילג דגנ הליעומ היוס
םד-ץחל םירפשמ היוסב םינובלפוזיא
ינמושה דבכה ינימסת תמצמצמ היוס
דשה ןטרס תויונשיה התיחפמ היוס
םוח ילג תענומ הניא היוס


...היוס ואר
 
2012 ראוני
חומה תא קזחמ היוס ןובלח

עיפשהל םילולע היוסמ םידיטפפ יכ הליג ינפי-יניס ףתושמ רקחמ
רבד לש ופוסבו תושגרל םירושקה םינומרוהו ןוסיחה תכרעמ לע
(Adrenalin) ןילנרדאה תומר תא רבדה .חומה דוקפית תא רפשל
.(Dopamine) ןימפודה תומר תא לידגמו
 
יתש הליכמ רשא תימיכ תבוכרת אוה (Peptide) דיטפפ
םיגרדמ .דחוימ רשקב דחי םירושקה רתוי וא ונימא תוצמוח
.םייונב םה םהמ ונימאה תוצמוח רפסמל םאתהב םתוא
ונימא תוצמוח 10 םיליכמ (Oligopeptides) םידיטפפוגילוא
םייורק ונימא תוצמוח 50 דע 10 םיליכמה ולא .תוחפ וא
תוצמוח 50 לעמ ליכמ ,הרדגהה יפל ,ליכמ ןובלח .םידיטפפ
.ונימא

הדוקפית רופיש איה היוסה היוסה תכירצ לש תיפוסה העפשהה
.חומב םדה רוזחמו סרטס יבצמ ,ןוסיחה תכרעמ לש

Nutrition


2012 ראוני
רבעמה ליגב השאה ינומרוהו היוס
ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוי Baylor College of Medicine-ב רקחמ
(Hot Flashes) םוחה ילג לע היוסה תעפשה קדב ,תויניס םישנ 90
.הכירצ ישדוח 6 רחאל רבעמה ליגב םישנב
רקחמה .ןיס Uni. in Guanghou-ב םדוק רקחמ יאצממ וקדבנ
לע תיתועמשמ העפשה ןיא היוסב שומישלש אצמ יאקירמאה
.השאה ףוגב םיילנומרוהה םייונישה

Menopause


2012 ראורבפ
לורטסלוכה םע הביטימ הניא היוס
(Europ. Food Safety Authority) ןוזמ תוחיטבל תיפוריאה תושרה
ךכב תואירבל ליעומ היוסה ןובלח יכ הנעט תא הינשה םעפב התחד
.םדב לורטסלוכה תמר תא דירומ אוהש
םהש ןוויכ םירקחמ 11 ךותמ םירקחמ 10 יאצממ התחד תושרה
םירקחמ 6-ו היוסה ןובלח לש ותעפשה תכרעה םשל וננכות אל
.דדובש םרוגכ ןובלחה אלו היוס ןובלח וללכש תונוזמב ועצוב םירחא

EFSA


2012 ראורבפ
םדב לורטסלוכה דגנ תלעופ היוס
יכ םיארמ University of Toronto-ב ךרענש ידנק רקחמ יאצממ
תא הניטקמ היוסמ (Isoflavones) םינובלפוזיאב הרישע הנוזת
תמר תא הנשמ הניא ךא ,םדב LDL/ערה לורטסלוכה תמר
רשא םירקחמ 3 יאצממ וחתינ םירקוחה .HDL/בוטה לורטסלוכה
.םילוח-תיבב וזפשואש םישנא 85 ופתתשה םהב ,םימי שדוח וכשמנ
.היוס וליכה רשא תונוזמ ג"מ 52-ל 30 ןיב וכרצ םירקחמה יפתתשמ

American Journal of Clinical Nutrition


2012 סרמ
םוח-ילג דגנ םיליעומ היוסב םינובלפוזיא
םוח-ילג לש םתורידת תא םצמצל םייושע היוסמ םינובלפוזיא
רקסש רקחמ אצמ תאז ,םתרמוח תא ןיטקהלו (Hot Flashes)
ב"הרא University of Delaware ירקוח .םיינילק םירקחמ 17
היוסמ םינובלפוזיא לש ג"מ 54 תב תעצוממ תימוי הכירצ יכ וליג
םתורידתב 21% רועישב הדיריל האיבה תועובש 12 דע 6 ךשמב
.(המד) ובצלפל האוושהב םתרמוחב 26% תב הדירילו םוחה-ילג לש

Menopause


2012 סרמ
םד-ץחל םירפשמ היוסב םינובלפוזיא
Columbia Uni.'s Coll. of Physicians and Surgeons-ב רקחמ
היושע ימוי סיסב לע היוסמ םינובלפוזיא לש הכירצ יכ אצמ ב"הרא
מ"מ 10-ב (הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה-ץחל תדרוהב ליעוהל
יורקה בצמ ,ילמרונהמ הובג טעמ םד-ץחל םע םישנאב ,תיפסכ
.(Pre-Hypertension) םד-ץחל רתי-םדק
וכרצש ולאל יכ וליג ,היוס לש תונוש הכירצ תומר וושיהש ,םירקוחה
הובג ילוטסיס םד-ץחל היה םויב םינובלפוזיא ג"מ 0.33-מ תוחפ
ההובגה םינובלפוזיאה תומכ תא וכרצ רשא ולא תמועל תיתועמשמ
לע התיה רתויב הלודגה העפשהה .(םויב ג"מ 2.5-מ רתוי) רתויב
.יאקירפא אצוממ םיאקירמא

Am. College of Cardiology's 61st Ann. Scientific Session


2012 לירפא
ינמושה דבכה תלחמ לש םינימסת םצמצמ היוס ןובלח
ינובלח תכירצ יכ חוודמ ב"הרא University of Illinois-ב רקחמ
.םינמש םישנאב םידירצילגירטו ןמוש לש הריבצ התיחפמ היוס
טרוגוי תכירצ ןכו ופוטמ היוס ןובלח תכירצ םירקוחה ירבדל
לש יקלח רוזחיש ידי-לע דבכב ןמוש לש תורבטצה םימצמצמ
עיסהל דבכה לש ותלוכי תלדגהו בושח יאת לולסמ ידוקפת
.םירחא םירביא לא ,האלהו ונממ םינמוש
םינמוש לש םתורטצה תא ןיטקה היוסה ןובלח םירקוחה ירבדל
.20% דע רועישב ,תונמש תודלוחב ,דבכב

Am. Society for Biochemistry and Molecular Biology


2012 ינוי
דשה ןטרס לש תויונשיה תוחפ - ההובג היוס תכירצ
ליוושנ Vanderbilt University School of Medicine-ב רקחמ
תויאקירמאו תויניס םישנ 9,500-מ רתוי ופתתשה וב ,ב"הרא
ילכאמ תכירצש אצמ ,םינש 7.4 ךשמנ רשא ,דשה ןטרסמ ודרשש
תב הכירצב רבודמ .דשה ןטרס לש תויונשיה ןיטקהל היושע היוס
ןוכיסה תא הניטקהש םויב היוסמ םינובלפוזיא ג"מ 10 תוחפל
.הלדג היוסה תכירצש לככ תחפ ןוכיסה .25%-ב הלחמה תונשיהל

American Journal of Clinical Nutrition


2012 רבמבונ
םוח ילג לש םיפקתה תענומ הניא היוס תכירצ
ופתתשה וב ,ב"הרא University of California Davis-ב רקחמ
ומכ ,היוס ירצומ תכירצש אצמ ,םינש 10-מ רתוי ךשמנו םישנ 1,651
(Hot Flushes) םוח ילג לש םיפקתה תענומ הניא ופוט-ו היוס בלח
םיירוטומוזוו םינימסת - (Night Sweats) הליל תועזהו
.רבעמה ליגל תוסנכנה םישנב - (Vasomotor Symptoms)

Menopause


2013 סרמ
םישנב תואירה ןטרסמ תודירש תרפשמ היוס תכירצ
ב"הרא Vanderbilt University Medical Center-ב רקחמ
םישנ 301ופתתשה וב (Shanghai Women's Health Study)
ךשמב היוס וכרצש םישנ יכ חוודמ ,םישדוח 36 ךשמנו תויניס
ןטרס תלחמ ןהב התלגתהש ינפל ,ןהייח לש תכשוממ הפוקת
תא דורשל רתוי בוט יוכיס תולעב ויהי (Lung Cancer) תואירה
.היוס וכרצ אל ללכש םישנ תמועל הלחמה
םהיגוס לע היוסה ילכאמ תכירצ תא םישנב וכירעה םירקוחה
ילופ ,שבוימ פוט ,ןגוטמ ופוט ,ופוט ,היוס בלח םהב ,םינושה
ירצומו היוס יטבנ ,םישבוימ היוס ילופ ,םיירט םיקורי היוס
.םירחא היוס

Journal of Clinical Oncology


2013 יאמ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ היוסו תוינבגע
ב"הרא University of Illinois-ב ךרענ רשא םירבכעב רקחמ
ןוכיס םיניטקמ היוס םע תוינבגע ילכאמ םיכרוצה םירבג יכ אצמ
,דבלב םהמ דחא םיכרוצה םירחאל סחיב תינומרעה ןטרסל
.תוחפ ךא ,תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקמה רבד
היוס בלח תייתשו ןתומלשב תוינבגע תליכא םירקוחה ירבדל
.ףסות תליטנ רשאמ רתוי הליעי היהית

Cancer Prevention Research


2013 ילוי
סגה יעמה ןטרס לש תורורג ןיטקמ היוס דיטפפ תכירצ
תקרזהש ונמזב וארה ב"הרא University of Illinois-ב םירקוח
לש תורורג יטמרד ןפואב תמצמצמ (Lunasin) ןיזנול היוסה דיטפפ
.םירבכעב (Colon Cancer Metastasis) סגה יעמה ןטרס
דיטפפ לש תימויה הכירצה תעפשה תא ןוחבל ושקיב םה תעכ
דיטפפה תלכאהש אצמנ .םירבכעב הלחמה תוטשפתה לע הז
.94%-ב תורורגה תא הניטקמ ףוג לקשמ ג"קל ג"מ 20 סחיב
...סגה יעמה ןטרס ואר .םדא-ינב לע תאז ןוחבל רתונ תעכ

University of Illinois


2014 ראורבפ
םיזוגאל היגרלאמ םילבוסל ןוכיסהו היוס
ןוזמל היגרלאמ םילבוסה הפוריא יבשות תא גציימה EFA ןוגריא
היוס תיקפס ,Alpro תרבח לש הידעצל עגונב הגאד העיבמ
םייחה תוכיא תנטקהב אטבתהל הלולעש ,הפוריאב תולודגהמ
םיזוגאל תויגרלאמ םילבוסה םיבר יבגל םייח תונכסמ תוכלשהבו
.(Nut Allergy)
םיזוגא ירצומ יבגל (Outsourcing) ץוחה רוקימ תקספהב רבודמ
ןכסל לולעש רבד ,היוסה ירצומ םע דחי ימצעה םרוצייל רבעמו
םישיגרה ולא לע םייאלו םינושה םירצומה ןיב ןוזמ ידירש תרבעהב
היוסה ירצומ תויוות תפלחהב הלחה הרבחה .םיזוגאל דחוימב
.הרהזא ךכ-לע םיאשונה הלאכב

European Federation of Allergy and Airways Diseases
Patients' Associations/EFA


2014 סרמ
היגרלאו המתסאמ םילבוסל היוס ירגרגו התשפ יערז
ב"הרא סטסו'צסמ Harvard Medical School-ב םירקוח ירבדל
ןגורטסא ייומד םירמוח - (Phytoestrogens) םינגורטסאוטיפ תכירצ
תיתועמשמ דירוהל היושע - (היוס ירגרגו התשפ יערז ומכ) חמוצהמ
.תויגרלא לשו המתסא לש םינימסת
,שיא 7,900-מ רתוי יבגל ופסאנש םינותנב ועייתסה םירקוחה
NHANES תריקסב ובישה םה םהילע םינולאש ךותמ
.(National Health and Nutrition Examination Survey)
םילאשנה לש םמדב םינגורטסאוטיפה תומר ןיב וושיה םירקוחה
.ולבס םה םהמ תויתואירב תויעבו

Immunology 2014 & Am. Academy of Allergy, Asthma


2014 סרמ
םיטסיטוא םידליב םיסוכריפל הרושק היוס תלומרופ
היוס לע תססובמה (Infant Formula) תוקוניתל הלומרופ תכירצ
(Seizures) םיסוכריפ לש הובג רועישל הרושק תויהל הלולע
היוס ןובלח ןיב האווושהב רבודמ .(Autism) םיטסיטוא םידליב
.הרפ בלח ןובלחו
ופתתשה וב ,ב"הרא Uni. of Wisconsin-Madison-ב רקחמב
לש םירקמ 2.6 יפל םרג היוסה ןובלחש אצמנ ,תוקונית 1,949
...םא בלחב הקנה ואר .(Febrile Seizures) םוח יסוכריפ

PLoS One


2014 ילוי
ופוט תכירצ לש תוירלופופה
שומישל הביסה ב"הרא יקוולימ .Tops Club Inc-ב םירקוח ירבדל
אלא ,(וב ההובגה ןובלחה תלוכת) תיתואירב הניא ופוט-ב בחרנה
לקשמה לע הרימשב רזוע עבוש תשוחתל םרוג ופוטש ךכל תודוה
.לוז אוהו

International Recognition Days convention July 10th
in Milwaukee


2014 טסוגוא
רבעמה ליג ינפל היוס תריתע הנוזת
Wake Forest School of Med. in Winston-Salem, NC ירקוח
םיחוודמ ,רבעמה ליג ינפל םיפוק לש תובקנ םע רקחמב ,ב"הרא
תואירבל ליעוהל היושע רבעמה ליג ינפל היוס לש הלודג הכירצ יכ
הרישע הנוזתל יחה םלועמ ןובלח תכירצ ןיב וושיה םירקוחה .בלה
רבד ,תולחשה וקחרוה ןהמ תופוקב תאז ,היוס ילופמ ןובלחב
.םדקומ רבעמ ליגל ןהב םרגש
תויומכ וכרצש ולא יכ אצמנו םישדוח 34 ךשמב ורטונ ךשמהב
תומר תולעב ויה ,רבעמה ליג ירחאו ינפל ,היוס לש תולודג
קאלפ/םיקדייח ידבר לש תוכומנ תומרו .בוט לורטסלוכ לש תוהובג
.םדה-ילכ תונפד לע (Plaque)

Menopause